Religieus Genootschap der Vrienden

Jaarverslag 2018 Quaker Hulpfonds

Inkomsten

De inkomsten over 2018 bedroegen EUR 27.614. Dit betekent een voorzichtig herstel ten opzichte van het dieptepunt in 2017 met ruim 20%. Ook ligt het iets boven de inkomsten in 2016 (exclusief legaten). Maar ten opzichte van de jaren daarvoor (tussen de EUR 30.000 en EUR 36.000) zijn het nog steeds relatief bescheiden inkomsten.

Het grootste gedeelte van de stijging van de inkomsten kan worden toegeschreven aan de inkomsten voor ‘1% meer duurzaamheid’, extra bijdragen voor Traumaverwerking Balkan van Charles Tauber en de communicatiecursus in Palestina. Er zijn dit jaar verder geen legaten ontvangen, zoals in bijvoorbeeld 2015 en 2016.

Uitgaven

Het QHF heeft in 2018 een bedrag van EUR 34.498 uitgegeven. Dit betekent dat er EUR 6.885 is ingeteerd op het vermogen dat nu EUR 49.455 bedraagt. Er is dus 12% ingeteerd op het vermogen, twee-derde daarvan komt voor rekening van de reserve legaten. In lijn met de stijging van de inkomsten, bedragen ook de uitgaven ruim 20% meer dan het voorgaande jaar.

Doelen

De elf belangrijkste doelen, die in 2018 EUR 1.000 of meer van het QHF ontvingen, zijn: Change Agents for Peace Oost-Afrika, Quaker Peace Centre Kaapstad, HIPP Rwanda, PCTC India, Am’ari Playcenter, Traumaverwerking Balkan (Charles Tauber), Quaker United Nations office (Geneva), Fairclimate Fund (ICCO) (1% meer duurzaamheid), Communicatiecursus Palestina, PBI Nederland en Campagne tegen Wapenhandel. De laatste twee doelen hebben we onze steun toegezegd voor een periode van drie jaar omdat ze in financiële nood verkeren door afhakende donoren.

Dit jaar heeft het QHF EUR 2.000 gedoneerd aan Quaker Peace Centre Kaapstad omdat zij in financiele nood verkeren maar uitermate belangrijk werk doen in Zuid-Afrika, een land dat beheerst wordt door een cultuur van geweld. Door de voortdurende actie voor Am’ari Playcenter is in 2018 opnieuw een aanzienlijk bedrag ontvangen. We gaven deze 11 doelen 83% van alle donaties. Elf andere doelen ontvingen bescheiden steun van gemiddeld iets meer dan EUR 500.

Conclusie en vooruitblik

Er is in 2018 ruimhartig gegeven door vele van onze gevers. We hebben met ieders gulle giften een breed scala aan belangrijke doelen, die de vrede in de wereld versterken, kunnen ondersteunen. Het QHF heeft in 2018 verder ingeteerd op zijn vermogen omdat de ontvangsten nog steeds relatief laag zijn, en wij onze partners niet in de steek willen laten. Wij hopen dat de QHF inkomsten zich volgend jaar verder zullen herstellen! Wij willen daarom een beroep doen op een ieder om 1% van je inkomen méér te geven dan anders, onder vermelding van “1%-meer”. We verdelen deze “1%-meer”-inkomsten over enkele duurzaamheidsprojecten: FairClimate (ICCO/Kerk in Aktie), het Rural Service Programme in Kaimosi (Kenya) van Oost-Afrikaanse Vrienden en het People’s Craft Training Center in Tiruvannamalai District in India. Allen dank voor jullie trouwe steun!

Ten slotte: 100% van de giften worden doorgesluisd als donaties, de transactiekosten worden namelijk gedragen door het Genootschap, en komen dus niet te laste van de giften!

Namens het QHF, Els Rademaker, Johannes Borger (penningmeester), Marie-José Wouters, Sytse Tjallingii