Religieus Genootschap der Vrienden

Gelijkwaardigheid

Ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of maatschappelijke status zijn mensen gelijkwaardig. Van meet af aan wezen Quakers alles af dat onderscheid bracht, zoals rangen en standen en het gebruik van academische titels. Dit getuigenis heeft Vrienden ook gemotiveerd om onrechtvaardige situaties te bestrijden en zich in te zetten voor bijvoorbeeld de hervorming van het gevangeniswezen, de afschaffing van doodstraf en slavernij, het stimuleren van sociale woningbouw, aandacht voor immigranten en de bescherming van kinderen en de zwaksten in de samenleving.

Posted on

Integriteit, getuigenis van de waarheid

Woorden hierbij zijn: trouw, betrouwbaar, eerlijk, echt. Het streven naar waarachtigheid en oprechtheid is essentieel voor Quakers. Het Bijbelse ‘laat het Ja dat je zegt, Ja zijn en het Nee, Nee’ is maatgevend. Daarom leggen zij geen eed af. Waarachtig taalgebruik betekent ook het vermijden van overbodige bijvoeglijke naamwoorden en overdreven onderdanigheid.

Posted on

Eenvoud

Quakers vermijden opsmuk en poespas, zij hechten aan duidelijke taal. Zij verzetten zich tegen ongeremde economische groei, materialisme en egoïsme. Zij zetten zich in voor de rechtvaardige verdeling van de natuurlijke hulpbronnen. Niemand heeft de wereld in bezit en mag zondermeer beschikken over haar rijkdommen. Quakers streven naar een eenvoudig en duurzaam leven en zijn terughoudend in het gebruik van genotsmiddelen. (er zijn ook veel vegetariërs onder de Vrienden)

Posted on

Vrede

Wij verwerpen met grote nadruk alle oorlog en oorlogshandelingen, ongeacht het doel of aanleiding die eraan ten grondslag ligt. Dit getuigenis richten wij tot alle mensen. De Geest van Christus, waardoor we ons laten leiden is standvastig en kan ons dus niet het ene ogenblik aansporen onze vijand lief te hebben en ons later aansporen om de vijand te vernietigen. (….) niet in naam van het Koninkrijk van God, en ook niet ter verdediging van aardse koninkrijken of naties.” (George Fox, 1660)

Voor Quakers is dit het belangrijkste getuigenis. Dit radicaal pacifistische standpunt brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Zij geven die bijvoorbeeld vorm in de onpartijdige hulp aan oorlogsslachtoffers aan alle partijen. Maar ook op vele andere manieren, door het aanschrijven van overheden of het houden van stille wakes.

Vredeskerk

Net als andere vredeskerken (in Nederland de Doopsgezinden) erkennen Quakers het idee van de ‘rechtvaardige oorlog’ niet. Dus dat oorlog onder bepaalde voorwaarden te verantwoorden zou kunnen zijn. Dat heeft gevolgen voor de houding ten opzichte van de overheid. Hiermee onderscheiden zij zich ook van kerken die ‘humanitaire interventies’ aanvaardbaar vinden als rechtvaardige oorlogsvoering.

Posted on