Religieus Genootschap der Vrienden

Berichtenblad maart 2020

 INHOUD 

 • • Agenda 
 • • Links 
 • • Digitale Wijdingssamenkomsten 
 • • Minuten van Financiële Commissie op 18 februari 2020 in Amsterdam 
 • • Minuten van Zakenvergadering Noordoost Nederlandse Maandvergadering op 23 februari 2020 in Groningen 
 • • Minuten van het Quaker Hulpfonds op 8 maart 2020 
 • • Ingelaste skypebijeenkomst LC en deel van VCAV over de AV 2020 op 16 maart 2020 
 • • Voorzet agenda Landelijke Commissie op 26 april 2020 (per Skype) 
 • • Brief van schrijver FWCC over afscheid Gretchen Castle 
 • • Recruitment Programme Assistants QUNO Geneva 

AGENDA 

19 juli 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Deventer 

6 september 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam 

8 november 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen 

Digitale Wijdingssamenkomsten 

Beste V/vrienden, 

Zoals jullie waarschijnlijk inmiddels wel begrepen hebben, zijn naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het RIVM en de overheid rondom het coronavirus de wijdingssamenkomsten in ieder geval t/m zondag 5 april afgelast (wellicht zelfs langer). In deze periode zal er wel elke zondag van 10:30-11:30 de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan een digitale wijdingssamenkomst, zowel via het internet (WebEx link hieronder) als via de telefoon (020-7219836, daarna vergadernummer en wachtwoord intoetsen, zie hieronder). Zie bijlage voor meer instructies, in word en pdf (met dank aan Mieke). 

Zondag 15 maart zijn een tiental Quakers al telefonisch bijeengekomen, en dit was een inspirerende bijeenkomst en werd erg gewaardeerd. Afgelopen zondag, 22 maart, waren we met 25 Quakers ingebeld/ingelogd en zochten samen naar inspiratie en verdieping vanuit onze verbinding in Stilte. Het was fijn om elkaar zo te ‘treffen’ en met elkaar te kunnen delen. 

Omdat dit natuurlijk voor ons allen wennen zal zijn, hierbij wat tips om het online samenkomen tot zo plezierig mogelijk te laten verlopen: 

 • • Mieke van Opheusden is telefonisch bereikbaar mochten het niet inbellen niet lukken: 0641311974. 
 • • Frits of Marielke zal vanaf 10:20 beschikbaar zijn en zal om 10:30 aankondigen dat we met de Wijdingssamenkomst beginnen, en rond 11:30 iedereen bedanken voor hun deelname. Daarna zal ze de deelnemers vragen één voor één hun naam te zeggen en te delen wat er niet in de Wijdingssamenkomst gedeeld is. Rond 11:45 zullen we afscheid nemen van elkaar. 
 • • Het is niet nodig om iets te zeggen bij ‘binnenkomst’, net als bij een gewone bijeenkomst mag je stilletjes aansluiten. De overige deelnemers zullen een zacht geluidje horen als er een nieuwe deelnemer binnenkomt (en dit eventueel op hun scherm kunnen zien). 
 • • Mijn ervaring is, dat een beetje achtergrond geluid fijn is, de vogels die hier buiten zingen, een deur die ergens dicht gaat, een kinder geluidje. We aanbidden tenslotte niet de Stilte (afwezigheid van geluid) maar komen samen om ons open te stellen voor stille inkeer en de inspiratie/Leiding die hieruit voortkomt. Indien je veel/luid achtergrond geluid hebt, kun je overwegen je mobiele telefoon op ‘dempen’ (mute) te zetten. 
 • • Indien je je geroepen voelt iets met de groep te delen, dan neem je het woord (denk eraan dat je dan eventueel ‘dempen’ weer tijdelijk uit zou moeten zetten). Het zou kunnen dat iemand anders toevallig op hetzelfde moment begint te spreken, als je dit hoort, kun je wellicht de ander uit laten spreken en overwegen of jouw bijdrage later nog steeds gedeeld wil worden. (Net als tijdens onze gebruikelijke Quaker diensten, is het niet de bedoeling dat we op elkaar’s bijdragen reageren of in discussie gaan) 

Dit is een begin, het kan altijd meer of anders, maar we willen het zo simpel houden dat eenieder die deel zou willen nemen, dit ook kan. 

