Religieus Genootschap der Vrienden

Verklaring Raad van Kerken tegen kernwapenwedloop

Aan de Minister-President Drs. M. Rutte

Betreft: Verklaring Raad van Kerken tegen kernwapenwedloop

Hooggeachte heer Rutte,
De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke wapenbeheersingsovereenkomsten.
Het is dit jaar niet alleen 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëin- digd werd, maar ook 75 jaar geleden dat de eerste atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen, die honderdduizenden burgers een vreselijke dood injoegen.
Daarnaast is het 50 jaar geleden dat het internationale verdrag tegen de ver- dere verspreiding van kernwapens, het non-proliferatieverdrag (NPT), werd ondertekend. Daarin beloofden de ondertekenaars in artikel VI om door on- derhandelingen te komen tot totale kernontwapening. Eind april van dit jaar stond er een zogeheten toetsingsconferentie van dat verdrag geagendeerd bij de Verenigde Naties in New York. Het lag in de bedoeling dat deze deels zou worden voorgezeten door de Nederlandse delegatie.

Amersfoort, 5 mei 2020

Met het oog hierop nam de Raad van Kerken zich voor om het eerder in de jaren tachtig uitgesproken onvoorwaardelijk ‘nee’ tegen kernwapens te her- bevestigen en stelde bijgevoegde verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop op.

De toetsingsconferentie van het NPT werd vanwege de corona-crisis uitge- steld tot volgend jaar. De Raad van Kerken hoopte dat de Nederlandse delegatie tijdens die conferentie in het verlengde van uw regeringsverkla- ring dat ‘de Nederlandse regering zich blijft inzetten voor een kernwapenvrije wereld’ – zich sterk zou maken voor het eindelijk naleven van artikel VI, zodat internationale onderhandelingen gestart zouden kunnen worden om tot alge- hele kernontwapening te komen. Wij spreken onze hoop uit dat dit tijdens de uitgestelde toetsingsconferentie in 2021 alsnog zal gebeuren.

Wij vieren dit jaar dat wij 75 jaar geleden werden bevrijd van de oorlog, maar wij zijn helaas nog steeds niet bevrijd van kernwapens, alhoewel de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki toen al hoopten dat deze massa- vernietigingswapens voor eens en altijd zouden worden uitgebannen. Graag vernemen wij uw reactie op onze verklaring.

Hoogachtend,
Drs. G.R.M. (Geert) van Dartel, voorzitter, Drs. S.C. (Christien) Crouwel, alge- meen secretaris en Ir. K. (Kees) Nieuwerth, vicevoorzitter

Posted on

Over Etty Hillesum en de stilte

Door de redactie

Toine van Teeffelen uit Bethlehem wees ons op een uitzending van de Boeddhistische omroep. Een uitzending met gezongen gedichten van Rilke en beelden van het voorlezen van de namen van de 102.000 namen van mensen die van het kamp Westerbork naar Auschwitz zijn afgevoerd. Hoe een Israëlische rabbijn en een Pales- tijnse activiste dankzij Etty Hillesum de inspiratie ervaren die ook voor Vrede tussen Israël en Palestina nodig is.

Emma (Joodse rabijn) en Dinna (Palestijnse activiste) terwijl ze in Kamp Westerbork namen voorlazen.

Over deze uitzending:

Een Palestijnse en een Israëlische over trauma’s, vrede en stilte.

“Hoe blijf je de schoonheid van het leven zien in tijden dat het moeilijk is? Waar haal je inspiratie uit in ongunstige omstandigheden? Met deze vragen werkte ik (de cameravrouw Pat van Boeckel) aan een documentaire voor de Boeddhistische Omroep.

Driekwart jaar geleden las ik een artikel over Dinna Awwad-Srour en Emma Sham-Ba Ayalon, twee vrouwen uit Palestina en Israël. Emma is een joodse rabbijn en Dinna een Palestijnse die samenwerken voor vrede. Ik wilde hun werk in beeld brengen. Dinna en Emma werken veel met kaarten met fragmenten uit het dagboek van Etty Hillesum ‘Het verstoorde Leven’ Die fragmenten confronteren je met het leven in een oorlogssituatie. Nederland was lange tijd niet rijp voor Etty Hillesum. Anne Frank beschreef goed en fout. Etty schreef over wat er in de mens zelf zit en dat ook Joodse mensen fout kunnen zitten. Goed en fout zijn niet meer te scheiden. Het duurde decennia voordat een Nederlandse uitgeverij haar dagboeken wilde publiceren. Etty Hillesum is inmiddels ook in Israël beroemd geworden, maar dat is pas sinds kort.

