Religieus Genootschap der Vrienden

Kernwapens

Kanttekeningen van de Raad van Kerken bij de brief van minister Blok over Kernwapens.
door Kees Nieuwerth, 19 juni 2020

Minister Blok stuurde een brief over het Nederlandse beleid inzake

kernwapens naar aanleiding van de verklaring die de Raad van Kerken opstelde tegen de nieuwe kernwapenwedloop. De reactie van minister Blok geeft mij een dubbel gevoel. De minister bevestigt nogmaals dat de Nederlandse regering ‘zich zal blijven inzetten voor een kernwapenvrije wereld’ en geeft een aantal voorbeelden van actieve Nederlandse deelname aan overleg in internationaal verband. Goed ook dat de minister schrijft dat ‘wij ons bewust zijn van de humanitaire en andere gevolgen van de inzet van kernwapens’. Dit zouden we dan internationaal ook duidelijker naar voren moeten brengen. Immers – zoals ook Fred van Iersel (op de website van de Raad van Kerken) reeds opmerkte – leidt dit nog niet tot concrete stappen om tot uitvoering van artikel VI van het Non Proliferatie Verdrag (NPV) over te gaan: namelijk de verplichting tot alomvattende en verifieerbare uitbanning van kernwapens

door middel van internationale onderhandelingen.

De NAVO-bondgenootschappelijke verplichtingen

De Raad van Kerken deed het voorstel dat Nederland als lidstaat van de VN het Verdrag tot een Verbod op Kernwapens (TPNW) zou moeten ondertekenen. De minister stelt in reactie op dit voorstel dat Nederland dit niet kan doen. Hij beroept zich op de ‘NAVO-bondgenootschappelijke verplichtingen’ die dit onmogelijk zouden maken.

De woorden nucleaire wapens of kernwapens staan echter nergens in het Noord Atlantische Verdrag. Het NAVO-verdrag spreekt zich helemaal niet uit over welke wapens er ingezet zouden moeten/kunnen worden bij de verdediging van het gemeenschappelijk grondgebied. Dus staat het lidstaten vrij om op dat vlak eigen keuzes te maken. Zo hebben Denemarken, Noorwegen en Spanje kenbaar gemaakt dat zij geen kernwapens toelaten op hun grondgebied in vredestijd. IJsland en Litouwen gaan nog een stap verder en hebben verklaard dat zij de inzet van
kernwapens niet toestaan, zelfs niet in conflictsitu-
aties.

De minister verwijst echter naar de strategie van de NAVO. Dit staat in documenten van het NAVO bondgenootschap. Dit is de uitspraak dat kernwapens ‘zolang zij bestaan deel uit zullen maken van
de strategie’. Echter in diezelfde strategie staat ook dat voorwaarden geschapen moeten worden voor
een wereld zonder kernwapens! Dat laatste is volle dig in overeenstemming met het Non Proliferatie Verdrag. Dat strategiedocument – in tegenstelling
tot het Noord Atlantisch Verdrag zelf – is echter
geen juridisch bindend, maar een politiek document en staat ondertekening van het TPNW niet in de weg.
De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er inderdaad geen juridische belemmeringen zouden zijn voor Nederland om het Verdrag tot een Verbod op Kernwapens (TPNW) te ondertekenen.

Concrete stappen zijn mogelijk!

Waarom doen we dat dan niet? Kennelijk omdat dat verdrag wel gepaard gaat met de verplichting af te zien van de productie, de inzet en de medewerking aan de inzet van kernwapens. Dat is– naar de mening van de Minister – strijdig met de (politieke) strategie van de NAVO. Ondertekening van het TPNW staat echter samenwerking en allianties (NAVO) met andere staten, ook kernwapenstaten, niet in de weg. Alleen vereist het wel een eigen kernwapenvrije koers. Gelet op bovenstaande is het namelijk heel wel denkbaar dat Nederland zou besluiten af te zien van de ‘bescherming’ door de ‘atoomparaplu’ van de Verenigde Staten. Dit zou de verplichtingen voortvloeiend uit het Noord Atlantisch Verdrag geen geweld aan doen. Het zou ook inhouden dat Nederland concreet de stap zet om de Verenigde Staten te vragen hun kernwapens van Nederlands grondgebied (Volkel) te verwijderen. Zeker nu er sprake is van ‘modernisering’ van deze wapens (de nieuwe kernwapenwedloop), hetgeen helemaal in strijd is met het Non Proliferatie Verdrag, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. De minister acht het TPNW geen effectief instrument voor algehele kernontwapening. Daar kan tegenover gezet worden dat het TPNW als het ware rechtstreeks voortvloeit uit artikel VI van het NPV. De minister stelt ook dat het TPNW geen brede steun zou hebben. Maar het werd door maar liefst 122 lidstaten van de VN aangenomen en zodra 50 lidstaten het hebben geratificeerd wordt het van kracht. Inmiddels hebben al 38 lidstaten het verdrag geratificeerd, waaronder ook het Vaticaan. In zijn verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop bepleit de Raad van Kerken dat Nederland als lidstaat van de VN het voorbeeld van die landen volgt en het TPNW ondertekent. Dat zou pas echt ‘inzet voor een kernwapenvrije wereld’ zijn!