Laten we met elkaar uit proberen wat voor ons fijn werkt en wat minder goed werkt. We kunnen gedurende de weken evalueren of we iets zouden kunnen verbeteren. 

Wij hopen velen van jullie (weer) te horen op zondag. 

Sterkte en gezondheid voor jullie allemaal in deze bijzondere tijden! Met Vriendengroet, 

Mieke, Frits en Marielke 

Op de aangegeven tijd kunt u met onderstaande gegevens deelnemen aan de Webex-vergadering: 

Gebeurt elke zondag met ingang van zondag 22 maart 2020 tot zondag 28 juni 2020 van10:30 tot 12:00, (tijdzone UTC+01:00: Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen) 

Deelnemen via telefoon 

Tik om in te bellen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 

020-721-9836 

Vergaderingsnummer (toegangscode): 627 948 933 

Wachtwoord voor vergadering: 601652 

Heb je hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com Deelnemen aan vergadering 

Minuten van Financiële Commissie op 18 februari 2020 in Amsterdam 

De commissie bestaat uit twee personen; Lucas de Groot en Hennie Jansen. Ze kwam samen met Jan de Winter (Huizencommissie) en Hans Weening (Penningmeester v/h Genootschap) voor de kascontrole op 18-2-2020 te Amsterdam. 

Minuut 2020-3 

We hebben als Kascommissie voor het Genootschap de resultatenrekening en balans van de Commissie Huizenbeheer gecontroleerd. Van één post op de balans, de Triodos spaarrekening a 33.000 euro hebben we geen afschrift gezien. Dit zal alsnog overlegd worden tijdens het financieel beraad op 4 april 2020. 

Minuut 2020-4 

Vanwege de forse waardestijging van de huizen vragen wij ons af of de verzekeringen van de huizen al dan niet, c.q. voldoende geïndexeerd zijn. Jan de Winter zal ons daarover nader inlichten. Daarnaast kwam ook nog aan de orde het achterstallig onderhoud van de beide huizen, de huurders, en de stand van zaken betreffende al dan niet splitsing of verkoop. Wij verzoeken de Huizenkommissie details of voornemens toe te lichten in een schriftelijk, algemeen én financieel jaarverslag 2019. 

Nadat aan bovenstaande minuten voldaan is, voor of tijdens het financieel beraad 2020, adviseren wij de Algemene Vergadering van het Genootschap der Vrienden in Nederland de Penningmeesters van respectievelijk Huizencommissie en Genootschap decharge te verlenen over het boekjaar 2019. 

Minuten van Zakenvergadering Noordoost Nederlandse Maandvergadering op 23 februari 2020 in Groningen 

Aanwezig: Tineke Kappen, Martine Kuipers, Maryse Newnham, Hylkia Nieuwerth, 

Kees Nieuwerth (Schrijver), Peter Spreij, Wils ’t Hart, 

Irene Visser 

Verhinderd: Aaltje Stobbelaar, Michael de Wilde. 

Minuut 2020-1 Opening 

De schrijver opent deze zakenvergadering door voor te lezen uit Quaker Geloven en Werken , Overwegingen en Vragen 15: 

Neem je zo vaak je kunt deel aan de zakenvergaderingen? 

Ben je voldoende op de hoogte van onze gedisciplineerde manier van vergaderen om er aan bij te dragen? Neem je de tijd om je met hoofd en hart over moeilijke kwesties te beraden? 

Ben je bereid je eigen inzichten en verlangens naast die van anderen of zelfs opzij te zetten wanneer de weg die de vergadering gaat daarom vraagt? 

Als je zelf niet naar de vergadering kunt komen, wees er dan in gedachten bij. 

Minuut 2020-2 Resultatenrekening 2018 

Gehoord het verslag van de kascontrolecommissie (Maryse Newnham en Peter Spreij) keuren wij de resultatenrekening over 2019 goed onder dankzegging aan onze penningmeester Irene Visser. 

Hierbij verlenen wij de penningmeester decharge. 

Minuut 2020-3 Doper-Quaker gespreksgroep Stadskanaal

Wij besluiten een jaarlijkse bijdrage voor de Doper-Quaker gespreksgroep te Stadskanaal in onze begroting op te nemen. 

Minuut 2020-4 Begroting 2020 

Wij stellen – met een aantal kleine wijzigingen- de begroting 2020 vast. 

