Religieus Genootschap der Vrienden

Berichtenblad juli-augustus

• Inhoud 

 • Ledenlijst
 • Agenda 
 • Digitale Wijdingssamenkomsten 
 • Algemene Vergadering 3 oktober
 • Minuten  LC van 19 juli en MIZUNE 26 juli 
 • Online Bijeenkomsten Quakers en ik 
 • Raad van Kerken: Hiroshima herdenking met voorbeden (blijft hetzelfde als de vorige uitgave)
 • Links

• Ledenlijst

Wanneer je een digitale of papierenversie wilt kun je die aanvragen bij het secretariaat. We sturen deze dan digitaal of per post op.

AGENDA – zie ook

Zondag 2 augustusDigitale wijdingssamenkomst
Donderdag 20 augustus 20.00-21.30 zoomQuakers en ik 3 Thema: Lucretia Mott, aanmelden bij marliestjallingii@home.
Donderdag 6 september 2020LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam of per Skype
Donderdag 17 sept 20.00 – 21.30 zoom Quakers en ik 4  Thema wordt nog vastgesteld
Zaterdag 3 oktoberAlgemene Vergadering we vragen iedereen om aan te geven of je hierbij wilt zijn, zodat we weten hoe de locatie eruit moet zien die we zoeken. Je kunt je melden bij het secretariaat: secretariaat@dequakers.nl
Geef je op hiervoor voor 12 augustus. Het programma zie in deze mail.
Zondag 8 november LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen of per Skype  

Digitale Wijdingssamenkomsten  

Elke 1e zondag van de maand houden we een digitale wijdingssamenkomst 
De eerste is nu 2 augustus. We gebruiken nu zoom. 
Je kunt je aanmelden via Marliestjallingii@home.nl

Dan krijg je een link om mee te doen.

Algemene Vergadering 3 oktober 

Hierbij nodigen we jullie uit voor een Algemene Vergadering van een dag , waarschijnlijk in Amersfoort.

Het programma zal zijn van 10.30 tot 16.30, met in de ochtend een inspirerende bijdrage van Kees Nieuwerth en Sytse Tjallingii, over de waarden van waaruit zij werken.

De vragen die ’s middags aan bod komen, naar aanleiding van de verslagen van commissies,  kunnen zijn:

1. Wie zijn wij?
2. Wat is onze focus?
3. Hoe zouden andere mensen ons zien?
4. Hoe denken we over ons voortbestaan?
5. Hoe gebruiken we de website?
6. Hoe gebruiken we ons geld?
7. Hoe kunnen we bijdragen aan een levend document van “Quaker Geloven en Werken”?

Laat voor 12 augustus weten of je mee doet, via de schrijver van je Maandvergadering of via het secretariaat, dan weten wij welke plek we gaan zoeken.

Bezoekers zijn ook welkom!

Met Vriendengroet

Erik Dries en Marlies Tjallingii


Posted on

Onthaasting, Focus en Verstilling

Citaat van de maand, door Willem Furnée

Heldere ingevingen, van boven- of van buitenaf, kunnen een mens die door op- winding of gebrek aan focus niet helder van geest is, niet bereiken. De inner- lijke verstilling die nodig is om het heldere schijnsel van het lnnerlijk Licht waar te nemen is onverenigbaar met haast.
Caroline Stephen, 1834-1909

Caroline Stephen

Het citaat van Caroline Stephen formu-
leert kort en krachtig de basis van de
Quakerbeweging.
Voor Quakers bekende kost [1]. We
doen er goed aan deze kost steeds weer
te herkauwen en te praktiseren. Niet alleen in de samenkomsten maar ook in het dagelijks leven en de persoonlijke omgang met het Mysterie.

We kennen uit het verleden fraaie voorbeelden van de helende werking van de Stilte. Maar velen van ons hebben ook zelf de wonderlijke positieve impuls ervaren die de gezamenlijk beleefde stilte teweeg kan brengen in een uitzicht- loos besluitvormingsproces of een relationele crisis.

Blijf maar eens kalm, onthaast, en stil vanbinnen, als de emoties hoog oplo- pen.
Dat vraagt veel oefening. Gelukkig wordt die ons aangereikt in de zondagse samenkomsten en bij vrijwel alle gelegenheden waarbij wij als Vrienden sa- menkomen.