Etty schreef op een dag, dat ze maar een half uurtje pessimistisch mocht zijn. Dat was een dag in Westerbork, die veel te lang duurde en waarin er weer een nieuwe noodverordening door de Duitsers was uitgevaardigd, Ze wilde niet vervallen in treurnis. Etty richtte zich op de wolkenluchten boven het kamp Westerbork. Ik probeer in deze documentaire haar zoektocht te verbeelden als een metafoor voor de moderne tijd.”

“Etty Hillesum ging mediteren en noemde het haar boeddhistische kwartiertje. Ik weet van de Zen Peacemaker dat zij moeilijke situaties opzoeken. Toen ik hoorde dat de Zen Peacemakers Lage Landen mee zouden doen met het lezen van de 102.000 namen, legde ik de mogelijkheid aan Emma en Dinna voor. Ze wilden graag naar Westerbork komen, om meer over Etty Hillesum te leren.

Zij waren beiden aanwezig toen de naam van Etty Hillesum werd voorgele- zen. Het was Manja Pach, die haar naam las, de oprichtster van het herden- kingscentrum Westerbork. Zij vertelde Dinna en Emma dat haar vader Etty gekend heeft. Haar vader was een joodse communist. Hij bood Etty aan om haar te helpen om uit Westerbork te vluchten, maar dat wilde ze niet. Manja’s vader ontvluchtte wel en overleefde de oorlog. Etty heeft bewust besloten, terwijl ze wist wat er daar gebeurde om met haar familie naar Auschwitz mee te gaan. Manja Pach woont in Deventer en heeft daar het Etty Hillesum centrum opgezet. Emma en Dinna hebben het centrum in Deventer bezocht.”

“Voor de documentaire heb ik Emma en Dinna in hun woonplaatsen in Israël bezocht. Ze wonen ver uit elkaar, in het zuiden en noorden. Emma is rabbijn en ook dichteres. Ze leest een gedicht voor en we laten zien waar en hoe ze woont. Dinna komt uit de Westbank, Palestina. Ze is met een Israëlische Palestijn getrouwd, ze wonen met hun gezin in Israël. Als Palestijnse in Israël heeft ze weinig rechten. Haar kinderen staan niet op haar naam, ze heeft geen paspoort en geen rijbewijs en moet steeds haar verblijfsvergunning verlengen. Emma mag daarentegen niet naar de Westbank, wat voor ons geen probleem was. Emma heeft als joodse rabbijn vaker met kaarten gewerkt, met name kabbalakaarten. Mensen trekken een kaart en lezen wat erop staat en betrekken het op zichzelf. Dat geeft verstilling en inzicht. Al sinds 10 jaar gebruikte Emma uitgetikte citaten van Etty Hillesum in het Engels, als kaarten bij ge- spreksgroepen. Vorig jaar heeft ze de kaarten samen met Dinna verder ontwikkeld. Ze hebben de dagboekcitaten van Etty vertaald in het Hebreeuws en het Arabisch en ze laten drukken. Het is een prachtige doos met kaarten en een boekje geworden. Als Joodse wordt Etty Hillesum ‘geclaimd’ door Israël, dus dat de teksten ook in het Arabisch op de kaarten staat valt niet bij iedereen in goede aarde. Maar de citaten zijn interessant en betrokken op het sa- menleven. Voor iedereen die in oorlogstijd leeft, zijn de teksten boeiend; het leven wordt er menselijk van. Met de kaarten van Etty wordt een ruimte opengelegd voorbij goed en fout. Etty zegt: “Laten we die ene Duitse soldaat omarmen die goed is”.

Etty Hillesum

Nu de citaten in zowel Hebreeuws als Arabisch vertaald zijn, kunnen Palestijnen Etty’s gedachtengoed leren kennen. Voor Dinna was het een begin om over de Holocaust te lezen, als ramp voor de Joden, en de Holocaust niet alleen te zien als oorzaak van het Israëlisch-Palestijns conflict.”

