Religieus Genootschap der Vrienden

Gebed van Lakota indianen

Ingezonden door Pieter Ketner

Grote Geest, wiens stem ik in de wind hoor, Wiens adem leven geeft aan alles op aarde Hoor mij, ik heb kracht en wijsheid nodig Laat me wandelen in schoonheid,

Laat mijn ogen het rood en lila van de zonsondergang aanschouwen Laat mijn handen alles accepteren wat jij gemaakt hebt
En laat mijn oren gespitst zijn om jou stem te horen

Maak me wijs, zodat ik zal begrijpen wat je mijn volk geleerd hebt Help me rustig en sterk te blijven, wat er ook op mij af komt.
Laat me lessen leren die je hebt verstopt in elk blaadje en elke steen Help me compassie te vinden, zonder dat medelijden mij overspoelt. Ik zoek kracht, niet om beter te zijn dan mijn broeder, maar om mijn grootste vijand te bevechten, mijzelf.

Maak dat ik altijd klaar ben om bij jou te komen
Met schone handen en een eerlijke blik
Zodat, wanneer mijn leven uitdooft als het licht van de ondergaande zon, mijn ziel tot Jou zal komen zonder schaamte.

Gezamenlijk uitgesproken aan het eind van de dienst van “Vrijzinnigen Bennekom” op 16 februari 2020

Posted on

Minuten van de Midden en Zuid Nederland, Zakenvergadering 26 juli 2020

Minuten van de Midden en Zuid Nederland, Zakenvergadering 26 juli 2020

AanwezigNel Bennema, Gerard van den Dool, Frieda Oudakker, Irene Peters, Els Ramaker, Mirjam Salomé, Marlies Tjallingii, Sytse Tjallingii
Bericht van verhinderingWim Balijon, Elly Bruijn, Joke Hofman, Jannie de Jong, Pieter Ketner, Remco Meeuwissen

Zakenvergadering van 26-07-2020 te Wageningen

De schrijver opent de vergadering met een voorbede van Sjon Donkers:

Uw schepping wankelt

het zicht op Uw rijk wordt verduisterd

U en onze Toekomst staat op het spel

als wij mensen uw wereld blijven uitbuiten

als wij mensen elkaar het leven niet gunnen

als wij mensen U en elkaar niet vasthouden

Daarom bidden wij U voor de talloze ontheemden

reddeloos door zoveel zinloos geweld

voor talloze vluchtelingen

tastend en struikelend op zoek naar een zeker bestaan

voor de talloze arm gemaakt en in deze wereld

aan de kant geschoven

alsof zij minder waard zijn dan anderen

Zie om naar hen! Hoor hun bidden! Wees met hen!

Minuut 2020/4

Wij zijn blij weer “op afstand” samen te zijn; samen in stilte en nu ook voor de zakenvergadering. Voor het eerst weer na een periode van vier maanden thuis blijven i.v.m. het Covid-19 virus.

Minuut 2020/5

We hebben besloten weer in Bennekom bij elkaar te komen vanwege de ruimte en de financiën.

Minuut 2020/6

Het jaarverslag wordt na een wijziging en een aanvulling goed gekeurd.

Minuut 2020/7

We hebben het verslag van de kascontrole commissie, Remco Meeuwissen en Els Ramaker, gelezen en keuren de jaarrekening en de balans over 2019 goed. We verlenen de penningmeester, Pieter Ketner, decharge.

Minuut 2020/8

We keuren de begroting voor 2020 goed.

Minuut 2020/9

Marlies Tjallingii neemt voorlopig, wegens ziekte van Pieter Ketner, het penningmeesterschap weer op zich.

Minuut 2020/10

We vragen de leden van onze Maandvergadering om het geld voor de collecte periodiek over te maken op de rekening van de MIZUNE. Het collecte doosje werkt niet zo goed door de soms geringe deelname aan de bijeenkomsten. Het rek. nr. is: NL67TRIO 0197 6518 52 t.n.v. MZNMV Quakers

Minuut 2020/11

We besluiten de opbrengst van de collectes te besteden voor: 

1ste kwartaal: de communicatie cursussen van Marlies en Sytse Tjallingii, 2de kwartaal: het Jeannette Noëlhuis, het 3de kwartaal: CKM (centrum tegen kinder- en mensenhandel)

Minuut 2020/12

Frieda Oudakker wijst op de mogelijkheid om online cursussen te volgen in Woodbrooke en vraagt om samen met haar zo’n cursus te volgen. 

Minuut 2020/13

Sommige Vrienden zouden het op prijs stellen een papieren ledenlijst te krijgen. We hopen dat dit geregeld kan worden.

Minuut 2020/14

Denkend aan de in te vullen vacatures binnen onze MV en binnen de JV, vragen wij ons ten zeerste af of onze manier van besluitvorming wel is zoals in den beginne bij Vrienden gebruikelijk: “vanuit de stilte” i.p.v. brainstormend. We verlangen er naar om deze quakerwijze van vergaderen meer in de praktijk te brengen.

Posted on

LC Minuten 19 juli 2020, Deventer na de meeting, live en via skype.

Aanwezig: Sytse en Marlies Tjallingii, , Hans Weening, Frieda Oudakker, Erik Dries. Via skype: Wils ’t Hart, Vivian Barty-Taylor, Jan de Winter (1e uur).

De schrijver leest vanuit de stilte de volgende tekst uit Quaker Faith hand Practice van de Philadelphia Yearly Meeting 2002, zoals aangehaald in ‘The Carillon’ april/mei 2020:

“De quakers zijn een gemeenschap van vrienden die bezig zijn met de maatschappij, door eerst voor elkaar te zorgen… Leef warm als vrienden, ga met sympathie om met de vreugden en zorgen van elkaar in het dagelijks leven. Bezoek elkaar. Kijk of je hulp kunt geven en wees ook bereid om het zo nodig te ontvangen. 

Draag de lasten van elkaars tekortkomingen. 

Deel de kracht van elkaars sterke punten.