De waarachtige stilte waar Caroline ons naar verwijst is de bron van creativi- teit in ieder mens die ieder die ervoor open staat mild en zachtmoedig de best mogelijke soms moeilijk begaanbare weg wijst naar het Koninkrijk van de Vrede. Hier en Nu.

[1] In de Quakerfolder Welkom staat: “Wees stil en wordt gewaar dat ik God ben” (Psalm 46:11).

Posted on

Quakers en ik: William Penn

William Penn (16441718) was politicus, hoveling, theoloog, productief schrijver en oprichter van de kolonie Pennsylvania. In 1693 schreef hij:

“De nederige, zachtmoedige, barmhartige, rechtvaardige en vrome zielen zijn overal van één religie; en als de dood het masker heeft afgelegd, zullen ze elkaar kennen, hoewel de verschillende kleurstellingen die ze hier dra- gen, hen vreemden maken. Deze wereld is een vorm; onze lichamen zijn vormen; en geen zichtbare toewijding kan zonder vormen zijn. Maar hoe minder vorm in religie, hoe beter, aangezien God een Geest is; hoe meer innerlijk onze aanbidding, hoe beter de aard van God; hoe stiller, hoe be- ter geschikt voor de taal van een Geest.”

Bij dit citaat komt de vraag naar boven bij één van de Vrienden: Als de stilte norm is, is die norm dan ook een beperking? Als het echte stilte is, dan is dat niet een norm, maar een diepgevoelde ervaring van God, de Geest. Maar hoe komen we bij die echte stilte?

We lezen ook dat de eerste Quakers alles deelden, zoals de eerste Christenen. Hoe doen we dat nu? We merken in dit samenzijn dat we elkaar nodig hebben en dat we dit juist nu in deze tijd van corona maatregelen missen.


De landing van William Penn geschilderd door Jean Leon Gerome Ferris

William Penn schreef in 1699:

“Houd van stilte, zelfs in de geest …. Echte stilte is de rust van de geest; en is voor de geest, wat slaap is voor het lichaam, voeding en verfrissing.”

Penn was de eerste die ooit voorstelde om in Europa een gemeenschappelijk parlement te vormen met vertegenwoordigers van alle landen, zodat er over conflicten gepraat kon worden, niet gevochten. … Penn geloofde niet dat vrede zou ontstaan uit vechten.

In zijn geschrift “Fruits of Solitude” uit 1682 schreef hij: (QGW-bladzijde 23)

“Laten wij dan zien wat Liefde kan doen, want als mensen eenmaal zien dat wij hen liefhebben, dan zouden wij spoedig ondervinden dat zij ons geen kwaad willen doen”

In 1675 vestigden veel Quakers zich in New Jersey. New Jersey is de staat die ten Oosten van Pennsylvania en de zee ligt. William Penn kreeg van de Engelse koning als vereffening van een schuld aan zijn vader een stuk land
in Amerika, dat William Sylvania noemde. Koning Charles noemde het Pennsylvania, naar de vader van William. Hij ging daar in 1982 naar toe. Zo deden de Quakers ook mee met het koloniseren van het “nieuwe land”. Ze hadden heel idealistische opvattingen over hoe dat eruit moest zien. Het wordt het ‘Heilig Experiment’ genoemd.

“Niemand hoort in de gevangenis te komen zonder rechtspraak met een jury en dit geldt ook voor Indianen. Gewetensvrijheid en godsdienstvrij- heid werden er gewaarborgd.

Een mooie vraag die we meekregen is: Wat zouden we William willen vragen als hij hierbij zou zijn? Misschien een mooie vraag om nog eens mee bezig te zijn!

Posted on

Verklaring Raad van Kerken tegen kernwapenwedloop

Aan de Minister-President Drs. M. Rutte

Betreft: Verklaring Raad van Kerken tegen kernwapenwedloop

Hooggeachte heer Rutte,
De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke wapenbeheersingsovereenkomsten.
Het is dit jaar niet alleen 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëin- digd werd, maar ook 75 jaar geleden dat de eerste atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen, die honderdduizenden burgers een vreselijke dood injoegen.
Daarnaast is het 50 jaar geleden dat het internationale verdrag tegen de ver- dere verspreiding van kernwapens, het non-proliferatieverdrag (NPT), werd ondertekend. Daarin beloofden de ondertekenaars in artikel VI om door on- derhandelingen te komen tot totale kernontwapening. Eind april van dit jaar stond er een zogeheten toetsingsconferentie van dat verdrag geagendeerd bij de Verenigde Naties in New York. Het lag in de bedoeling dat deze deels zou worden voorgezeten door de Nederlandse delegatie.