“In de documentaire leest Dinna een Arabische tekst en legt uit wie Etty is. Er wordt niet over het Palestijns-Israëlisch conflict gesproken, maar de citaten zijn toepasbaar op de situatie van de aanwezigen. Etty wijst geen schuldigen aan, ze benadrukt dat de situatie is zoals ze is en dat het de vraag is wat je dan het beste kunt doen. Daar zit de verbinding met het conflict Israël/Palestina.” Dinna zegt tegen de deelnemers aan de gespreksgroepen: “Luister en probeer te verstaan, onderzoek de oorlog die in jezelf woedt” De deelnemende Pales- tijnen en Joden in de gespreksgroepen kennen elkaar niet persoonlijk. Dinna vormt het contact met de Arabischsprekende mensen. We volgen Emma die iedere vrijdag naar een vredeskring gaat, vlak bij de grens van Gaza. Het zijn ‘bearing witness’ retraites in het klein. Dat doen ze nu al twee jaar. Via Skype leggen ze contact met Palestijnen in het bezette gebied. Het werken met de kaarten gaat als volgt. Een groep houdt een luistercirkel. Éen voor éen nemen mensen een kaart en vertellen elkaar wat de tekst hen doet. Dat kleine stukje tekst betrekt je sterk op jezelf. Zo vanuit met een groep mensen in de stilte een tekst tot je door laten dringen, dat komt anders binnen dan als je thuis een boek leest. Een beetje zoals Etty de gedichten van Rilke onder haar kussen in Westerbork koesterde en een strofe per dag las.”

Posted on

En toch

Tekst van Moeder Theresa Ingezonden door Marlies Tjallingii

“People are often unreasonable, irrational, and self-centered.
Love them anyway.

If you do good, people may accuse you of selfish, ulterior motives.
Do good anyway.

If you are successful, you will win false friends and true enemies.
Succeed anyway.

Honesty and frankness make you vulnerable.
Be honest and frank anyway.

What you spent years creating, may be destroyed overnight.
Create anyway.

If you find serenity and happiness, some may be jealous.
Be happy anyway.

The good you do today, will often be forgotten.
Do good anyway.

Give the best you have, and it will never be enough.
Give your best anyway.

In the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway.

Mensen zijn vaak onredelijk, irrationeel en egocentrisch.
Hou toch van ze.
Als je goed doet, kunnen mensen je beschuldigen van egoïstische, bijbedoelingen. Doe toch goed.
Als je succesvol bent, win je valse vrienden en echte vijanden.
Ga toch door met succes hebben.
Eerlijkheid en geluk maken je kwetsbaar.
Wees toch eerlijk en oprecht.
Wat je in jaren hebt gecreëerd, kan van de ene op de andere dag worden vernietigd. Ga gewoon door met creëren.
Als je rust en geluk vindt, zijn sommigen misschien jaloers.
Wees toch gelukkig.
Het goede dat je vandaag doet, wordt vaak vergeten.
Doe het toch.
Geef het beste wat je hebt en het zal nooit genoeg zijn.
Geef toch het beste.
Uiteindelijk is het tussen jou en God. Het was hoe dan ook nooit tussen jou en hen.

Posted on

Goede wil en Innerlijk Licht

Citaat van de maand, door Willem Furnée

In ieder mens is ‘dat van God’ aanwezig. Laten we dat meer dan ooit uitdragen.
We worden omringd door miljoenen verse graven en geconfron- teerd met de roep van mensen die hongerlijden en van hen die al hun hebben en houden verloren hebben.

Laten we niet alleen maar de rampzalige hoop koesteren dat alleen onze ‘natuurlijke goedheid’ voldoende is om vorm te geven aan een betere wereld.

Gilbert H. Kilpack, 1914-1999

Gilbert Kilpack, maakt zich zorgen om mensen die menen dat ‘natuurlijke goedheid’ voldoende is om de wereld te verbeteren. Als voorbeeld verwijst hij naar de gruwelen en de gevolgen van de wereldoorlogen die bewijzen dat ‘na- tuurlijke goedheid’ onvoldoende gebleken is.

Als tegenhanger staat hem waarschijnlijk voor ogen hoe de quakers zich heb- ben ingezet om tijdens de wereldoorlogen I en II hulp te bieden aan de slacht- offers en ook na de oorlogen door verzoening tussen partijen te bevorderen.

‘Natuurlijke goedheid’ is een prachtig uitgangspunt om de wereld te verbete- ren, maar er is meer nodig: het concretiseren van deze goedheid in acties, het organiseren van samenwerkingsverbanden om de daadkracht te versterken, een methode om alle ‘natuurlijke goedheid’ te bundelen en te concretiseren in uitvoerbare projecten!

Dit alles is precies waar de Quakers zich door de eeuwen heen, geïnspireerd door het Innerlijk Licht, voor hebben ingezet .

Wat zou de bijdrage van onze ge- neratie kunnen zijn…?

Posted on

Verklaring van de Raad van Kerken in Nederland tegen de nieuwe kernwapenwedloop

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke wapenbeheersingsovereenkomsten. 