Vergeet niet dat iedereen een stukje verantwoordelijkheid heeft voor de quakerbijeenkomst, hetzij door stilte, hetzij door het gesproken woord. Wees trouw en serieus aanwezig bij de bijeenkomsten en in de innerlijke voorbereidingen daarvoor. Wees bereid om te spreken onder leiding van het Licht. Ontvang wat anderen te zeggen hebben in een tedere geest en vermijd kwetsende kritiek.

Zoek ook leiding van het Licht in zakenvergaderingen en in al de plichten die daarmee verbonden zijn. Wees niet koppig. Let op je toon van spreken de manier waarop je met anderen omgaat; wees je er steeds van bewust dat het mogelijk is, dat jij het bent die fout zit. Bij alles rondom de groep, houd een vredelievende geest van zuivere wijsheid, met verdraagzaamheid en warme genegenheid voor elkaar.

Gebruik jouw vermogens en bezittingen niet als een doel op zich, maar als Gods gaven toevertrouwd aan jou. Deel ze met anderen; gebruik ze met nederigheid, hoffelijkheid en genegenheid. Voorkom ruzie en machtswellust; wees alert op de persoonlijkheden en behoeften van anderen. Toon liefdevolle aandacht voor alle schepselen, en koester het wonder van Gods schepping. Zorg voor zuivere wijsheid en wees leerzaam (‘attend to pure wisdom and be teachable’)”

2020-24 Voortzetting online bijeenkomsten op zondagen

 1. We vragen Marlies Tjallingii, Frits Nieuwerth- van den Akker en Jan de Winter na te gaan wat de waarde van online communicatie is voor het genootschap en hoe we dat vorm kunnen geven.
 2. We besluiten de online bijeenkomsten op zondagen te continueren in een frequentie van 1x per maand. In overleg met Frits en Marielke wordt de exacte dag bepaald. De voorkeur gaat uit naar de 1e zondag van de maand vanwege de vaste zondagen van andere maandvergaderingen.

2020-25 FWCC quakers helpen quakers

We vragen het Quaker hulpfonds of en hoe we steun kunnen verlenen aan het project Friends helping Friends (=hulp aan ziekenhuizen in Afrika om de coronacrisis te bestrijden).

2020-26 nieuwe datum av

 1. We willen de AV 2020 in aangepaste vorm laten doorgaan. We vragen de VCAV een ruimte te zoeken waar zoveel mogelijk mensen bij elkaar kunnen komen gedurende één dag. Wij denken nu aan 3 oktober.
 2. We vragen enkele leden van het Genootschap om de vrijdagavond vóór de ‘life- bijeenkomst’ online een spiritueel gedragen bijeenkomst te verzorgen.

2020-27 Geloven en werken, levend document

 1. Boek Geloven en Werken op de website: We besluiten het boek Geloven en Werken als PDF op de website te plaatsen (mensen kunnen er dan gedeeltes uit kopiëren maar kunnen de tekst niet veranderen). Dit zal het gebruik en de bekendheid hopelijk ten goede komen.
 2. Levend document Geloven en Werken: We vragen de maandvergaderingen om met voorstellen te komen voor de werkwijze omtrent het ‘levend document’. Om een idee te geven; de gedachten van de lC gaan uit naar een ruimte op het besloten deel van de website waar leden bijdragen kunnen achterlaten en een ‘redactiecommissie’ die regelmatig de ‘inbox’ bekijkt.

2020-28 voortgang website technisch en inhoudelijk

 1. We vragen de websitecommissie contact op te nemen met de Commissie van Voordracht over aanvulling van de websitecommissie.
 2. We vragen de websitecommissie te onderzoeken of de mate van beveiliging van de ledensite goed genoeg is en/of verbetering behoeft.

2020-29 Samenwerking / afstemming vriendenkring website secretariaat

In vervolg op de najaarsbijeenkomst 30 november 2019:

Op het gebied van de interen en externe communicatie van het Genootschap zijn veel ontwikkelingen, zoals:

 • Een zich snel ontwikkelende website (hetgeen nieuwe vragen voor het Genootschap oplevert)
 • Samenhang tussen de website, de Vriendenkring, de literatuurcommissie en de facebookpagina
 • De oprichting van een Nederlandstalig blog over Quakers, vrede en mensenrechten, in samenwerking met QCEA
 • Een literatuurcommissie met 1 lid, een websitecommissie met 2 leden, de vriendenkringredactie met 3 leden

Er zijn dus grote veranderingen binnen het Genootschap.

We vragen de Maandvergaderingen te reageren op het voorstel dat binnenkort de Vriendenkringredactie/websitecommissie/ literatuurcommissie gestuurd zal worden.

Uit de rondvraag /mededelingen

Mede n.a.v. de commissie van de PKN die kerken geadviseerd heeft om hun geld actiever te gebruiken, zal in de Mizune en de Haagse maandvergadering het onderwerp ‘wat doet óns Genootschap met het geld dat ze op de bank heeft’ op eigen manieren besproken worden.

De Belgisch-Luxemburgse Jaarvergadering (9-11 oktober 2020) zal volledig  online plaatsvinden (zie www.quakers-belux.org

De schrijver sluit af met een citaat uit van Václav Havel, aangehaald door Edy Korthals Altes in de Titus Brandsma Lezing 2002:

“ik ben ervan overtuigd dat de tegenwoordige globale crisis sterk met de geest van de moderne beschaving te maken heeft, met het verlies van metafysieke zekerheid en van transcendente ervaringen, met het verlies van elke bovenpersoonlijke autoriteit en van elke hogere gezichtseinder’

Belangrijke verzoek ook namens de archiefcommissie
Willen jullie aub de minuten van commissies en maandvergaderingen óók naar het secretariaat sturen!!!!: secretariaat@dequakers.nl

Volgende LC bijeenkomst: 6 Sept 2020  Amsterdam/online.

Voorlopige agenda:

datum AV

Agenda AV (agenda: commissies en samenvoegingen? activiteiten in 2020/2021 mv’s en av? Extinction Rebellion en de Quakers? Website privacy filmpjes?)