Amersfoort, 5 mei 2020

Met het oog hierop nam de Raad van Kerken zich voor om het eerder in de jaren tachtig uitgesproken onvoorwaardelijk ‘nee’ tegen kernwapens te her- bevestigen en stelde bijgevoegde verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop op.

De toetsingsconferentie van het NPT werd vanwege de corona-crisis uitgesteld tot volgend jaar. De Raad van Kerken hoopte dat de Nederlandse delegatie tijdens die conferentie – in het verlengde van uw regeringsverklaring dat ‘de Nederlandse regering zich blijft inzetten voor een kernwapenvrije wereld’ – zich sterk zou maken voor het eindelijk naleven van artikel VI, zodat internationale onderhandelingen gestart zouden kunnen worden om tot alge- hele kernontwapening te komen. Wij spreken onze hoop uit dat dit tijdens de uitgestelde toetsingsconferentie in 2021 alsnog zal gebeuren.

Wij vieren dit jaar dat wij 75 jaar geleden werden bevrijd van de oorlog, maar wij zijn helaas nog steeds niet bevrijd van kernwapens, alhoewel de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki toen al hoopten dat deze massa- vernietigingswapens voor eens en altijd zouden worden uitgebannen. Graag vernemen wij uw reactie op onze verklaring.

Hoogachtend,
Drs. G.R.M. (Geert) van Dartel, voorzitter, Drs. S.C. (Christien) Crouwel, alge- meen secretaris en Ir. K. (Kees) Nieuwerth, vicevoorzitter

Posted on

Over Etty Hillesum en de stilte

Door de redactie

Toine van Teeffelen uit Bethlehem wees ons op een uitzending van de Boeddhistische omroep. Een uitzending met gezongen gedichten van Rilke en beelden van het voorlezen van de namen van de 102.000 namen van mensen die van het kamp Westerbork naar Auschwitz zijn afgevoerd. Hoe een Israëlische rabbijn en een Pales- tijnse activiste dankzij Etty Hillesum de inspiratie ervaren die ook voor Vrede tussen Israël en Palestina nodig is.

Emma (Joodse rabijn) en Dinna (Palestijnse activiste) terwijl ze in Kamp Westerbork namen voorlazen.

Over deze uitzending:

Een Palestijnse en een Israëlische over trauma’s, vrede en stilte.

“Hoe blijf je de schoonheid van het leven zien in tijden dat het moeilijk is? Waar haal je inspiratie uit in ongunstige omstandigheden? Met deze vragen werkte ik (de cameravrouw Pat van Boeckel) aan een documentaire voor de Boeddhistische Omroep.

Driekwart jaar geleden las ik een artikel over Dinna Awwad-Srour en Emma Sham-Ba Ayalon, twee vrouwen uit Palestina en Israël. Emma is een joodse rabbijn en Dinna een Palestijnse die samenwerken voor vrede. Ik wilde hun werk in beeld brengen. Dinna en Emma werken veel met kaarten met fragmenten uit het dagboek van Etty Hillesum ‘Het verstoorde Leven’ Die fragmenten confronteren je met het leven in een oorlogssituatie. Nederland was lange tijd niet rijp voor Etty Hillesum. Anne Frank beschreef goed en fout. Etty schreef over wat er in de mens zelf zit en dat ook Joodse mensen fout kunnen zitten. Goed en fout zijn niet meer te scheiden. Het duurde decennia voordat een Nederlandse uitgeverij haar dagboeken wilde publiceren. Etty Hillesum is inmiddels ook in Israël beroemd geworden, maar dat is pas sinds kort.

Etty schreef op een dag, dat ze maar een half uurtje pessimistisch mocht zijn. Dat was een dag in Westerbork, die veel te lang duurde en waarin er weer een nieuwe noodverordening door de Duitsers was uitgevaardigd, Ze wilde niet vervallen in treurnis. Etty richtte zich op de wolkenluchten boven het kamp Westerbork. Ik probeer in deze documentaire haar zoektocht te verbeelden als een metafoor voor de moderne tijd.”

“Etty Hillesum ging mediteren en noemde het haar boeddhistische kwartiertje. Ik weet van de Zen Peacemaker dat zij moeilijke situaties opzoeken. Toen ik hoorde dat de Zen Peacemakers Lage Landen mee zouden doen met het lezen van de 102.000 namen, legde ik de mogelijkheid aan Emma en Dinna voor. Ze wilden graag naar Westerbork komen, om meer over Etty Hillesum te leren.