Minuut 2020-5 Bankrekening 

Wij besluiten onze ING rekening om te zetten in een rekening bij de TRIODOS-bank. 

Minuut 2020-6 Jaarverslag NON-Maandvergaderin 

Wij stellen het door de Schrijver opgestelde jaarverslag van de NON over2019 vast. 

Minuut 2020-7 V ertegenwoordiging in de Landelijke Commissie 

Maryse Newnham heeft ons verzocht ontheven te worden van haar taak als vertegenwoordiger in de Landelijke Commissie. Wij stemmen hier mee in. 

Minuut 2020-8 Functies binnen de NON 

Wij stellen het overzicht van de functies binnen de NON als volgt vast: 

Schrijver: Kees Nieuwerth 

Assistent Schrijver: Wils ‘t Hart 

Penningmeester: Peter Spreij 

LC Vertegenwoordiger: Vacature 

Contact de Poort: Tineke Kappen 

Commissie van Voordracht Genootschap: Hylkia Nieuwerth 

Vertegenwoordiger bij INLIA: Wils ’t Hart 

Corresponderend vertegenwoordiger 

bij RvK Stad Groningen: Kees Nieuwerth 

Versturen herinneringen aan 

Wijdingssamenkomsten, zakenvergaderingen 

en andere activiteiten van de NON MV: Kees Nieuwerth 

Minuut 2020-9 Vertegenwoordiging naar andere Jaarvergaderingen 

Wij dragen peter Spreij voor als vertegenwoordiger naar de Britse Jaarvergadering en Martine Kuipers als vertegenwoordiger naar de Duitse Jaarvergadering. 

Kees Nieuwerth 

Minuten van het Quaker Hulpfonds op 8 maart 2020 

Aanwezig: Sytse Tjallingii, Dick Meijaard 

Afwezig: Marie-José Wouters (wegens familieomstandigheden) 

Minuut 2020-4 

We besluiten de aanvraag voor een bijdrage aan de workshop van XR niet in te willigen omdat de aanvraag onvoldoende aan de criteria van het QHF voldoet. 

Minuut 2020-5 

We hebben een beslissingsmatrix opgesteld om aanvragen voor ondersteuning vanuit het QHF zo eerlijk en transparant mogelijk te kunnen beoordelen. De matrix is voor geïnteresseerden op aanvraag beschikbaar. 

Minuut 2020-6 

De projecten van het QHF zijn per werelddeel als volgt verdeeld onder de leden van het QHF: Azië – Marie-José Wouters, Midden-Oosten – Sytse Tjallingii, Afrika – Dick Meijaard, Europa – gezamenlijk. 

Minuut 2020-7 

We besluiten om in 2020 tot een maximum van € 2150,- de volgende bestemming te geven aan de giften en collectes voor Amary Playcenter uit 2019: Jeugdwerk Arab Educational Institute in Bethlehem. 

Schrijver van deze bijeenkomst, Dick Meijaard 

Ingelaste skypebijeenkomst LC en deel van VCAV over de AV 2020 op 16 maart 2020 

Aanwezig: Vivian Barty – Taylor, Erik Dries, Wils ’t Hart, Marlies en Sytse Tjallingii, Els Ramaker, Hans Weening, 

Minuut 2020-16 Afgelasting Algemene Vergadering 

We besluiten de AV 2020, die gehouden zou worden van 15 tot 17 mei 2020, af te gelasten vanwege het Corona-virus. De penningmeester zal contact opnemen met het hoofdkantoor van het Nivon over de annuleringskosten onder deze omstandigheden. 

Minuut 2020-17 Afgelasting Financieel Beraad 

We besluiten het Financieel Beraad, dat gehouden zou worden op 4 april 2020, tot nader orde uit te stellen. 