Geloven en werken, levend document: organisatie, coördinatie hiervan (reacties mv’s)

Voortgang website technisch en inhoudelijk 

Afstemming website – vriendenkring – secretariaat (reacties mv’s) 

Voortgang samenwerking met Doopsgezind Wereldwerk

Vast agendapunt: verzamelen voorstellen en initiatieven die ‘samenhang bevorderen’

Vast agendapunt: hoe leeft de geest in de maandvergaderingen

Binnengekomen post

Rondvraag / mededelingen

Posted on

Berichtenblad juni-juli 2020

Inhoud

 • Adreswijzigingen , bericht van overlijden
 • Agenda
 • Digitale Wijdingssamenkomsten
 • Minuten Haagse Maandvergadering zie bijlage
 • Hervatting Quakerbijeenkomsten in Amsterdam
 • Online Bijeenkomsten Quakers en ik
 • Peace Brigades International
 • Raad van Kerken: Hiroshima herdenking met voorbeden
 • Links
 • Adreswijzigingen en bericht van overlijden

  Overlijden

  Door de veranderingen in het secretariaat is het bericht van overlijden van Ben Veerbeek niet in het Berichtenblad terecht gekomen. We kregen een bericht van zijn zoon Johan Veerbeek. Het overlijden was wel bekend bij de Haagse Maandvergadering:
  “Bij deze wil ik u mededelen dat mijn vader Dhr. B.J.H Veerbeek wonende op
  Anthuriumsingel 16 te Berkel en Rodenrijs is overleden op 07-02-2020.”

  Zie ook minuut 2020-26 van de Haagse Maandvergadering. Als bijlage toegevoegd.

  Nieuw Lid van de Haagse Maandvergadering
  Eoin Dubsky, De Bruynestraat 42, 2597RH Den Haag, Tel: 06 – 4163 6410, Email: dubsky@gmail.com

16 juli 20.00-21.30 zoomQuakers en ik 2 Via Zoom. Thema John Woolman, per zoom, opgeven bij marliestjallingii@home.nl
19 juli 2020LC-vergadering na sLlle samenkomst in Deventer of per Skype nader bericht volgt
20 augustus 20.00-21.30 zoomQuakers en ik 3 Het thema zullen we samen zoeken tjdens de bijeenkomst.
6 september 2020LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam of per Skype
17 sept 20.00 – 21.30 zoomQuakers en ik 4
September-oktoberAlgemene Vergadering (datum vastgesteld in juli) digitaal of op een nader te bepalen plek, of een gecombineerde bijeenkomst
8 november 2020LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen of per Skype

Digitale Wijdingssamenkomsten
Voorlopig gaan de online bijeenkomsten door tot de LC op 19 juli. Daarna laten we weten hoe we verder gaan hiermee. Jullie kunnen met onderstaande gegevens deelnemen aan de Stille Samenkomst via Webex, van van 10:30 tot 12:00 iedere zondag:
Deelnemen met computer: klik op deze link
Deelnemen via telefoon: 020-721-9836 Vergaderingsnummer (toegangscode): 627 948 933 Wachtwoord voor vergadering: 601652

Heb je hulp nodig? Ga naar de Webex hulp pagina.

Woodbrooke organiseert ook dagelijks Online meeting for worship, samen met FWCC-EMES. Details zijn te vinden op: www.woodbrooke.org.uk/worship

Hervatting Quakerbijeenkomsten in Amsterdam, in Corona-tijd

Beste Vrienden,
Vanaf 1 juli, dus op zondag 5 juli, staat de deur weer op een kier en zijn jullie weer welkom tegen 10.30 uur in het Quakercentrum, Vossiusstraat 20, voor de Stille Samenkomst.
We moeten echter besmetting met het gevreesde virus zo veel mogelijk zien te voorkomen. Daarom vragen wij jullie begrip voor een aantal beperkende maatregelen:
• Houd afstand! Omdat onze gang erg smal is, vragen we jullie om een mondkapje te dragen bij binnenkomst. Zie je iemand naar binnen gaan, wacht dan even voor je zelf naar binnen gaat.
• Er staat desinfecterende handalcohol in de hal
• Om opstoppingen in de garderobe c.q. keuken te voorkomen, vragen we je om je jas mee naar binnen te nemen

We halen kussentjes weg om aan te geven waar je mag gaan zitten.
De mondkapjes mogen af in de meeting-ruimte
We drinken wel koffie na afloop, maar blijven daarbij op onze plaats zitten. Ieder pakt zijn/haar eigen kopje en zet het weer terug op het blad.
We gebruiken de WC alleen in noodgeval. Er zijn daar papieren handdoeken en er is handalcohol.

We zien er naar uit om jullie weer te ontmoeten.

Marianne IJspeert, schrijver,
Dick Meijaard, assistent-schrijver.

Bijeenkomstenserie ‘Quakers en ik’

We hebben één bijeenkomst gehad. Daarvan is een verslag te lezen in de Vriendenkring van juli/augustus. De volgende bijeenkomst is ook via zoom. We nodigen je uit om mee te doen op een of meer online- bijeenkomsten. De volgende vindt plaats op 16 juli van 20.00 – 21.30 uur. En daarna voorlopig: 20 augustus en 17 september.

De bijeenkomstenserie staat in het teken van
“wat doet het Quakergedachtengoed en wat doen de Quakers uit het verleden en heden met mij?” We gebruiken het nieuwe ‘Geloven en Werken’ als basis. En het gesprek uit de sLlte als vorm.

Voor de tweede bijeenkomst hebben wij als thema gekozen ‘John Woolman’.
Als je mee wilt doen vragen we je zijn levensbeschrijving in het boek ‘geloven en werken’ te lezen en een paar van zijn uitspraken die je her en der kunt vinden.
Sta vóór de online bijeenkomst sLl bij de volgende vragen:

 • –  Wat waren mijn eerste gedachten bij het lezen van de levensbeschrijving?
 • –  Wat zou ik John Woolman vragen als ik naar hem toe kon gaan?
 • –  Welk citaat spreekt mij aan? De volgende bijeenkomsten gaan over andere hoofdstukken of subhoofdstukken in het boek Geloven en werken. We kunnen dat samen bepalen. Misschien wil jij je gedachten daar ook over laten gaan.
  Je kunt je opgeven bij:
  Erik Dries h.dries@live.nl Marlies Tjallingii marliestjallingii@home.nl.