Zij waren beiden aanwezig toen de naam van Etty Hillesum werd voorgele- zen. Het was Manja Pach, die haar naam las, de oprichtster van het herden- kingscentrum Westerbork. Zij vertelde Dinna en Emma dat haar vader Etty gekend heeft. Haar vader was een joodse communist. Hij bood Etty aan om haar te helpen om uit Westerbork te vluchten, maar dat wilde ze niet. Manja’s vader ontvluchtte wel en overleefde de oorlog. Etty heeft bewust besloten, terwijl ze wist wat er daar gebeurde om met haar familie naar Auschwitz mee te gaan. Manja Pach woont in Deventer en heeft daar het Etty Hillesum centrum opgezet. Emma en Dinna hebben het centrum in Deventer bezocht.”

“Voor de documentaire heb ik Emma en Dinna in hun woonplaatsen in Israël bezocht. Ze wonen ver uit elkaar, in het zuiden en noorden. Emma is rabbijn en ook dichteres. Ze leest een gedicht voor en we laten zien waar en hoe ze woont. Dinna komt uit de Westbank, Palestina. Ze is met een Israëlische Palestijn getrouwd, ze wonen met hun gezin in Israël. Als Palestijnse in Israël heeft ze weinig rechten. Haar kinderen staan niet op haar naam, ze heeft geen paspoort en geen rijbewijs en moet steeds haar verblijfsvergunning verlengen. Emma mag daarentegen niet naar de Westbank, wat voor ons geen probleem was. Emma heeft als joodse rabbijn vaker met kaarten gewerkt, met name kabbalakaarten. Mensen trekken een kaart en lezen wat erop staat en betrekken het op zichzelf. Dat geeft verstilling en inzicht. Al sinds 10 jaar gebruikte Emma uitgetikte citaten van Etty Hillesum in het Engels, als kaarten bij ge- spreksgroepen. Vorig jaar heeft ze de kaarten samen met Dinna verder ontwikkeld. Ze hebben de dagboekcitaten van Etty vertaald in het Hebreeuws en het Arabisch en ze laten drukken. Het is een prachtige doos met kaarten en een boekje geworden. Als Joodse wordt Etty Hillesum ‘geclaimd’ door Israël, dus dat de teksten ook in het Arabisch op de kaarten staat valt niet bij iedereen in goede aarde. Maar de citaten zijn interessant en betrokken op het sa- menleven. Voor iedereen die in oorlogstijd leeft, zijn de teksten boeiend; het leven wordt er menselijk van. Met de kaarten van Etty wordt een ruimte opengelegd voorbij goed en fout. Etty zegt: “Laten we die ene Duitse soldaat omarmen die goed is”.

Etty Hillesum

Nu de citaten in zowel Hebreeuws als Arabisch vertaald zijn, kunnen Palestijnen Etty’s gedachtengoed leren kennen. Voor Dinna was het een begin om over de Holocaust te lezen, als ramp voor de Joden, en de Holocaust niet alleen te zien als oorzaak van het Israëlisch-Palestijns conflict.”

“In de documentaire leest Dinna een Arabische tekst en legt uit wie Etty is. Er wordt niet over het Palestijns-Israëlisch conflict gesproken, maar de citaten zijn toepasbaar op de situatie van de aanwezigen. Etty wijst geen schuldigen aan, ze benadrukt dat de situatie is zoals ze is en dat het de vraag is wat je dan het beste kunt doen. Daar zit de verbinding met het conflict Israël/Palestina.” Dinna zegt tegen de deelnemers aan de gespreksgroepen: “Luister en probeer te verstaan, onderzoek de oorlog die in jezelf woedt” De deelnemende Pales- tijnen en Joden in de gespreksgroepen kennen elkaar niet persoonlijk. Dinna vormt het contact met de Arabischsprekende mensen. We volgen Emma die iedere vrijdag naar een vredeskring gaat, vlak bij de grens van Gaza. Het zijn ‘bearing witness’ retraites in het klein. Dat doen ze nu al twee jaar. Via Skype leggen ze contact met Palestijnen in het bezette gebied. Het werken met de kaarten gaat als volgt. Een groep houdt een luistercirkel. Éen voor éen nemen mensen een kaart en vertellen elkaar wat de tekst hen doet. Dat kleine stukje tekst betrekt je sterk op jezelf. Zo vanuit met een groep mensen in de stilte een tekst tot je door laten dringen, dat komt anders binnen dan als je thuis een boek leest. Een beetje zoals Etty de gedichten van Rilke onder haar kussen in Westerbork koesterde en een strofe per dag las.”