Kees Nieuwerth is vicevoorzitter van de Raad en lid van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

Reactie van Edy Korthals Altes, oud-voorzitter sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken:


“De zo fraai lopende zinnen van Minister Blok over de positieve instelling van Nederland verhullen een gruwelijke werkelijkheid. Er is nu een
ongekende voorbereiding op oorlog gaande. Het internationale klimaat is verziekt. Juist Nederland zou nu aan de vooravond van de hernieuwde wapenwedloop krachtig stelling moeten nemen tegen de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied: dat kan wanneer én het UN Verdrag Tegen Kernwapens (ICAN) getekend wordt én door duidelijk te maken dat er een nieuwe situatie is ontstaan inzake Volkel door de voorgenomen modernisering. Vooral na de publicatie van de Amerikaanse top secret documenten, die recentelijk gepubliceerd werden, waaruit blijkt dat Nederland geen enkele zeggenschap heeft over de inzet van Amerikaanse kernwapens. Nederlanders moeten goed weten, dat nu de situatie zo is dat Nederlandse militairen met Nederlandse vliegtuigen de Amerikaanse kernwapens zouden moeten inzetten op bevel van een president, die niet bij iedereen vertrouwen wekt. Ook ligt hier een politiek zeer gevoelig probleem: is deze geheime afspraak met de VS niet in strijd met de grondwet? Blok’s bloemrijke woorden over onze vreedzame intenties verhullen de ijzeren hand die erachter zit. De minister gaat voorbij aan het feit dat ondertekening van het UN-Verdrag Tegen Kernwapens een sterk positief signaal zou afgeven.”

Posted on

De Geest roept ons.

Van Mark Russ, naar Efeziërs 4: 1-16. Voor de cursus ‘Equipment for Ministry’ aangepaste versie. Vrij vertaald door Frieda Oudakker

De Geest roept ons allemaal.
Het Licht verlangt naar ons. Het verlangt, dat wij het volgen, dat wij erin wandelen, niet alleen als individu maar als gemeenschap.
Mogen wij deze roeping waarmaken, met bescheidenheid en zachtaardigheid, met geduld, elkaar liefdevol verdragen en hard werken om verenigd te worden in de Geest van Vrede.
Er is één wereld, één mensheid. En er is één Geest, één Licht, één Goddelijke Liefde. Het is binnen ons en buiten ons. Het beweegt door ons heen en vult alles.
Binnen deze eenheid is er verschil, omdat we allemaal een verscheidenheid aan geschenken hebben gekregen.

verscheidenheid

Sommigen van ons zijn begaafd in het zorgen voor anderen, sommigen hebben diepe spirituele wijsheid, sommigen hebben de innerlijke kracht om moedig op te komen voor gerechtigheid, sommigen weten conflicten te herkennen en op te lossen, sommigen hebben de gave anderen te bekrachtigen, anderen zijn inspirerende leraren, sommigen stellen de juiste vragen, sommigen zijn begiftigd met standvastig geloof, sommigen hebben de gave open te zijn over hun zwakheden, zodat anderen zien dat ze daar niet alleen in zijn.

Al deze gaven rusten ons toe voor het werk om te dienen, dienstbaarheid te zijn aan het opbouwen van het lichaam van geloof, totdat iedereen de ingevingen van liefde en waarheid in hun hart leert kennen en erop vertrouwen.

Als we groeien in onze gaven, worden we volwassen mensen van geloof. De wereld heeft volwassen mensen nodig die geworteld zijn in liefdevolle trouw, mensen die niet gemakkelijk te misleiden zijn, mensen die vol vertrouwen spreken en handelen vanuit bescheidenheid, waarheid en liefde. Mensen die hun eigen unieke rol spelen in een lichaam dat groeit en zichzelf opbouwt in Liefde.

Mogen we dus samen aan het begin van deze twee jaar van leren en ontdekken, leven naar het Licht dat ons is gegeven, met nederigheid en zachtaardigheid, met geduld, met liefde voor elkaar, strevend om verenigd te zijn in de Geest van Vrede.

De Deventer gespreksgroep heeft twee bijeenkomsten gewerkt met deze tekst. Één keer met het hele gebed. En de tweede keer hebben we elkaar verteld welke gaven wij in ons leven hebben meegekregen en hoe we dat zijn tegen gekomen.

Ieder vertelde tien minuten over die gaven. Daarna was er 5 minuten gelegenheid om aan degene die aan de beurt was te vertellen welke gaven de anderen van de groep gezien hadden.
Het was een zieverrijkende ervaring. Prachtig om mensen te zien oplichten als ze over hun gaven vertelden en bij de ‘warme douche’ die ze daarna van de anderen kregen.