  Je krijgt dan een link om met de Zoom-vergadering mee te doen.
  Marlies en Erik
 • Peace Brigades International
  We kregen de nieuwsbrief van Peace Brigade International met informaie over hun activiteiten. Je kunt dit vinden op hun website: www.peacebrigades.nl
  • Raad van kerken Op 6 en 9 augustus is de herdenking dat het 75 jaar geleden is dat Hiroshima en Nagasaki gebombardeerd zijn met kernbommen. De vraag van de Raad van Kerken is om daar aandacht aan te besteden in de kerkdiensten. In dit berichtenblad een aantal voorbeden, die ook via Pax naar ons toekwamen. Misschien kan het ons inspireren om op onze eigen wijze hierbij stil te staan op 9 augustus. Er zijn in veel Nederlandse steden acLviteiten gepland op 6 augustus. Waarschijnlijk komen hierover berichten op de website van Pax voor Vrede: hgps://www.paxvoorvrede.nl/ Het symbool van de kraanvogel staat Ljdens deze herdenkingen centraal.
  Voorbede 1 – Sjon Donkers Eeuwige God, Zie om naar ons! Hoor ons bidden! Wees met ons! Reik ons aan de taal om elkaar te begroeten
  Reik ons aan de woorden om elkaar te ontmoeten Reik ons aan de vragen die wij elkaar moeten stellen God van Vrede, door zoveel onrecht zoveel pijn zoveel verdriet worden wij omgeven onrecht uit het verleden waar blinde wapens en vernieLgend vuur zovele levens vernieLgden
  pijn die blijr woekeren in hoofden en harten van slachtoffers en daders verdriet dat nooit verstomt
  Voorbede 2 – Edwin Ruigrok God van mensen en al wat leer Alle namen gedragen in uw hand
  Van de kinderen van 6 en 9 augustus 1945 De dieren, de planten, de aarde
  Van Hiroshima en Nagasaki
  Herinner de duisternis
  De allesverzengende hige
  Mensen beroofd van alles
  De aarde verschroeid
  Steden in as gelegd

Voorbede 3 – Sjon Donkers

Liefdevolle God,
Zie om naar ons! Hoor ons bidden! Wees met ons!
Reik ons aan vergeving om al wat wij elkaar misdeden
Reik ons aan verzoening om elkaar in de ogen te kunnen zien als mensen van U
Reik ons aan compassie om als liefdevolle broeders en zusters samen verder te gaan op de weg van uw Vrede
Goede God,
Uw Schepping wankelt
het zicht op uw Rijk wordt verduisterd
U en onze Toekomst staat op het spel
als wij mensen uw wereld blijven uitbuiten
als wij mensen elkaar het leven niet gunnen
als wij mensen U en elkaar niet vasthouden
Daarom bidden wij U voor de talloze ontheemden reddeloos door zoveel zinloos geweld
voor de talloze vluchtelingen
tastend en struikelend op zoek naar een zeker bestaan voor de talloze armgemaakten in deze wereld
aan de kant geschoven
alsof zij minder waard zijn dan anderen
Zie om naar hen! Hoor hun bidden! Wees met hen!

• LINKS

Onze eigen website – www.quakers.nu
QCEA – http://qcea.org
Belgisch Luxemburgse Jaarvergadering – http://quakers-belux.org/
FWCC-EMES – www.fwccemes.org
FWCC World Office – www.fwcc.world
Friends House Moscow – www.friendshousemoscow.org
Woodbrooke – www.woodbrooke.org.uk
QUNO – www.quno.org
EMEYF – www.willyandpenn.com

Eurosatory / Stop Fuelling War – http://stopfuellingwar.org/en
Coalition for Work with Psychotrauma and Peace – www.cwwpp.org
Raad van Kerken – https://www.raadvankerken.nl/
Peace Brigades International – www.peacebrigades.nl

Posted on

God opgraven – Etty Hillesum uit haar dagboek

Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst dat ik met brandende ogen slapeloos in het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden langs me heen trokken. Ik zal je een ding beloven God, een kleinigheidje maar: ik zal mijn zorgen voor de toekomst niet als even- zovele zware gewichten aan de dag van heden hangen, maar dat kost een zekere oefening. Iedere dag heeft nu aan zichzelf genoeg.

Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van tevo- ren nergens voor instaan. Maar dit éne wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf. En dit is het enige, wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige, waar het op aankomt: een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we ook eraan meewerken jou op te graven in de geteisterde harten van anderen. Ja, mijn God, aan de omstandighe- den schijn jij niet al te veel te kunnen doen, ze horen nu eenmaal ook bij dit leven. Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording, jij mag daar later ons voor ter verantwoording roepen. En haast met iedere hartslag wordt het me duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en dat we de woning in ons, waar jij huist, tot het laatste toe moe- ten verdedigen.

Posted on

Citaat van de maand

Citaat van de maand

Ingezonden door Willem Furnée, 24 april 2020 Alles wat de aarde opbrengt is een gave van de genadige
schepper aan de aardbewoners. Het is duidelijk dat we de
volgende generaties onrecht doen als we de aarde nu uitputten
ten behoeve van ons uiterlijk vertoon.
John Woolman, 1772

John Woolman was zich in 1740 als kleermaker al zeer bewust van de schade die ́het streven naar uiterlijk vertoon ́toebrengt aan het milieu. Zijn hele leven heeft hij zich naast vele andere wereldverbeterende ondernemingen, ingezet om deze boodschap uit te dragen. Zonder enige ophef en zonder anderen verwijten te maken gaf hijzelf op velerlei gebied het goede voorbeeld. Zo droeg hij ongeverfde linnen kleding omdat de ververijen het water vervuilden. Zijn omgeving vond hem in zijn grauwe linnen kleding een ́vreemde vogel ́. Toen hij naar Engeland reisde om kennis te maken met de Vrienden in Londen werd hem aanvankelijk de toegang tot het Quakerhuis geweigerd en hij werd zeer onheus behandeld. Later kreeg hij wel toestemming om binnen te komen. Maar hij werd niet serieus genomen. Zo vergaat het meer mensen die visionair zijn.