Posted on

En toch

Tekst van Moeder Theresa Ingezonden door Marlies Tjallingii

“People are often unreasonable, irrational, and self-centered.
Love them anyway.

If you do good, people may accuse you of selfish, ulterior motives.
Do good anyway.

If you are successful, you will win false friends and true enemies.
Succeed anyway.

Honesty and frankness make you vulnerable.
Be honest and frank anyway.

What you spent years creating, may be destroyed overnight.
Create anyway.

If you find serenity and happiness, some may be jealous.
Be happy anyway.

The good you do today, will often be forgotten.
Do good anyway.

Give the best you have, and it will never be enough.
Give your best anyway.

In the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway.

Mensen zijn vaak onredelijk, irrationeel en egocentrisch.
Hou toch van ze.
Als je goed doet, kunnen mensen je beschuldigen van egoïstische, bijbedoelingen. Doe toch goed.
Als je succesvol bent, win je valse vrienden en echte vijanden.
Ga toch door met succes hebben.
Eerlijkheid en geluk maken je kwetsbaar.
Wees toch eerlijk en oprecht.
Wat je in jaren hebt gecreëerd, kan van de ene op de andere dag worden vernietigd. Ga gewoon door met creëren.
Als je rust en geluk vindt, zijn sommigen misschien jaloers.
Wees toch gelukkig.
Het goede dat je vandaag doet, wordt vaak vergeten.
Doe het toch.
Geef het beste wat je hebt en het zal nooit genoeg zijn.
Geef toch het beste.
Uiteindelijk is het tussen jou en God. Het was hoe dan ook nooit tussen jou en hen.

Posted on

Goede wil en Innerlijk Licht

Citaat van de maand, door Willem Furnée

In ieder mens is ‘dat van God’ aanwezig. Laten we dat meer dan ooit uitdragen.
We worden omringd door miljoenen verse graven en geconfronteerd met de roep van mensen die hongerlijden en van hen die al hun hebben en houden verloren hebben.

Laten we niet alleen maar de rampzalige hoop koesteren dat alleen onze ‘natuurlijke goedheid’ voldoende is om vorm te geven aan een betere wereld.

Gilbert H. Kilpack, 1914-1999

Gilbert Kilpack, maakt zich zorgen om mensen die menen dat ‘natuurlijke goedheid’ voldoende is om de wereld te verbeteren. Als voorbeeld verwijst hij naar de gruwelen en de gevolgen van de wereldoorlogen die bewijzen dat ‘na- tuurlijke goedheid’ onvoldoende gebleken is.

Als tegenhanger staat hem waarschijnlijk voor ogen hoe de quakers zich hebben ingezet om tijdens de wereldoorlogen I en II hulp te bieden aan de slacht- offers en ook na de oorlogen door verzoening tussen partijen te bevorderen.

‘Natuurlijke goedheid’ is een prachtig uitgangspunt om de wereld te verbeteren, maar er is meer nodig: het concretiseren van deze goedheid in acties, het organiseren van samenwerkingsverbanden om de daadkracht te versterken, een methode om alle ‘natuurlijke goedheid’ te bundelen en te concretiseren in uitvoerbare projecten!

Dit alles is precies waar de Quakers zich door de eeuwen heen, geïnspireerd door het Innerlijk Licht, voor hebben ingezet .

Wat zou de bijdrage van onze generatie kunnen zijn…?

Posted on

Berichtenblad januari 2020

 BERICHTENBLAD januari 2020 

INHOUD 

 • • Agenda 
 • • Links 
 • • Ledenpagina website Genootschap 
 • • Minuten van Landelijke Commissie op 19 januari 2020 in Deventer 
 • • Concept agenda LC-vergadering op 1 maart 2020 in Amsterdam 
 • • Minuten van het Quaker Hulpfonds van 26 januari 2020 in Amsterdam 
 • • Minuten Midden en Zuid Nederland Maandvergadering op 26 januari 2020 te Wageningen 
 • • Minuten van de Haagse Maandvergadering op zondag 26 januari 2020 
 • • Retraite 13-15 maart 2020 
 • • Programma “Wat betekent het om Quaker te zijn?” 2020 
 • • FWCC Online Sustainability Conference, 22 februari 2020 

AGENDA 

9 februari 2020 Kennismakingsbijeenkomst met Christien Crouwel, de nieuwe secretaris van de Raad van Kerken, na de stille samenkomst in Wageningen. 

