Religieus Genootschap der Vrienden

Jaarverslag 2018 “Vrienden voor Brussel”

Het huidige VVQREA bestuur bestaat uit: Corien van Dorp – schrijver, Hennie Jansen – Penningmeester, Peter van Leeuwen en Peter Spreij – leden. Martine Kuipers neemt als afgevaardigde van de Ned. JV in QCEA deel aan de bestuursvergaderingen. In 2018 vonden er geen organisatorische wijzingen plaats.

Een 4-tal keren hebben we als instrument kunnen optreden ter ondersteuning van QCEA activiteiten. We hebben enkele Oost- en Centraal Europese deelnemers gesponsord voor de QCEA conferentie “Sanctuary Everywhere”. Er is ook geholpen bij het mogelijk maken van een Europese tour van Kevin Bales betreffende “moderne slavernij”. Tijdens de vredesweek 2018 hebben we het QCEA studieboek “Building Peace together” cadeau gedaan aan een dertigtal vredesorganisaties in Nederland. Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in het kader van “geïntegreerd veiligheidsbeleid” en in gesprek met NGO’s in Den Haag, hebben we ook aandacht gevraagd voor het verspreiden van het betreffende studieboek met specifieke voorbeelden van geweldloze vredesactiviteiten en opvoeding. Tijdens de Quaker JV AV in Bennekom hebben Dilia Zwart en Kate Mc Nally tevens aandacht gevraagd voor het QCEA project “Helping the Helpers”, bestemd voor vrijwilligers die in vluchtelingen kampen werken en daarbij kans op secundaire trauma’s oplopen. Daarnaast is er in vrijwel alle edities van het maandblad de Vriendenkring wel iets geschreven over het werk van QCEA in Brussel.

Financieel jaarverslag 2018

Begroting

We zijn in 2018 als leden en bestuur dit jaar wat actiever betrokken geweest bij de activiteiten van QCEA. En daardoor hebben we ook wat extra uitgaven gemaakt ten behoeve van deze activiteiten. Een korte opsomming daarvan is te zien aan de hand van de begrotingsuitgaven. Al met al is er niet meer uitgegeven dan begroot. Er is er een specificatie van de uitgaven beschikbaar.

Resultatenrekening

Als we de beleggingen buiten beschouwing laten zien we ongeveer € 14.000 aan vaste inkomsten hebben en ongeveer € 39.000 aan vaste uitgaven. Het negatieve verschil wordt jaarlijks “voorspeld” aan de hand van “te verwachte mééruitgaven” op de begroting. Om dit bedrag zo klein mogelijk te laten zijn beleggen we, in de hoop daar winst te maken in de vorm van dividend en/of waarde vermeerdering. Om een realistische beeld te geven zijn ook de aan- en verkoop bedragen van de aandelen vermeld en de winsten of verliezen gedurende 2018. Het verlies is echter dit jaar hoger gebleken dan voorspeld. Eind 2018 daalde de koers van effecten plotseling scherp met ongeveer 15%, zowel voor beleggingen in de Rabo portefeuille als ook bij Triodosfondsen. Een uitzondering vormde de Triodos bankcertificaten.

Balans

Wat direct opvalt is dat de vereniging op 31-12-2018 qua kapitaal op de balans flink ingeteerd heeft t.o.v. 2017. Dit is een enigszins vertekend beeld, zie de resultatenrekening met beleggingsverliezen. Wel is het zo dat we dit jaar, afgezien van de koersschommelingen, ongeveer 20.000 euro meer uitgeven hebben dan we uit voorspelbare bronnen ontvangen. En het ziet er naar uit, gezien de lage rente stand, de vervallen deposito’s en het slinkend kapitaalbezit, dat dit in de toekomst zo doorgaat.

Beleidsplan en begroting 2019

Qua activiteiten, en impact daar waar we het verschil willen maken, gaat het goed met QCEA. Maar de inkomsten lopen sterk terug zowel die van VVQREA als ook de re bijdragen die QCEA jaarlijks van anderen ontvangt. Vandaar dat er op financieel gebied een extra impuls gegeven moet worden aan fondswerving.