John Woolman is voor mij een voorbeeld van iemand die op een onnavolg- bare, zeer innemende wijze anderen een spiegel voorhield en zo toch meni- geen bewust maakte van hun onethische gedrag.
John Woolman is voor mij één van de inspirerendste Quakers door zijn bewogenheid, zijn serieuze toetsing van zijn roepingen, zijn zachtmoedigheid en zijn ontembare inzet voor een betere wereld, ondanks zijn zeer zwakke gezondheid. Een ́activist ́ om van te houden en als voorbeeld voor ogen te houden!

Tipje: geìnteresseerd in John Woolman? Lees: ́In een bloedrode mist`. (aanwezig in de Quaker bibiotheek te Amsterdam en Den Haag’.

Posted on

De gevolgen van de pandemie.

Rex Ambler heeft over de lange termijn nagedacht. (enigszins ingekort)

Bron: The Friend 17-04-2012 vertaling Frieda Oudakker

‘We mogen niet aannemen dat wij mensen boven en buiten de natuur staan.’
De meesten van ons maken zich terecht zorgen over de dagelijkse gevolgen van de pandemie. Die heeft ons allemaal verrast. Het was een directe schok: we hebben onze manier van leven heel snel moeten veranderen om ervoor te zor- gen dat we overleven. En, misschien nog dringender, om ervoor te zorgen dat anderen die kwetsbaarder zijn, ook overleven. Onze geest is erg gefocust op het juiste doen hier en nu, in de hoop dat dat voldoende zal zijn.
Maar deze plotselinge verandering heeft ook tot gevolg dat we gaan nadenken over hoe dit allemaal is gekomen. Ik bedoel niet de specifieke omstandighe- den in Wuhan, China, die tot de eerste gevallen hebben geleid. De grotere

‘Ervoor zorgen dat anderen die kwetsbaarder zijn ook overleven’

vraag is voor mij is heel duidelijk: hoe kan zoiets nog gebeuren? Hoe kan de hele mensheid worden bedreigd door een microscopisch klein virus dat wordt overgedragen van een enkel wild dier? We dachten of veronderstelden (epide- miologen weten beter, maar wie luistert daarnaar?) dat wij mensen zo veel kennis van de natuur én de controle erover hadden, dat zoiets niet meer kon gebeuren. We noemen zulke dingen ‘bijbels’ omdat ze heel lang geleden

gebeurden toen mensen hulpeloos tegenover de natuur stonden. Zie ook de overstromingen eerder dit jaar, de branden in Australië en Calfornië en zelfs de zwerm sprinkhanen die nu door Afrika trekt. Zulke dingen worden in de Bijbel opgetekend met het soort schok en alarm dat wij nú ervaren. Ze
werden toen ook gezien als het resultaat van achteloos menselijk handelen, zelfs toen de keten van oorzaak en gevolg nog niet volledig werd begrepen. Ze werden opgevat als waarschuwingen, lessen die geleerd moesten worden.

Dit geldt ook voor ons, vind je niet? Deze rampen kunnen ons leren dat we er niet van uit kunnen gaan dat wij mensen boven en buiten de natuur staan. We kunnen de natuur niet alleen als een bron voor onze behoeften gebruiken, als een vuilnisbelt voor ons afval. De pandemie leert ons dat we van dezelfde ma- terie zijn gemaakt als wilde dieren. We zijn niet onaantastbaar voor de besmettelijke ziektes die ze veroorzaken.

Het leert ons misschien ook dat, als we vrij de wereld rondreizen en reizen op zoek naar meer rijkdom en macht, het ons niet zou moeten verbazen als de be- smettelijke ziektes dat ook doen. In een artikel in The Guardian van 20 maart betoogt de econoom Adam Tooze:’: ‘Het is de meedogenloze expansie van de economie en de resulterende mix van modern stadsleven met de traditionele voedselgewoonten, die de virale besmettingen creëert. Het zijn de geglobali- seerde transportsystemen die de transmissie versnellen. Het zijn de calculators van kosten die het aantal bedden op de IC en de voorraden beschermende middelen bepalen.’

Dit kan verklaren waarom we een crisis op deze schaal hebben. Het helpt ook om te verklaren waarom we het zo moeilijk te begrijpen vinden, of er ade- quaat op te reageren. De belangrijkste les is dat we onze moderne levensstijl ter discussie gaan stellen. Het laat ons nadenken over hoe we anders zouden kunnen leven. We hebben de volledige impact natuurlijk nog niet gezien, al- thans hier in Groot-Brittannië. Maar wat we hebben gezien – en weten wat we de komende weken kúnnen zien – is genoeg om tot deze conclusie te komen.

Posted on

Landelijk Quaker wijdingssamenkomst online

Door Marlies Tjallingii

Wat bijzonder is het dat we elke zondag toch een Wijdingssamenkomst heb- ben met 20 tot 25 mensen. We “ontmoeten” elkaar online, sommigen met een camera, anderen zonder, sommigen bellen in. Anderen thuis op de bank zonder directe verbinding. Zondag 19 april waren we met Vrienden uit Den Haag, Amsterdam, Zwolle, Arnhem, Wageningen, Wijchen, Tiel, Deventer, Vuko- var in Kroatië en Pretoria in Zuid Afrika, Driebergen, Helmond. Misschien ben ik nog een plaats vergeten.

Wat mooi dat we op deze manier contact houden elke zondag. Er was ook een live wijdingssamenkomst in Deventer met een kleine groep, die voldoende afstand van elkaar kon houden.
We gaan door met deze manier van ontmoeten totdat we weer bij elkaar kunnen komen. Misschien houden we wel een deel van onze bijeenkomsten online, omdat we nu de waarde ervan hebben ontdekt en ook het gemak van het mee doen zonder te reizen.

Ik ben dankbaar voor deze mogelijkheden.

Posted on

Berichtenblad april

 BERICHTENBLAD april 2020 

INHOUD 

• Agenda 

• Links 

• Ledenpagina website Genootschap 

• Nieuwe emailadressen 

• Digitale Wijdingssamenkomsten 

• Minuten van de Haagse Maandvergadering op 8 maart 2020 

• Minuten van de Noordoost Nederland Maandvergadering op 26 maart 2020 

• Minuten van de Commissie Huizenbeheer op 20 april 2020 (via een videoverbinding) 

• Minuten van de Haagse Maandvergadering op 23 april 2020 

• Minuten van de Landelijke Commissie op 24 april 2020 via Skype 

• Oproep aan het kabinet: toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht 

• Drie mooie momenten in de Oecumene 

• Oproep VN tot wereldwijde wapenstilstand 

AGENDA 

1-2 mei 2020 FWCC-EMES Annual Meeting (online) 

15 mei 2020 Financieel Beraad (online; uitnodiging volgt) 

16 mei 2020 en 6 juni 2020 Online bijeenkomsten over “Wat betekent het om Quaker te zijn” (nadere 

informatie volgt) 

19 juli 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Deventer of per Skype 

6 september 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam of per Skype 

September-oktober Algemene Vergadering (datum vastgesteld in juli) 

8 november 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen of per Skype 

LINKS 

Onze eigen website https://quakers.nu 
QCEA www.qcea.org 
FWCC-EMES www.fwccemes.org 
FWCC World Office www.fwcc.world 
Friends House Moscow www.friendshousemoscow.org 
Woodbrooke www.woodbrooke.org.uk 
QUNO www.quno.org 
EMEYF www.willyandpenn.com 
Eurosatory / Stop Fuelling War https://stopfuellingwar.org/en 
Coalition for Work with Psychotrauma and Peace www.cwwpp.org 

Ledenpagina website Genootschap 

Op de nieuwe website van het Genootschap is een pagina toegevoegd die allen toegankelijk is voor leden van het Genootschap. Op deze pagina vinden jullie het Berichtenblad met minuten van maandvergaderingen en commissies, de laatste Ledenlijst, persoonlijke berichten en andere informatie voor leden. 

Je komt op de ledenpagina door op https://quakers.nu te klikken, vervolgens op Ledenpagina te klikken. Om die pagina te kunnen lezen heb je wel een wachtwoord nodig: GeorgeFox! 

Nieuwe emailadressen 

Geertje Kerstholt g.kerstholt@ziggo.nl 
Marie-José mjlwouters@gmail.com (c 

Digitale Wijdingssamenkomsten 

Elke zondag kunnen jullie met onderstaande gegevens deelnemen aan de Stille Samenkomst via Webex, van van10:30 tot 12:00 
Deelnemen via telefoon: 020-721-9836 
Vergaderingsnummer (toegangscode): 627 948 933 
Wachtwoord voor vergadering: 601652 

Heb je hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com Deelnemen aan vergadering 


Woodbrooke organiseert ook dagelijks Online meeting for worship, samen met FWCC-EMES. Details zijn te vinden op: www.woodbrooke.org.uk/worship 
Minuten van de Haagse Maandvergadering op 8 maart 2020 
Aanwezig: Anneke Spreij (schrijver), Carine Philipse (t/m 2020/12), Inge Herrebout, Michael van Aacken, Miranda Muller, Frits Nieuwerth – van den Akker, Marielke Nieuwerth – van den Akker, Peter van Leeuwen (t/m 2020/17), Vivian Barty-Taylor, Willem Furnée en Wim Nusselder (minuten-schrijver) 
Afwezig met bericht: Adriaan Peters, Aminata Gregory, Erik Dries, Geertje Kerstholt en Saskia Kühlmann 
Minuut 2020/09 Inleiding 
De schrijver leidt de zakenvergadering in met “Being transformed”, de boodschap die Huw Still (York Area Meeting) uitsprak tijdens de Wereldbijeenkomst in Peru zoals gepubliceerd in The Friend van 19/2/2016. 
Getransformeerd worden Toen ik hier aankwam, voelde ik me op mijn gemak in mijn geloof. Ik voelde me comfortabel bij mijn twijfels. Ik voelde dat er iets speciaals was in een wijdingssamenkomst, maar ik had nooit geweten wat het precies was. Ik wist niet goed hoe ik het moest beschrijven of begrijpen. En ik accepteerde dat. Ik ben hier uitgedaagd. Het is een liefdevolle uitdaging maar desondanks een hele grote uitdaging. Ik ben uitgedaagd om niet tevreden te zijn met mijn twijfel, maar om ermee te worstelen. Om niet rustig te accepteren dat ik het niet begrijp, maar om te streven naar een nieuw begrip van het onkenbare. Ik ben geroepen om de wijdingssamenkomst te ervaren in een staat van Heilig Ongemak. En het was moeilijk. Wanneer je getransformeerd wordt, heb je geen controle. Je kan niet zeggen waarin je getransformeerd wordt. Je kunt niet zeggen ‘verander dit deel van mij, maar laat dat maar. Maak me zus, maar niet zo’. De zekerheid van wat is geweest is verdwenen. En je wacht af om te zien hoe je zal worden veranderd. En nu ik verder ga – in deze bijeenkomst en daarbuiten – weet ik niet waar of hoe deze transformatie zal eindigen omdat het niet mijn keuze is. Ik heb er geen controle over. 
Minuut 2020/10 Agenda 
We spreken aan de hand van de volgende agenda: 1. Stilte en inleidende tekst 2. Wel en wee van v&Vrienden en zorg voor elkaar 3. Jaarverslag 2019 van de maandvergadering 4. Evaluatie semi-geprogrammeerde 
wijdingsbijeenkomst 23/2 5. Ingekomen post 6. Financiën van de maandvergadering 7. Betrokkenheid van de HMV bij de toekomst van Stadhouderslaan 8 8. Resultaten enquête digitale communicatie 9. Stilte en sluiting 
Minuut 2020/11 Jaarverslag 2019 
We stellen het jaarverslag vast zoals in concept voorgelegd met een paar kleine aanpassingen. 
Minuut 2020/12 Evaluatie semi-geprogrammeerde wijdingsbijeenkomst 23/2 
We horen de ervaringen in en reflecties op de semi-geprogrammeerde wijdingsbijeenkomst die we hielden op 23 februari. We ervaren het als uitdagend om in inclusiviteit te zoeken naar goddelijke leiding. We besluiten tot een volgend experiment. Carine en Willem zullen daar invulling aan geven. 
Minuut 2020/13 Vrijzinnige Zomerontmoeting over Eurosatory & Quakers 
We vragen Erik om een bijeenkomst te organiseren in het kader van de Vrijzinnige Zomerontmoetingen over zijn ervaringen bij Eurosatory. We stellen daarbij een Quakerperspectief op prijs, zo nodig met inbreng van ook een andere Vriend. 
Minuut 2020/14 Bijeenkomst met PBI 
We vragen Johannes contact op te nemen met Peace Brigades International naar aanleiding van hun e-mail. Misschien kunnen ze een keer na een wijdingsbijeenkomst in het najaar hun verhaal met ons delen? We kunnen ook andere v&Vrienden uitnodigen uit de rest van het land die zich betrokken voelen bij PBI en aanverwante organisaties. 
Minuut 2020/15 ALV Aandachtscentrum 12/3 
We ontvingen een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van het Aandachtscentrum in Den Haag op donderdag 12 maart. Vivian zal ons daar vertegenwoordigen. 
Minuut 2020/16 Financiën van de maandvergadering 
We stellen de jaarrekening 2019 zoals voorgelegd vast onder voorbehoud van kascontrole. We stellen de begroting 2020 zoals voorgelegd voorlopig vast. We willen graag zichtbaar maken dat we impliciet doneren aan Extinction Rebellion door onze ruimte gratis ter beschikking te stellen. We constateren dat we een rijke maandvergadering zijn en bespreken een aantal opties voor wat we zouden kunnen doen met ons vermogen. We komen hier in een volgende zakenvergadering op terug. 
Minuut 2020/17 Digitale toegang tot tijdschriften 
Marielke onderzoekt de mogelijkheden om digitaal toegang te krijgen tot tijdschriften als The Friend en Friends Journal waarvan we de papieren versies te weinig lezen. 
Minuut 2020/18 Klankbordgroep toekomst Stadhouderslaan 8 
Frits heeft behoefte aan een klankbordgroep om samen na te denken over een visie op de toekomst van Stadhouderslaan 8. Michael en Willem zijn bereid om daaraan bij te dragen. Wie daarnaast input wil leveren kan die sturen naar Frits. 
Minuten van de Noordoost Nederland Maandvergadering op 26 maart 2020 
Alle leden van de NON hebben ingestemd. 
Minuut 2020/10 Noodoproep De Poort 
Naar aanleiding van de noodoproep van de Stichting De Poort- Centrum voor Spiritualiteit dat de door de Corona crisis wegvallende inkomsten het voortbestaan van De Poort bedreigt, besluiten wij voor de Stille Samenkomsten die wij in deze crisistijd niet op deze plek kunnen houden de huur door te blijven betalen en bovendien een extra gift van 100 Euro over te maken. 
Overeenkomstig het voorstel van onze penningmeester zal dat laatste bedrag leiden tot een hoger nadelig saldo op onze begroting voor 2020. 
Voorts moedigen wij individuele Vrienden aan om ook zelf een bijdrage aan De Poort over te maken o.v.v. extra gift vanwege noodoproep
Minuten van de Commissie Huizenbeheer op 20 april 2020 (via een videoverbinding) 
Aanwezig: Frits Nieuwerth-van den Akker, Jan de Winter en Marianne IJspeert (schrijver) 
Minuut 20-06: Verhuur Stadhouderslaan 
Een van de kamers op de Stadhouderslaan komt binnenkort vrij. In verband met onze plannen voor groot onderhoud, besluiten wij de kamer zodanig te verhuren dat er geen sprake is van huurbescherming. 
20/07: Jaarverslag 2019 
Wij stellen het jaarverslag 2019 vast. 
Minuten van de online Haagse Maandvergadering op 23 april 2020 
Aanwezig: Adriaan Peters (t/m minuut 23), Aminata Gregory, Anneke Spreij (schrijver), Corien van Dorp, Erik Dries, Frits Nieuwerth – van den Akker, Michael van Aacken, Miranda Muller, Peter van Leeuwen, Saskia Kühlmann (t/m minuut 23), Vivian Barty-Taylor, Willem Furnée (t/m minuut 22), Wim Nusselder (minuten-schrijver) 
Afwezig met bericht: Carine Philipse, Inge Herrebout, Ineke Kruisinga en Geertje Kerstholt 
Minuut 2020-19 Inleiding 
De schrijver leidt de zakenvergadering in met een tekst uit een webinar over ‘het licht van Corona’: 
Sommige van de meest heilige inwijdingskamers en tempels zien er eng uit van buitenaf, maar zijn adembenemend mooi aan de binnenkant. Dit representeert de reis die de ziel moet maken om op een heilige plek aan te komen. Inwijdingen vragen ons dat we over de drempel stappen van de ene wereld of de ene staat van zijn naar de volgende. We worden gevraagd om aan te kijken wat ons bang maakt. We moeten bereid zijn het allemaal kwijt te raken om een nieuwe manier van zijn te kunnen creëren. Inwijdingen markeren de shift van de ene periode naar de volgende en kunnen plaatsvinden dankzij emotionele onrust, groot verlies, rouw of verwoesting. Maar het is door deze ogenschijnlijke uitdagingen dat ons hart openscheurt en dat onze ziel naar voren kan stappen. We nemen de heilige reis om te stappen in meer van wie we zijn en wat we hier kwamen doen. Het kan pijnlijk en eng zijn, maar als we de reis beginnen dan kunnen we meer onszelf worden dan ooit tevoren. 
Minuut 2020-20 Agenda 
We spreken aan de hand van de volgende agenda: 
– Stilte en inleidende tekst 
– ‘incheck-rondje’ en wel en wee overige v&Vrienden 
– Mededelingen (online FWCC-EMES vergadering 1 & 2 mei) 
– Kascontrole 2019 
– Lidmaatschapsverzoek Eoin Dubsky 
– Met elkaar in contact blijven in Corona-tijd 
– Jaarprogramma herevalueren n.a.v. Coronamaatregelen 
– Evaluatie digitale zakenvergadering 
– Stilte en sluiting 