16 februari 2020 Inspiratiedag voor de Haagse v&Vrienden in Den Haag. 

1 maart 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam. 

13-15 maart 2020 Retraite in St. Willibrords-abdij in Doetinchem. 

26 april 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen. 

30 april-3 mei 2020 FWCC-EMES Annual Meeting in Parijs. 

15-17 mei 2020 Algemene Vergadering in de Bosbeek te Bennekom. 

19 juli 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Deventer. 

6 september 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam. 

8 november 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen. 

LINKS 

Onze eigen website https://quakers.nu 

QCEA www.qcea.org 

FWCC-EMES www.fwccemes.org 

FWCC World Office www.fwcc.world 

Friends House Moscow www.friendshousemoscow.org 

Woodbrooke www.woodbrooke.org.uk 

QUNO www.quno.org 

EMEYF www.willyandpenn.com 

Eurosatory / Stop Fuelling War https://stopfuellingwar.org/en BERICHTENBLAD januari 2020 Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden 

Ledenpagina website Genootschap 

Op de nieuwe website van het Genootschap is een pagina toegevoegd die allen toegankelijk is voor leden van het Genootschap. Op deze pagina vinden jullie het Berichtenblad met minuten van maandvergaderingen en commissies, de laatste Ledenlijst, persoonlijke berichten en andere informatie voor leden. 

Je komt op de ledenpagina door op https://quakers.nu te klikken, vervolgens op Nieuws te klikken en dan op Berichten lezen. Om die pagina te kunnen lezen heb je wel een wachtwoord nodig: GeorgeFox! 

Minuten Landelijke Commissie op 19 januari 2020, Deventer 

Aanwezig: Els Ramaker, Frieda Oudakker, Hans Weening, Wim Nusselder, Vivian Barty-Taylor, Marijse Newnham , Sytse en Marlies Tjallingii, Erik Dries. 

Opening en vaststellen agenda 

De schrijver leest voor uit werkdocument Geloven en Werken, blz 167: 

[…] als we in een toestand verkeren waarin de meeting meer taken heeft te verzetten dan er mensen zijn om ze uit te voeren, of als we meer doeleinden willen nastreven dan we kunnen volhouden, dan is ernstig zelfonderzoek geboden. Misschien moet ons geloof worden versterkt door meer eigen voorbereiding van elk lid van de groep. Frank Blackwell, 1983 

Minuut 2020 – 1 Benoeming websitecommissie 

Op voordracht van de Commissie van Voordracht benoemen we Vivian Barty-Taylor als lid van de websitecommissie. Wij vragen de websitecommissie om te komen met een plan voor de toekomst van de website. 

Minuut 2020 – 2 Omgaan met elkaar 

We hebben gesproken over de pijn die is opgelopen bij de wijze waarop we met elkaar zijn omgegaan rond de Websitecommissie en de Commissie Geloven en Werken. Naast het doorwerken aan de praktische zaken, zijn we te snel voorbij gegaan aan de emotionele kant van hoe we samen werken. We willen ons meer bewust zijn van hoe we op een Quaker manier met elkaar omgaan, vooral in emotioneel uitdagende situaties. 

Minuut 2020 – 3 Datum Financieel Beraad 

Het Financieel Beraad zal worden gehouden op zaterdag 4 april 2020, van 11.00 tot 15.00 uur, in het Quaker Centrum in Amsterdam. 

Minuut 2020 – 4 Uitnodigingen voor Algemene Vergadering 2020 

Uitgenodigd om onze Algemene Vergadering op 15-17 mei 2020 te bezoeken worden: 

– Europe and Middle East Young Friends (EMEYF) 

– Britse Jaarvergadering 

– Duitse Jaarvergadering 

– België en Luxemburg Jaarvergadering 

– Doopsgezind Wereldwerk 

– Quaker Council for European Affairs (QCEA). 

Minuut 2020 – 5 Locatie AV 2021 

We beslissen om de Algemene Vergadering in 2021 te houden in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. 