Wat een inspirerend gebed!

Posted on

Gebed van Lakota indianen

Ingezonden door Pieter Ketner

Grote Geest, wiens stem ik in de wind hoor, Wiens adem leven geeft aan alles op aarde Hoor mij, ik heb kracht en wijsheid nodig Laat me wandelen in schoonheid,

Laat mijn ogen het rood en lila van de zonsondergang aanschouwen Laat mijn handen alles accepteren wat jij gemaakt hebt
En laat mijn oren gespitst zijn om jou stem te horen

Maak me wijs, zodat ik zal begrijpen wat je mijn volk geleerd hebt Help me rustig en sterk te blijven, wat er ook op mij af komt.
Laat me lessen leren die je hebt verstopt in elk blaadje en elke steen Help me compassie te vinden, zonder dat medelijden mij overspoelt. Ik zoek kracht, niet om beter te zijn dan mijn broeder, maar om mijn grootste vijand te bevechten, mijzelf.

Maak dat ik altijd klaar ben om bij jou te komen
Met schone handen en een eerlijke blik
Zodat, wanneer mijn leven uitdooft als het licht van de ondergaande zon, mijn ziel tot Jou zal komen zonder schaamte.

Gezamenlijk uitgesproken aan het eind van de dienst van “Vrijzinnigen Bennekom” op 16 februari 2020

Posted on

Minuten van de Midden en Zuid Nederland, Zakenvergadering 26 juli 2020

Minuten van de Midden en Zuid Nederland, Zakenvergadering 26 juli 2020

AanwezigNel Bennema, Gerard van den Dool, Frieda Oudakker, Irene Peters, Els Ramaker, Mirjam Salomé, Marlies Tjallingii, Sytse Tjallingii
Bericht van verhinderingWim Balijon, Elly Bruijn, Joke Hofman, Jannie de Jong, Pieter Ketner, Remco Meeuwissen

Zakenvergadering van 26-07-2020 te Wageningen

De schrijver opent de vergadering met een voorbede van Sjon Donkers:

Uw schepping wankelt

het zicht op Uw rijk wordt verduisterd

U en onze Toekomst staat op het spel

als wij mensen uw wereld blijven uitbuiten

als wij mensen elkaar het leven niet gunnen

als wij mensen U en elkaar niet vasthouden

Daarom bidden wij U voor de talloze ontheemden

reddeloos door zoveel zinloos geweld

voor talloze vluchtelingen

tastend en struikelend op zoek naar een zeker bestaan

voor de talloze arm gemaakt en in deze wereld

aan de kant geschoven

alsof zij minder waard zijn dan anderen

Zie om naar hen! Hoor hun bidden! Wees met hen!

Minuut 2020/4

Wij zijn blij weer “op afstand” samen te zijn; samen in stilte en nu ook voor de zakenvergadering. Voor het eerst weer na een periode van vier maanden thuis blijven i.v.m. het Covid-19 virus.

Minuut 2020/5

We hebben besloten weer in Bennekom bij elkaar te komen vanwege de ruimte en de financiën.

Minuut 2020/6

Het jaarverslag wordt na een wijziging en een aanvulling goed gekeurd.

Minuut 2020/7

We hebben het verslag van de kascontrole commissie, Remco Meeuwissen en Els Ramaker, gelezen en keuren de jaarrekening en de balans over 2019 goed. We verlenen de penningmeester, Pieter Ketner, decharge.

Minuut 2020/8

We keuren de begroting voor 2020 goed.

Minuut 2020/9

Marlies Tjallingii neemt voorlopig, wegens ziekte van Pieter Ketner, het penningmeesterschap weer op zich.

Minuut 2020/10

We vragen de leden van onze Maandvergadering om het geld voor de collecte periodiek over te maken op de rekening van de MIZUNE. Het collecte doosje werkt niet zo goed door de soms geringe deelname aan de bijeenkomsten. Het rek. nr. is: NL67TRIO 0197 6518 52 t.n.v. MZNMV Quakers

Minuut 2020/11

We besluiten de opbrengst van de collectes te besteden voor: 

1ste kwartaal: de communicatie cursussen van Marlies en Sytse Tjallingii, 2de kwartaal: het Jeannette Noëlhuis, het 3de kwartaal: CKM (centrum tegen kinder- en mensenhandel)

Minuut 2020/12

Frieda Oudakker wijst op de mogelijkheid om online cursussen te volgen in Woodbrooke en vraagt om samen met haar zo’n cursus te volgen. 

Minuut 2020/13

Sommige Vrienden zouden het op prijs stellen een papieren ledenlijst te krijgen. We hopen dat dit geregeld kan worden.

Minuut 2020/14

Denkend aan de in te vullen vacatures binnen onze MV en binnen de JV, vragen wij ons ten zeerste af of onze manier van besluitvorming wel is zoals in den beginne bij Vrienden gebruikelijk: “vanuit de stilte” i.p.v. brainstormend. We verlangen er naar om deze quakerwijze van vergaderen meer in de praktijk te brengen.

Posted on

LC Minuten 19 juli 2020, Deventer na de meeting, live en via skype.

Aanwezig: Sytse en Marlies Tjallingii, , Hans Weening, Frieda Oudakker, Erik Dries. Via skype: Wils ’t Hart, Vivian Barty-Taylor, Jan de Winter (1e uur).

De schrijver leest vanuit de stilte de volgende tekst uit Quaker Faith hand Practice van de Philadelphia Yearly Meeting 2002, zoals aangehaald in ‘The Carillon’ april/mei 2020:

“De quakers zijn een gemeenschap van vrienden die bezig zijn met de maatschappij, door eerst voor elkaar te zorgen… Leef warm als vrienden, ga met sympathie om met de vreugden en zorgen van elkaar in het dagelijks leven. Bezoek elkaar. Kijk of je hulp kunt geven en wees ook bereid om het zo nodig te ontvangen. 

Draag de lasten van elkaars tekortkomingen. 

Deel de kracht van elkaars sterke punten.

Vergeet niet dat iedereen een stukje verantwoordelijkheid heeft voor de quakerbijeenkomst, hetzij door stilte, hetzij door het gesproken woord. Wees trouw en serieus aanwezig bij de bijeenkomsten en in de innerlijke voorbereidingen daarvoor. Wees bereid om te spreken onder leiding van het Licht. Ontvang wat anderen te zeggen hebben in een tedere geest en vermijd kwetsende kritiek.

Zoek ook leiding van het Licht in zakenvergaderingen en in al de plichten die daarmee verbonden zijn. Wees niet koppig. Let op je toon van spreken de manier waarop je met anderen omgaat; wees je er steeds van bewust dat het mogelijk is, dat jij het bent die fout zit. Bij alles rondom de groep, houd een vredelievende geest van zuivere wijsheid, met verdraagzaamheid en warme genegenheid voor elkaar.

Gebruik jouw vermogens en bezittingen niet als een doel op zich, maar als Gods gaven toevertrouwd aan jou. Deel ze met anderen; gebruik ze met nederigheid, hoffelijkheid en genegenheid. Voorkom ruzie en machtswellust; wees alert op de persoonlijkheden en behoeften van anderen. Toon liefdevolle aandacht voor alle schepselen, en koester het wonder van Gods schepping. Zorg voor zuivere wijsheid en wees leerzaam (‘attend to pure wisdom and be teachable’)”

2020-24 Voortzetting online bijeenkomsten op zondagen

 1. We vragen Marlies Tjallingii, Frits Nieuwerth- van den Akker en Jan de Winter na te gaan wat de waarde van online communicatie is voor het genootschap en hoe we dat vorm kunnen geven.
 2. We besluiten de online bijeenkomsten op zondagen te continueren in een frequentie van 1x per maand. In overleg met Frits en Marielke wordt de exacte dag bepaald. De voorkeur gaat uit naar de 1e zondag van de maand vanwege de vaste zondagen van andere maandvergaderingen.

2020-25 FWCC quakers helpen quakers

We vragen het Quaker hulpfonds of en hoe we steun kunnen verlenen aan het project Friends helping Friends (=hulp aan ziekenhuizen in Afrika om de coronacrisis te bestrijden).

2020-26 nieuwe datum av

 1. We willen de AV 2020 in aangepaste vorm laten doorgaan. We vragen de VCAV een ruimte te zoeken waar zoveel mogelijk mensen bij elkaar kunnen komen gedurende één dag. Wij denken nu aan 3 oktober.
 2. We vragen enkele leden van het Genootschap om de vrijdagavond vóór de ‘life- bijeenkomst’ online een spiritueel gedragen bijeenkomst te verzorgen.

2020-27 Geloven en werken, levend document

 1. Boek Geloven en Werken op de website: We besluiten het boek Geloven en Werken als PDF op de website te plaatsen (mensen kunnen er dan gedeeltes uit kopiëren maar kunnen de tekst niet veranderen). Dit zal het gebruik en de bekendheid hopelijk ten goede komen.
 2. Levend document Geloven en Werken: We vragen de maandvergaderingen om met voorstellen te komen voor de werkwijze omtrent het ‘levend document’. Om een idee te geven; de gedachten van de lC gaan uit naar een ruimte op het besloten deel van de website waar leden bijdragen kunnen achterlaten en een ‘redactiecommissie’ die regelmatig de ‘inbox’ bekijkt.

2020-28 voortgang website technisch en inhoudelijk

 1. We vragen de websitecommissie contact op te nemen met de Commissie van Voordracht over aanvulling van de websitecommissie.
 2. We vragen de websitecommissie te onderzoeken of de mate van beveiliging van de ledensite goed genoeg is en/of verbetering behoeft.

2020-29 Samenwerking / afstemming vriendenkring website secretariaat

In vervolg op de najaarsbijeenkomst 30 november 2019:

Op het gebied van de interen en externe communicatie van het Genootschap zijn veel ontwikkelingen, zoals:

 • Een zich snel ontwikkelende website (hetgeen nieuwe vragen voor het Genootschap oplevert)
 • Samenhang tussen de website, de Vriendenkring, de literatuurcommissie en de facebookpagina
 • De oprichting van een Nederlandstalig blog over Quakers, vrede en mensenrechten, in samenwerking met QCEA
 • Een literatuurcommissie met 1 lid, een websitecommissie met 2 leden, de vriendenkringredactie met 3 leden

Er zijn dus grote veranderingen binnen het Genootschap.

We vragen de Maandvergaderingen te reageren op het voorstel dat binnenkort de Vriendenkringredactie/websitecommissie/ literatuurcommissie gestuurd zal worden.

Uit de rondvraag /mededelingen

Mede n.a.v. de commissie van de PKN die kerken geadviseerd heeft om hun geld actiever te gebruiken, zal in de Mizune en de Haagse maandvergadering het onderwerp ‘wat doet óns Genootschap met het geld dat ze op de bank heeft’ op eigen manieren besproken worden.

De Belgisch-Luxemburgse Jaarvergadering (9-11 oktober 2020) zal volledig  online plaatsvinden (zie www.quakers-belux.org

De schrijver sluit af met een citaat uit van Václav Havel, aangehaald door Edy Korthals Altes in de Titus Brandsma Lezing 2002:

“ik ben ervan overtuigd dat de tegenwoordige globale crisis sterk met de geest van de moderne beschaving te maken heeft, met het verlies van metafysieke zekerheid en van transcendente ervaringen, met het verlies van elke bovenpersoonlijke autoriteit en van elke hogere gezichtseinder’

Belangrijke verzoek ook namens de archiefcommissie
Willen jullie aub de minuten van commissies en maandvergaderingen óók naar het secretariaat sturen!!!!: secretariaat@dequakers.nl

Volgende LC bijeenkomst: 6 Sept 2020  Amsterdam/online.

Voorlopige agenda:

datum AV

Agenda AV (agenda: commissies en samenvoegingen? activiteiten in 2020/2021 mv’s en av? Extinction Rebellion en de Quakers? Website privacy filmpjes?)

Geloven en werken, levend document: organisatie, coördinatie hiervan (reacties mv’s)

Voortgang website technisch en inhoudelijk 

Afstemming website – vriendenkring – secretariaat (reacties mv’s) 

Voortgang samenwerking met Doopsgezind Wereldwerk

Vast agendapunt: verzamelen voorstellen en initiatieven die ‘samenhang bevorderen’

Vast agendapunt: hoe leeft de geest in de maandvergaderingen

Binnengekomen post

Rondvraag / mededelingen

Posted on

Berichtenblad juni-juli 2020

Inhoud

 • Adreswijzigingen , bericht van overlijden
 • Agenda
 • Digitale Wijdingssamenkomsten
 • Minuten Haagse Maandvergadering zie bijlage
 • Hervatting Quakerbijeenkomsten in Amsterdam
 • Online Bijeenkomsten Quakers en ik
 • Peace Brigades International
 • Raad van Kerken: Hiroshima herdenking met voorbeden
 • Links
 • Adreswijzigingen en bericht van overlijden

  Overlijden

  Door de veranderingen in het secretariaat is het bericht van overlijden van Ben Veerbeek niet in het Berichtenblad terecht gekomen. We kregen een bericht van zijn zoon Johan Veerbeek. Het overlijden was wel bekend bij de Haagse Maandvergadering:
  “Bij deze wil ik u mededelen dat mijn vader Dhr. B.J.H Veerbeek wonende op
  Anthuriumsingel 16 te Berkel en Rodenrijs is overleden op 07-02-2020.”

  Zie ook minuut 2020-26 van de Haagse Maandvergadering. Als bijlage toegevoegd.

  Nieuw Lid van de Haagse Maandvergadering
  Eoin Dubsky, De Bruynestraat 42, 2597RH Den Haag, Tel: 06 – 4163 6410, Email: dubsky@gmail.com

16 juli 20.00-21.30 zoomQuakers en ik 2 Via Zoom. Thema John Woolman, per zoom, opgeven bij marliestjallingii@home.nl
19 juli 2020LC-vergadering na sLlle samenkomst in Deventer of per Skype nader bericht volgt
20 augustus 20.00-21.30 zoomQuakers en ik 3 Het thema zullen we samen zoeken tjdens de bijeenkomst.
6 september 2020LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam of per Skype
17 sept 20.00 – 21.30 zoomQuakers en ik 4
September-oktoberAlgemene Vergadering (datum vastgesteld in juli) digitaal of op een nader te bepalen plek, of een gecombineerde bijeenkomst
8 november 2020LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen of per Skype

Digitale Wijdingssamenkomsten
Voorlopig gaan de online bijeenkomsten door tot de LC op 19 juli. Daarna laten we weten hoe we verder gaan hiermee. Jullie kunnen met onderstaande gegevens deelnemen aan de Stille Samenkomst via Webex, van van 10:30 tot 12:00 iedere zondag:
Deelnemen met computer: klik op deze link
Deelnemen via telefoon: 020-721-9836 Vergaderingsnummer (toegangscode): 627 948 933 Wachtwoord voor vergadering: 601652

Heb je hulp nodig? Ga naar de Webex hulp pagina.

Woodbrooke organiseert ook dagelijks Online meeting for worship, samen met FWCC-EMES. Details zijn te vinden op: www.woodbrooke.org.uk/worship

Hervatting Quakerbijeenkomsten in Amsterdam, in Corona-tijd

Beste Vrienden,
Vanaf 1 juli, dus op zondag 5 juli, staat de deur weer op een kier en zijn jullie weer welkom tegen 10.30 uur in het Quakercentrum, Vossiusstraat 20, voor de Stille Samenkomst.
We moeten echter besmetting met het gevreesde virus zo veel mogelijk zien te voorkomen. Daarom vragen wij jullie begrip voor een aantal beperkende maatregelen:
• Houd afstand! Omdat onze gang erg smal is, vragen we jullie om een mondkapje te dragen bij binnenkomst. Zie je iemand naar binnen gaan, wacht dan even voor je zelf naar binnen gaat.
• Er staat desinfecterende handalcohol in de hal
• Om opstoppingen in de garderobe c.q. keuken te voorkomen, vragen we je om je jas mee naar binnen te nemen

We halen kussentjes weg om aan te geven waar je mag gaan zitten.
De mondkapjes mogen af in de meeting-ruimte
We drinken wel koffie na afloop, maar blijven daarbij op onze plaats zitten. Ieder pakt zijn/haar eigen kopje en zet het weer terug op het blad.
We gebruiken de WC alleen in noodgeval. Er zijn daar papieren handdoeken en er is handalcohol.

We zien er naar uit om jullie weer te ontmoeten.

Marianne IJspeert, schrijver,
Dick Meijaard, assistent-schrijver.

Bijeenkomstenserie ‘Quakers en ik’

We hebben één bijeenkomst gehad. Daarvan is een verslag te lezen in de Vriendenkring van juli/augustus. De volgende bijeenkomst is ook via zoom. We nodigen je uit om mee te doen op een of meer online- bijeenkomsten. De volgende vindt plaats op 16 juli van 20.00 – 21.30 uur. En daarna voorlopig: 20 augustus en 17 september.

De bijeenkomstenserie staat in het teken van
“wat doet het Quakergedachtengoed en wat doen de Quakers uit het verleden en heden met mij?” We gebruiken het nieuwe ‘Geloven en Werken’ als basis. En het gesprek uit de sLlte als vorm.

Voor de tweede bijeenkomst hebben wij als thema gekozen ‘John Woolman’.
Als je mee wilt doen vragen we je zijn levensbeschrijving in het boek ‘geloven en werken’ te lezen en een paar van zijn uitspraken die je her en der kunt vinden.
Sta vóór de online bijeenkomst sLl bij de volgende vragen:

 • –  Wat waren mijn eerste gedachten bij het lezen van de levensbeschrijving?
 • –  Wat zou ik John Woolman vragen als ik naar hem toe kon gaan?
 • –  Welk citaat spreekt mij aan? De volgende bijeenkomsten gaan over andere hoofdstukken of subhoofdstukken in het boek Geloven en werken. We kunnen dat samen bepalen. Misschien wil jij je gedachten daar ook over laten gaan.
  Je kunt je opgeven bij:
  Erik Dries h.dries@live.nl Marlies Tjallingii marliestjallingii@home.nl.

  Je krijgt dan een link om met de Zoom-vergadering mee te doen.
  Marlies en Erik
 • Peace Brigades International
  We kregen de nieuwsbrief van Peace Brigade International met informaie over hun activiteiten. Je kunt dit vinden op hun website: www.peacebrigades.nl
  • Raad van kerken Op 6 en 9 augustus is de herdenking dat het 75 jaar geleden is dat Hiroshima en Nagasaki gebombardeerd zijn met kernbommen. De vraag van de Raad van Kerken is om daar aandacht aan te besteden in de kerkdiensten. In dit berichtenblad een aantal voorbeden, die ook via Pax naar ons toekwamen. Misschien kan het ons inspireren om op onze eigen wijze hierbij stil te staan op 9 augustus. Er zijn in veel Nederlandse steden acLviteiten gepland op 6 augustus. Waarschijnlijk komen hierover berichten op de website van Pax voor Vrede: hgps://www.paxvoorvrede.nl/ Het symbool van de kraanvogel staat Ljdens deze herdenkingen centraal.
  Voorbede 1 – Sjon Donkers Eeuwige God, Zie om naar ons! Hoor ons bidden! Wees met ons! Reik ons aan de taal om elkaar te begroeten
  Reik ons aan de woorden om elkaar te ontmoeten Reik ons aan de vragen die wij elkaar moeten stellen God van Vrede, door zoveel onrecht zoveel pijn zoveel verdriet worden wij omgeven onrecht uit het verleden waar blinde wapens en vernieLgend vuur zovele levens vernieLgden
  pijn die blijr woekeren in hoofden en harten van slachtoffers en daders verdriet dat nooit verstomt
  Voorbede 2 – Edwin Ruigrok God van mensen en al wat leer Alle namen gedragen in uw hand
  Van de kinderen van 6 en 9 augustus 1945 De dieren, de planten, de aarde
  Van Hiroshima en Nagasaki
  Herinner de duisternis
  De allesverzengende hige
  Mensen beroofd van alles
  De aarde verschroeid
  Steden in as gelegd

Voorbede 3 – Sjon Donkers

Liefdevolle God,
Zie om naar ons! Hoor ons bidden! Wees met ons!
Reik ons aan vergeving om al wat wij elkaar misdeden
Reik ons aan verzoening om elkaar in de ogen te kunnen zien als mensen van U
Reik ons aan compassie om als liefdevolle broeders en zusters samen verder te gaan op de weg van uw Vrede
Goede God,
Uw Schepping wankelt
het zicht op uw Rijk wordt verduisterd
U en onze Toekomst staat op het spel
als wij mensen uw wereld blijven uitbuiten
als wij mensen elkaar het leven niet gunnen
als wij mensen U en elkaar niet vasthouden
Daarom bidden wij U voor de talloze ontheemden reddeloos door zoveel zinloos geweld
voor de talloze vluchtelingen
tastend en struikelend op zoek naar een zeker bestaan voor de talloze armgemaakten in deze wereld
aan de kant geschoven
alsof zij minder waard zijn dan anderen
Zie om naar hen! Hoor hun bidden! Wees met hen!

• LINKS

Onze eigen website – www.quakers.nu
QCEA – http://qcea.org
Belgisch Luxemburgse Jaarvergadering – http://quakers-belux.org/
FWCC-EMES – www.fwccemes.org
FWCC World Office – www.fwcc.world
Friends House Moscow – www.friendshousemoscow.org
Woodbrooke – www.woodbrooke.org.uk
QUNO – www.quno.org
EMEYF – www.willyandpenn.com

Eurosatory / Stop Fuelling War – http://stopfuellingwar.org/en
Coalition for Work with Psychotrauma and Peace – www.cwwpp.org
Raad van Kerken – https://www.raadvankerken.nl/
Peace Brigades International – www.peacebrigades.nl

Posted on

God opgraven – Etty Hillesum uit haar dagboek

Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst dat ik met brandende ogen slapeloos in het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden langs me heen trokken. Ik zal je een ding beloven God, een kleinigheidje maar: ik zal mijn zorgen voor de toekomst niet als even- zovele zware gewichten aan de dag van heden hangen, maar dat kost een zekere oefening. Iedere dag heeft nu aan zichzelf genoeg.

Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van tevo- ren nergens voor instaan. Maar dit éne wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf. En dit is het enige, wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige, waar het op aankomt: een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we ook eraan meewerken jou op te graven in de geteisterde harten van anderen. Ja, mijn God, aan de omstandighe- den schijn jij niet al te veel te kunnen doen, ze horen nu eenmaal ook bij dit leven. Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording, jij mag daar later ons voor ter verantwoording roepen. En haast met iedere hartslag wordt het me duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en dat we de woning in ons, waar jij huist, tot het laatste toe moe- ten verdedigen.

Posted on

Citaat van de maand

Citaat van de maand

Ingezonden door Willem Furnée, 24 april 2020 Alles wat de aarde opbrengt is een gave van de genadige
schepper aan de aardbewoners. Het is duidelijk dat we de
volgende generaties onrecht doen als we de aarde nu uitputten
ten behoeve van ons uiterlijk vertoon.
John Woolman, 1772

John Woolman was zich in 1740 als kleermaker al zeer bewust van de schade die ́het streven naar uiterlijk vertoon ́toebrengt aan het milieu. Zijn hele leven heeft hij zich naast vele andere wereldverbeterende ondernemingen, ingezet om deze boodschap uit te dragen. Zonder enige ophef en zonder anderen verwijten te maken gaf hijzelf op velerlei gebied het goede voorbeeld. Zo droeg hij ongeverfde linnen kleding omdat de ververijen het water vervuilden. Zijn omgeving vond hem in zijn grauwe linnen kleding een ́vreemde vogel ́. Toen hij naar Engeland reisde om kennis te maken met de Vrienden in Londen werd hem aanvankelijk de toegang tot het Quakerhuis geweigerd en hij werd zeer onheus behandeld. Later kreeg hij wel toestemming om binnen te komen. Maar hij werd niet serieus genomen. Zo vergaat het meer mensen die visionair zijn.

John Woolman is voor mij een voorbeeld van iemand die op een onnavolg- bare, zeer innemende wijze anderen een spiegel voorhield en zo toch meni- geen bewust maakte van hun onethische gedrag.
John Woolman is voor mij één van de inspirerendste Quakers door zijn bewogenheid, zijn serieuze toetsing van zijn roepingen, zijn zachtmoedigheid en zijn ontembare inzet voor een betere wereld, ondanks zijn zeer zwakke gezondheid. Een ́activist ́ om van te houden en als voorbeeld voor ogen te houden!

Tipje: geìnteresseerd in John Woolman? Lees: ́In een bloedrode mist`. (aanwezig in de Quaker bibiotheek te Amsterdam en Den Haag’.

Posted on

De gevolgen van de pandemie.

Rex Ambler heeft over de lange termijn nagedacht. (enigszins ingekort)

Bron: The Friend 17-04-2012 vertaling Frieda Oudakker

‘We mogen niet aannemen dat wij mensen boven en buiten de natuur staan.’
De meesten van ons maken zich terecht zorgen over de dagelijkse gevolgen van de pandemie. Die heeft ons allemaal verrast. Het was een directe schok: we hebben onze manier van leven heel snel moeten veranderen om ervoor te zor- gen dat we overleven. En, misschien nog dringender, om ervoor te zorgen dat anderen die kwetsbaarder zijn, ook overleven. Onze geest is erg gefocust op het juiste doen hier en nu, in de hoop dat dat voldoende zal zijn.
Maar deze plotselinge verandering heeft ook tot gevolg dat we gaan nadenken over hoe dit allemaal is gekomen. Ik bedoel niet de specifieke omstandighe- den in Wuhan, China, die tot de eerste gevallen hebben geleid. De grotere

‘Ervoor zorgen dat anderen die kwetsbaarder zijn ook overleven’

vraag is voor mij is heel duidelijk: hoe kan zoiets nog gebeuren? Hoe kan de hele mensheid worden bedreigd door een microscopisch klein virus dat wordt overgedragen van een enkel wild dier? We dachten of veronderstelden (epide- miologen weten beter, maar wie luistert daarnaar?) dat wij mensen zo veel kennis van de natuur én de controle erover hadden, dat zoiets niet meer kon gebeuren. We noemen zulke dingen ‘bijbels’ omdat ze heel lang geleden

gebeurden toen mensen hulpeloos tegenover de natuur stonden. Zie ook de overstromingen eerder dit jaar, de branden in Australië en Calfornië en zelfs de zwerm sprinkhanen die nu door Afrika trekt. Zulke dingen worden in de Bijbel opgetekend met het soort schok en alarm dat wij nú ervaren. Ze
werden toen ook gezien als het resultaat van achteloos menselijk handelen, zelfs toen de keten van oorzaak en gevolg nog niet volledig werd begrepen. Ze werden opgevat als waarschuwingen, lessen die geleerd moesten worden.

Dit geldt ook voor ons, vind je niet? Deze rampen kunnen ons leren dat we er niet van uit kunnen gaan dat wij mensen boven en buiten de natuur staan. We kunnen de natuur niet alleen als een bron voor onze behoeften gebruiken, als een vuilnisbelt voor ons afval. De pandemie leert ons dat we van dezelfde ma- terie zijn gemaakt als wilde dieren. We zijn niet onaantastbaar voor de besmettelijke ziektes die ze veroorzaken.

Het leert ons misschien ook dat, als we vrij de wereld rondreizen en reizen op zoek naar meer rijkdom en macht, het ons niet zou moeten verbazen als de be- smettelijke ziektes dat ook doen. In een artikel in The Guardian van 20 maart betoogt de econoom Adam Tooze:’: ‘Het is de meedogenloze expansie van de economie en de resulterende mix van modern stadsleven met de traditionele voedselgewoonten, die de virale besmettingen creëert. Het zijn de geglobali- seerde transportsystemen die de transmissie versnellen. Het zijn de calculators van kosten die het aantal bedden op de IC en de voorraden beschermende middelen bepalen.’

Dit kan verklaren waarom we een crisis op deze schaal hebben. Het helpt ook om te verklaren waarom we het zo moeilijk te begrijpen vinden, of er ade- quaat op te reageren. De belangrijkste les is dat we onze moderne levensstijl ter discussie gaan stellen. Het laat ons nadenken over hoe we anders zouden kunnen leven. We hebben de volledige impact natuurlijk nog niet gezien, al- thans hier in Groot-Brittannië. Maar wat we hebben gezien – en weten wat we de komende weken kúnnen zien – is genoeg om tot deze conclusie te komen.

Posted on