Minuut 2020-21 Kascontrole 2019 
Op advies van de kascontrolecommissie (Aminata en Corien) besluiten we de penningmeester décharge te verlenen over het jaar 2019. 
Minuut 2020/21 Lidmaatschapsverzoek Eoin Dubsky 
We ontvingen een lidmaatschapsverzoek van Eoin Dubsky. We benoemen Peter en Vivian als Bezoekende Vrienden. Zij zullen met hem overleggen of dat online dan wel face-to-face plaats zal vinden. 
Minuut 2020/22 Contact in Corona-tijd 
We herinneren elkaar aan de wenselijkheid om in deze tijd vaker spontaan contact met elkaar te zoeken. Anneke zal iedereen opnieuw (en met name nieuwe attenders) wijzen op de mogelijkheid om zich met contactgegevens op de communicatielijst van de Haagse v&Vrienden te laten zetten en zal die vaker rondsturen. We hopen dat Carine 
mogelijkheden ziet om de lijst als geheel te monitoren, waarbij ze ook anderen in kan schakelen. We komen hier in de volgende zakenvergadering op terug. 
Minuut 2020/23 Online Hap-Stil-Snap bijeenkomsten 
We besluiten de Hap-Stil-Snap bijeenkomsten zo mogelijk online door te laten gaan zolang het niet wenselijk is om ze fysiek te houden. Dat geldt vooralsnog met name voor die van donderdag 14 mei. 
Minuten van de Landelijke Commissie op 24 april 2020 via Skype 
Aanwezig: Vivian Barty-Taylor, Erik Dries, Wils ’t Hart, Wim Nusselder, Sytse en Marlies Tjallingii, Hans Weening 
Afwezig met bericht: Els Ramaker 
De schrijver leest voor vanuit de stilte: Gedicht ‘een bijdrage tot de statistiek’ van Wislawa Szymborska (Vertaling: Gerard Rasch) Op elke honderd mensen zijn er tweeënvijftig die alles beter weten, onzeker van elke stap-bijna de hele rest, bereid om te helpen, als het niet te lang duurt- wel negenenveertig, de goedheid zelve, omdat ze niet anders kunnen – vier, nou, misschien vijf, in staat tot bewondering zonder afgunst- achttien, leven er in voortdurende angst, voor iemand of iets- zevenenzeventig, hebben er talent om gelukkig te zijn- ruim twintig, hoogstens, zijn als individu ongevaarlijk, maar slaan los in de massa- in elk geval de helft, zijn wreed, als de omstandigheden hen dwingen – hoeveel kun je beter niet weten, ook niet bij benadering, verstandig als het te laat is -niet veel meer dan voor het te laat is, willen er van het leven alleen dingen – veertig hoewel ik me hier liever vergis, duiken, een en al pijn, in elkaar, zonder lantaarn in het donker – drieëntachtig, vroeg of laat verdienen er medelijden – negenennegentig, zijn sterfelijk – honderd op de honderd. Een getal dat vooralsnog niet verandert. Minuut 2020 –18 Financieel Beraad en AV in 2020 
We houden 15 mei een online Financieel Beraad. We hopen in het najaar een ééndaagse AV te houden als de omstandigheden dat toelaten. 
Minuut 2020 -19 Samenhang bevorderen 
We bespraken het idee uit de najaarsvergadering om initiatieven te nemen die de samenhang bevorderen. 
We constateren dat we nu goede ervaringen hebben met de zondagse online bijeenkomsten. 
We willen deze ervaring gebruiken om elkaar één keer per maand online te ontmoeten rond het thema ‘wat betekent het om Quaker te zijn’. Marlies en Wim zullen hier het voortouw in nemen en op 16 mei de eerste sessie starten. 
Minuut 2020 –20 Communicatie 
We hebben gesproken over de samenhang tussen website, vriendenkring en facebookpagina en andere externe communicatie. Het gebruik van de nieuwe website laat ons nadenken over de interne communicatie ( secretariaat, maandvergaderingen, besloten ledenpagina) en de externe communicatie (op elkaar afgestemd zijn qua inhoud en vorm van website, vriendenkring en facebookpagina). 
Sytse, Vivian en Erik (“literatuurcommissie”) zullen zich richten op de externe communicatie. 
Vivian zal contact opnemen met de schrijvers van maandvergaderingen en commissies om meer afstemming over de interne communicatie te krijgen. 
Minuut 2020-21 Technische ondersteuning website 
We bespreken de technische ondersteuning van de website. We mandateren de websitecommissie en de penningmeester om tot een betere hosting van de website te komen. 
Minuut 2020-22 Secretariaatswerkzaamheden 
We besluiten dat de Schrijver van de AV, de schrijver van de LC en de penningmeester voorlopig samen de secretariaatswerkzaamheden op zich nemen, in afwachting van een definitief besluit hierover in de AV. 
Minuut 2020-23 Afvaardiging buitenlandse Jaarvergaderingen 
De volgende Vrienden zullen worden afgevaardigd naar de volgende jaarvergaderingen: 
Martine Kuipers: Duitse Jaarvergadering (22-25 oktober 2020) 
Erik Dries: Belgisch-Luxemburgse Jaarvergadering (9-11 oktober 2020) Belangrijke mededeling 
Willen jullie aub alle communicatie van commissies en maandvergaderingen óók naar het secretariaat sturen!!!!: 
secretariaat@dequakers.nl 
Pro memorie 
Data LC in 2020: 
19 juli Deventer (skype waarschijnlijk) 
6 september Amsterdam 
8 november Groningen 
Berichtenblad april 2020
Download
Posted on