Religieus Genootschap der Vrienden

John Greenleaf Whittier

Naar aanleiding van de bijeenkomst online van ’Quakers en ik’.

Greenleaf Whittier bracht zijn jeugd door op de boerderij van zijn vader in Massachusetts. Zijn studiegeld verdiende hij met het maken van pantoffels. Toen hij in de journalistiek ging dacht hij eerst aan een politieke loopbaan. Hij wijdde zich ten slotte geheel aan de strijd tegen de slavernij, wat hem vaak impopulair maakte en hem soms ook in groot persoonlijk gevaar
bracht. Hij nam het, bijvoorbeeld, op voor de zusters Sarah en Angelina Grimké, die tot de meest radicale Amerikanen van hun tijd behoorden en die openlijk protesteerden tegen de slavernij die ze – anders dan de meeste abolitionisten, die in het Noorden woonden – uit eigen ervaring kenden. Sarah en Angelina werd de mond gesnoerd door de verenigde kerken van Massachusetts omdat ‘vrouwen niet mochten spreken’. John werd later een beroemde dichter, juist door zijn betrokkenheid.

Over zichzelf:

“He meant no wrong to any ‘Hij zocht in niemand iets kwaads
He sought the good of many, Hij zocht het goede van velen,
Yet knew both sin and folly, Maar kende zowel zonde als dwaasheid,
May God forgive him wholly!” Moge God hem volledig vergeven! “

Ontwapening

“Put up the sword!” The voice of Christ once more
Speaks, in the pauses of the cannon’s roar,
O’er fields of corn by fiery sickles reaped
And left dry ashes; over trenches heaped

With nameless dead; o’er cities starving slow Under a rain of fire; through wards of woe Down which a groaning diapason runs
From tortured brothers, husbands, lovers, sons Of desolate women in their far-off homes Waiting to hear the step that never comes!

O men and brothers! let that voice be heard.
War fails, try peace; put up the useless sword!

Vertaling:

“Steek het zwaard weg!” De stem van Christus
Spreekt nogmaals in de pauzes van het gebrul van het kanon,
Over korenvelden door vurige sikkels geoogst

En liet droge as achter; over opeengestapelde loopgraven
Met naamloze doden; over steden die langzaam verhongeren.

Onder een regen van vuur; door dimensies van rauw
Waardoor een kreunende toonladder loopt

Van gemartelde broers, echtgenoten, geliefden, zo- nen
Van verlaten vrouwen in hun verre huizen
Wachten om de stap te horen die nooit komt!
O mannen en broeders! Laat die stem gehoord wor- den.
Oorlog bereikt het doel niet, probeer vrede; steek het nutteloze zwaard weg!

OUR COUNTRYMEN IN CHAINS!

Bundel anti-slavernij gedichten door John Greenleaf Whittier in 1834


Het embleem van de antislavernij
beweging in één van de coupletten
van dit gedicht (met vrijheid voor
alle slaven):

Up NOW for Freedom !—not in strife
Like that your sterner fathers saw
The awful waste of human life—
The glory and the guilt of war

But break the chain—the yoke remove
And smite to earth oppression’s rod,
With those mild arms of Truth and Love,
Made mighty through the living God!

NU op naar de vrijheid! – niet in strijd
Zoals je strengere vaders het zagen
De vreselijke verspilling van menselijk leven-
De glorie en de schuld van oorlog:
Maar breek de ketting – verwijder het juk
En sla de staf van de onderdrukking op aarde,
Met die milde armen van waarheid en liefde,
Machtig gemaakt door de levende God!

Posted on

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *