Religieus Genootschap der Vrienden

Privacybeleid

I. ALGEMEEN

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens binnen het genootschap. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke gegevens worden verwerkt. Deze verklaring
beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon is. Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met: secretariaat@dequakers.nl

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit
 2. Het recht op vergetelheid
 3. Recht op inzage
 4. Recht op rectificatie en aanvulling
 5. Het recht op beperking van de verwerking
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

II. VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

 • Benoemingen (door Commissie van Voordracht): naam + commissie + jaar
 • Berichtenblad (door Quaker Secretariaat): minuten, adreswijzigingen, geboorte, overlijden
 • Ledenadministratie (door Quaker Secretariaat): naam, adres, telefoonnummer, email, maandvergadering
 • Ledenregister (door beheerder ledenregister): naam, geboortedatum, datum + minuut lidmaatschap, eventueel datum beëindiging lidmaatschap, overlijden
 • Ledenbijdragen (door penningmeester + assistent penningmeester)
 • Vriendenkring (door Redactie Vriendenkring): foto’s, administratie abonnementen, contactpersonen
  van Maandvergaderingen
 • Website (door Commissie Website en Quaker Secretariaat): contactpersonen van Maandvergaderingen

III. VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE MAANDVERGADERINGEN

 • Administratie bezoekers en attenders: naam, adres, telefoonnummer, email

IV. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.

V. DOORGIFTE AAN DERDEN

Wij geven geen gegevens door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.