Voorzet agenda Landelijke Commissie op 26 april 2020 (per Skype) 

1. Afgevaardigden Duitse en België/ Luxemburg Jaarvergadering 

2. Samenvatting Voorstellen en initiatieven die ‘samenhang bevorderen’, om voor te leggen aan de JV; bespreken voorstel Hans en Erik 

3. Voortgang website; technische kant 

4. Samenwerking met Doopsgezind Wereldwerk ; informatie over de voortgang en bijeenkomst op 3 oktober 2020 

5. Hoe leeft de geest in de Maandvergaderingen? 

6. Verzamelen voorstellen en initiatieven die ‘samenhang bevorderen’. 

7. Binnengekomen post 

8. Rondvraag 

Data LC in 2020: 

19 juli in Deventer 

6 september in Amsterdam 

8 november in Groningen 

De schrijver van de LC meent dat er punten zijn waar iets mee gedaan zou kunnen worden door de LC, bijv.: 

1- Taakomschrijvingen van commissie en functies – is nog niet compleet. 

2- De onvervulde voordrachten van de Commissie van Voordracht. En hoe zit dat op maandvergaderingenniveau? 

3- Huizen, baten en kosten, nu en toekomst. 

Op de Britse en Belgische jaarvergadering wordt het zakengedeelte zoveel mogelijk beperkt, cq zoveel mogelijk vóór de av afgehandeld. Kan de Nederlandse JV daar een voorbeeld aan nemen? 

Brief van schrijver FWCC over afscheid Gretchen Castle 

Dear Friends, March 2020 

Today it is with regret that I write to all Yearly Meetings with the news that Gretchen Castle our General Secretary has decided to resign from her post at the FWCC World Office. She has given me the 6 month notice necessary to allow us to get started with the Search Process for her replacement. 

I realise that this may be very surprising news for many of us, but I am certain that this is something that Gretchen and her husband David have given a lot of prayerful thought to. 

Gretchen has been working with us since late 2012 and has been a wonderful facilitator of the work the World Plenary Meetings and the Central Executive Committee have felt led to initiate in the past 7 years. 

I have expressed my personal sadness and gratitude to Gretchen and I know that many of you will want to do the same in the coming months. 

With the approval of the Central Executive Committee we are now initiating the search process and you will find guidance and information attached to this letter explaining how to apply for the role, should a Friend in your Yearly Meeting feel led to do so. This information is also available on the FWCC World Office website http://fwcc.world/about-fwcc/general-secretary-search. 

Could I request that you distribute this information about the job application process as widely and as promptly as possible amongst the members of your Yearly Meeting. 

I will be working with the CEC and the staff in the World Office to ensure the right ordering of this upcoming selection process and it is my prayer that we will be led in due course to finding an appropriate Friend to be our new General Secretary. 

We are aware that General Secretaries have brought different gifts and talents to their work. We hope and pray that our new General Secretary will help the world Quaker community to continue the exciting work already begun in many areas such as sustainability and addressing issues of equality. 

But we also envisage that they will work along with the members of the Central Executive Committee to lead Friends World Committee for Consultation into the future and into new areas of work as the Spirit might lead. 

Your Friend in Christ’s love, 

Simon C Lamb, FWCC Clerk 

Recruitment Programme Assistants QUNO Geneva 

QUNO Geneva invites applications for programme assistantships. 

Applications are now open for three programme assistant positions at QUNO Geneva from September 2020 to August 2021: 

1. Human Rights & Refugees 

2. Peace & Disarmament 

3. Climate Change & Sustainability 

These are exciting opportunities for young professionals with an interest in international affairs to learn about and contribute to Quaker work at the UN. They are open to those in sympathy with Quaker values. The closing date for applications is 6 April 2020. 

Full job descriptions and application forms are online here: 

https://quno.org/timeline/2020/3/quno-geneva-invites-applications-programme-assistantships

In Friendship, 

Laurel Townhead, Representative (Human Rights & Refugees) 

Posted on

Één reactie op Berichtenblad maart 2020

 1. Beste Vrienden uit Groningen,
  het is wel 13 jaar geleden dat jullie van mij gehoort hebben, an ik hoop dat zich iemand an mij herinnert.
  Ik schrijf even, om jullie geluk en gezondheid te wensen in deze vreemde tijd, en om twee dingen door te geven:
  Het spijt me jullie to informeeren erover dat Christa Ertsey is overleden in Juni 2019 van natuurlijke redenen.
  En ik leef nog steeds als onafhankelijke Quaker in Munichem en zou mij verheugen als iemand kontakt wil opnemen. Zolang als Christa nog leefde, was het haar wens dat ik geen kontakt zou opnemen, en daar had ik respekt voor.

  In vriendschap,

  Samar Ertsey (de donkere kerel van de Duitse familie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.