Minuut 2020 – 6 Voordachten buitenlandse Jaarvergederingen 

We vragen de Maandvergaderingen een voordracht te doen voor afgevaardigden naar de volgende jaarvergaderingen: 

– Britse JV: 1-7 augustus in Bath; 

– Duitse JV: 22-25 oktober in Bonn BERICHTENBLAD januari 2020 Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden 

– België en Luxemburg JV: nog onbekend wanneer en waar. 

We wijzen Vrienden er op dat het in het kader van internationale contacten goed en inspirerend is om andere Jaarvergaderingen te bezoeken en dat hiervoor een beroep gedaan kan worden op het activiteitenfonds. 

Minuut 2020 – 7 Ondersteuning van EAPPI 

We hebben een verzoek ontvangen van Pax om het Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI) te ondersteunen. We staan hier positief tegenover. We vragen het Financieel Beraad om met een voorstel voor een structurele bijdrage te komen en dit voor te leggen aan de Algemene Vergadering. Marijse Newnham is bereid om actief te participeren in een begeleidingsgroep van Pax. 

Minuut 2020 – 8 Bevordering van samenhang 

We hebben inmiddels twee voorstellen ontvangen om de samenhang tussen activiteiten in onze Jaarvergadering te bevorderen (zie Najaarsbijeenkomst 2019): 

Vanuit de Vriendenkring-redactie een voorstel om meer samenhang te brengen tussen de website, de Vriendenkring, de facebookpagina en de producten van de literatuurcommissie. 

Er is een aanbod van Wim Nusselder (gedragen door de Haagse Maandvergadering) om een serie samenkomsten te starten met als onderwerp ‘Wat betekent het om een Quaker te zijn’. Hij stelt deze open voor Vrienden uit het hele land (door eventueel ook in het midden van het land af te spreken) 

Wij kijken uit naar nog meer voorstellen en initiatieven vanuit commissies en Maandvergaderingen. 

Minuut 2020 – 9 Communicatie en secretariaat 

Wij dringen er bij de Maandvergaderingen en commissies op aan om hun minuten en andere relevante communicatie (zoals emails) ook door te sturen naar het secretariaat. 

Data LC in 2020: 

1 maart – Amsterdam 

26 april – Groningen 

19 juli – Deventer 

6 september – Amsterdam 

8 november – Groningen 

Concept LC agenda 1 maart 2020, Amsterdam 

Iedereen welkom!! 

1. Agenda AV 

2. Extinction Rebellion en de Quakers (vanuit de Haagse Maandvergadering) 

3. Geloven en werken, levend document: organisatie, coördinatie hiervan 

4. Voortgang samenwerking met Doopsgezind Wereldwerk 

5. Wat doet de LC aan ‘samenhang bevorderen’ 

6. Vast agendapunt: verzamelen voorstellen en initiatieven die ‘samenhang bevorderen’ 

7. Vast agendapunt: hoe leeft de geest in de maandvergaderingen 

8. Binnengekomen post 

9. Rondvraag 

Minuten van het Quaker Hulpfonds van 26-1-2020 in Amsterdam 

Aanwezig: Sytse Tjallingii, Dick Meijaard, Marie-José Wouters (schrijver per toerbeurt). 

2020/1 We bespraken de projectenlijst en donaties die op de lijst van het Hulpfonds staan. De lijst is vereenvoudigd en teruggebracht tot actuele projecten. 

2020/2 Als iemand een project aandraagt, willen we dat diegene ieder jaar de benodigde informatie geeft (bijvoorbeeld jaarverslag) zodat het Hulpfonds kan beslissen of er ondersteuning wordt geboden en gecontinueerd. BERICHTENBLAD januari 2020 Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden 

2020/3 Als voor een project minder dan € 50,- per jaar binnenkomt, zijn de transactiekosten zo hoog, dat we het bedrag dan aan andere projecten van het Hulpfonds toevoegen. 

Volgend overleg: zondag 8 maart in Zwolle. Sytse is dan schrijver. 

Minuten Midden en Zuid Nederland Maandvergadering, 26-01-2020 te Wageningen 

Aanwezig: Gerard van den Dool, Joke Hofman, Hennie Jansen, Jannie de Jong, Pieter Ketner, Els Ramaker, Marlies Tjallingii 

Afwezig met kennisgeving: Wim Balijon, Nel Bennema, Frieda Oudakker, Elly Bruijn, Sytse Tjallingii 

De schrijver opent de vergadering met een uitspraak van William Penn: 

“Speak properly, and in as few words as you can, but always plainly; for the end of speech is not ostentation, but to be understood” 

Minuut 2020/1 Agenda

 • • Stilte en Opening 
 • • Vaststellen agenda 
 • • Tekenen minuten vorige vergadering 22-09–2019 
 • • Interne zaken: 

Zorg voor elkaar 

Bericht uit andere groepen 

Jaarverslag 

Opties voorkant Vriendenkring 

 • • Externe zaken: 

LC Minuten van 19 jan. 

Herfstbijeenkomst n.a,v, de toegestuurde stukken 

 • • W.v.t.t.k. 
 • • Rondvraag 
 • • Sluiting 

Minuut 2020/2 Vriendenkring 

Wij hebben de voorstellen bekeken en besproken van de nieuwe voorkant van de Vriendenkring. Onze voorkeur gaat uit naar de naam “De Quaker” in de nieuwe Q, maar we vinden dat de Vriendenkring commissie zelf een voorstel kan doen aan de L.C. Rooster Wageningen
Zakenvergaderingen  22 mrt., 24 mei, 26 juli 
Gesprek vanuit de stilte  9 febr., Marlies, 8 maart Pieter, 12 april…….. 
Themazondagen  23 febr. : verslag van de herfstbijeenkomst, 26 april Joke (over spreken in de stilte) 
Bijeenkomsten elders: 
Deventer  3de zondag van de maand 
Wijhe  1ste zondag van de maand 
Driebergen  3de zondag van de maand 
Zwolle  12 febr., 11 mrt. en 8 april  “Hap-stil-snap” bij Marlies en Sytse Tjallingii 
Posted on

A principle which is pure

Uitspraken van John Woolman

There is a principle which is pure, placed in the human mind, which in different places and ages hath had differ-ent names. It is, however, pure and proceeds from God. It is deep and inward, confined to no forms of religion nor excluded from any, where the heart stands in perfect sin-cerity. In whomsoever this takes root and grows, of what nation so ever, they become brethren in the best sense of the expression. 

John WOOLMAN (1840). “A Journal of the Life, Gospel labours, and Christian experiences of —”, p.238 

Er is een zuiver principe geplaatst in de menselijke geest 

Op verschillende plaatsen en tijden heeft het verschillende namen gehad. 

Het is echter puur en komt van God. 

Het is diep en innerlijk. 

Het is tot geen enkele vorm van religie beperkt. Niemand is uitgesloten. 

Als het hart maar in perfecte oprechtheid staat. 

In wíe dit ook wortelt en groeit, van wélke nationaliteit dan ook, ze worden broeders in de beste zin van het woord. 

Posted on

Ik vind God

door een Vriend van de Haagse groep

Ik vind God …in het gebed dat wordt uitgesproken voor kinderen in oor- logslanden hier ver vandaan.
Ik vind God …in de gezichten van alle mensen die hier samen met mij zit- ten en in wie ik mijn broeders en zusters herken.

Ik vind God …in het schaduw– en lichtspel op de muur gevormd door de zon die door de bewegende takken heen naar binnen schijnt.
Ik vind God …in het verhaal dat wordt voorgelezen over Jezus en de tolle- naar.

Ik vind God …in de gedragen stilte waarin de ingevingen van liefde en waarheid de ruimte krijgen om gehoord te worden.
Ik vind God …in de klanken van het lied waarin al onze stemmen samen- smelten in een prachtige harmonie.
Ik vind God …in de bijdrage van de oude man links van mij wiens inzich- ten zo mooi aansluiten op de vragen waarmee ik vanmorgen binnenkwam.
Ik vind God …in het gemurmel en gekraai van een baby’tje dat met grote ogen om zich heen kijkt.
Ik vind God …op al die manieren en meer, soms linksom, soms rechtsom, soms uit de meest onverwachte hoek.

En jij… jij vindt God vast op nog tig andere manieren, soms vergelijkbaar met mijn ma- nieren, soms heel anders.
Maar het is als met de spaken van een wiel, al die spaken komen vanuit een ander punt, maar zij komen samen in hetzelfde centrum. En dat is het centrum waar alles om draait. En géén van de spaken is beter of minder dan de ander, maar elke spaak is nodig om het wiel goed te laten draaien.

Wij kiezen elk de spaak die bij ons past en waarbij we ons thuis voelen, maar alleen in verbinding met elkaar kunnen we het hele wiel vormen en de as laten draaien.

Posted on