Religieus Genootschap der Vrienden

Quakers wijzen vredesplan Trump voor Palestine af

Quakers steunen de oproep om het ‘vredesplan’ van Trump voor Palestina af te wijzen. De Nederlandse Quakers kunnen zich goed vinden in de steun die de Britse Quakers uitgesproken hebben voor volgende verklaring:
“Een groep Britse mensenrechten-, ontwikkelings- en religieuze organisaties die zich actief inzet voor de rechten en het welzijn van het Palestijnse volk, slaat alarm over zogenaamde ‘vredesplan’ van president Trump. Wij zien slechts verdere annexatie en de ontwrichtende invloeden daarvan. Het vernie- tigen van Palestijnse bouwwerken en de ontheemding van hele gezinnen zal alleen maar toenemen. Het bemoeilijken van de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs en de chronische verslechtering van de economie in de Pales- tijnse gebieden leidt –nu al- tot grote werkeloosheid en armoede.

Er is een groot risico dat het zogenaamde ‘vredesplan’ zal leiden tot de for- mele annexatie van nog meer Palestijns land, voortdurende Israëlische bezetting en het veronachtzamen van het Palestijnse collectieve recht op zelf- bestemming. Een dergelijk resultaat zal de armoede en de polarisatie alleen maar doen toenemen.

Formele annexatie zou bovendien een ernstige inbreuk op de internationale rechtsorde inhouden met serieuze precedentwerking voor andere situaties el- ders in de wereld.

Israëlische Nederzettingen in de Westbank

Door Israël gecontroleerde gebieden van de West-Bank

Israëlische nederzettingen, illegaal vol- gens internationaal recht.

Israëlische buitenposten, illegaal volgens internationaal en Israëlisch recht.

Gebieden deels onder controle van de Palestijnse Autoriteit

Groene lijn 1949 grens Jeruzalem Stads grens Grensmuur

Israëlische Nederzettingen in Palestina (Westbank). Volgens de internationale wetten illegaal.

Palestijnen verliezen nu al voortdurend land door de ‘sluipende’ de-facto an- nexatie van de West Bank, waardoor zij gedwongen worden om permanent afhankelijk te zijn van hulpgelden, alhoewel hun land beschikt over vol- doende natuurlijke hulpbronnen.

Een duurzame vrede voor Palestijnen en Israëli’s kan alleen maar gebouwd worden op de grondvesten van het internationaal recht. Wij zijn zeer bezorgd dat de basale mensenrechten en de bescherming van de burgerrechten van het Palestijnse volk nu nog meer in gevaar komen.

Wij herhalen daarom onze dringende oproep aan de Britse regering, volksver- tegenwoordigers en maatschappelijke organisaties om – gezien de grondbeginselen van internationaal recht en rechtvaardigheid – op dit kritieke moment de wettelijke en morele verantwoordelijkheid te herbevestigen de rechten van het Palestijnse volk te verdedigen en hoog te blijven houden. Het Verenigd Koninkrijk heeft herhaaldelijk verklaard dat annexatie van delen van de West Bank “in strijd zouden zijn met internationaal recht, de vredesin- spanningen zouden beschadigen en daarom niet weersproken zouden kunnen blijven”. Nu is de tijd voor het Verenigd Koninkrijk om te laten zien welke vorm een dergelijk weerspreken krijgt en hoe het samenwerkt met andere sta- ten om het Palestijnse volk te ondersteunen bij het verkrijgen van het fundamentele recht op zelfbeschikking.

Een weg naar duurzame vrede is mogelijk als we luisteren, leren en meer stemmen aan tafel uitnodigen. Vrede zou geworteld moeten zijn in de erken- ning van mensenrechten en de waardigheid van alle Palestijnen én Israëli’s en een sterke verankering in internationaal recht.”

Verklaring ondertekend door de volgende organisaties:

 • ABCD Bethlehem
 • Care International UK
 • Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)
 • Christian Aid
 • Council for Arab-British Under- standing (CAABU)
 • Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Is- rael – UK and Ireland (EAPPI UK and Ireland)
 • Embrace the Middle East
 • Friends of Birzeit University
 • Friends of Nablus and the Sur- rounding Areas (FONSA)
 • Interpal
 • Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR)
 • Medical Aid for Palestinians (MAP)
 • Sabeel-Kairos UK
 • War on Want
 • Welfare Association
 • Religious Society of Friends (Quakers) in Britain
Posted on