Het is dit jaar niet alleen 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd werd, maar ook 75 jaar geleden dat de eerste atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen, die honderdduizenden burgers een vreselijke dood injoegen. 

Daarnaast is het 50 jaar geleden dat het internationale verdrag tegen de verdere verspreiding van kernwapens, het non-proliferatieverdrag (NPT), werd ondertekend. Daarin beloofden de ondertekenaars in artikel VI om door onderhandelingen te komen tot totale kernontwapening.

Eind april van dit jaar stond er een zogeheten toetsingsconferentievan dat verdrag geagendeerd bij de Verenigde Naties in New York. Het lag in de bedoeling dat deze deels zou worden voorgezeten door de Nederlandse delegatie. 

Met het oog hierop nam de Raad van Kerken zich voor om het eerder in de jaren tachtig uitgesproken onvoorwaardelijk ‘nee’ tegen kernwapens te herbevestigen en stelde een verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop op.

De toetsingsconferentie van het NPT werd vanwege de corona-crisis uitgesteld tot volgend jaar. De Raad van Kerken hoopt dat de Nederlandse delegatie tijdens die volgend jaar de uitgestelde conferentie zal bijwonen zich sterk zal maken voor het eindelijk naleven van artikel VI, zodat internationale onderhandelingen gestart kunnen worden om tot algehele kernontwapening te komen. Dit zou in lijn zijn met de regeringsverklaring dat ‘de Nederlandse regering zich blijft inzetten voor een kernwapenvrije wereld’.  

Verklaring kernwapenwedloop Raad van Kerken – volledige tekst

Posted on

Citaat van de maand

Citaat van de maand

Ingezonden door Willem Furnée, 24 april 2020 Alles wat de aarde opbrengt is een gave van de genadige
schepper aan de aardbewoners. Het is duidelijk dat we de
volgende generaties onrecht doen als we de aarde nu uitputten
ten behoeve van ons uiterlijk vertoon.
John Woolman, 1772

John Woolman was zich in 1740 als kleermaker al zeer bewust van de schade die ́het streven naar uiterlijk vertoon ́toebrengt aan het milieu. Zijn hele leven heeft hij zich naast vele andere wereldverbeterende ondernemingen, ingezet om deze boodschap uit te dragen. Zonder enige ophef en zonder anderen verwijten te maken gaf hijzelf op velerlei gebied het goede voorbeeld. Zo droeg hij ongeverfde linnen kleding omdat de ververijen het water vervuilden. Zijn omgeving vond hem in zijn grauwe linnen kleding een ́vreemde vogel ́. Toen hij naar Engeland reisde om kennis te maken met de Vrienden in Londen werd hem aanvankelijk de toegang tot het Quakerhuis geweigerd en hij werd zeer onheus behandeld. Later kreeg hij wel toestemming om binnen te komen. Maar hij werd niet serieus genomen. Zo vergaat het meer mensen die visionair zijn.

John Woolman is voor mij een voorbeeld van iemand die op een onnavolg- bare, zeer innemende wijze anderen een spiegel voorhield en zo toch meni- geen bewust maakte van hun onethische gedrag.
John Woolman is voor mij één van de inspirerendste Quakers door zijn bewogenheid, zijn serieuze toetsing van zijn roepingen, zijn zachtmoedigheid en zijn ontembare inzet voor een betere wereld, ondanks zijn zeer zwakke gezondheid. Een ́activist ́ om van te houden en als voorbeeld voor ogen te houden!

Tipje: geìnteresseerd in John Woolman? Lees: ́In een bloedrode mist`. (aanwezig in de Quaker bibiotheek te Amsterdam en Den Haag’.

Posted on

De gevolgen van de pandemie.

Rex Ambler heeft over de lange termijn nagedacht. (enigszins ingekort)

Bron: The Friend 17-04-2012 vertaling Frieda Oudakker

‘We mogen niet aannemen dat wij mensen boven en buiten de natuur staan.’
De meesten van ons maken zich terecht zorgen over de dagelijkse gevolgen van de pandemie. Die heeft ons allemaal verrast. Het was een directe schok: we hebben onze manier van leven heel snel moeten veranderen om ervoor te zor- gen dat we overleven. En, misschien nog dringender, om ervoor te zorgen dat anderen die kwetsbaarder zijn, ook overleven. Onze geest is erg gefocust op het juiste doen hier en nu, in de hoop dat dat voldoende zal zijn.
Maar deze plotselinge verandering heeft ook tot gevolg dat we gaan nadenken over hoe dit allemaal is gekomen. Ik bedoel niet de specifieke omstandighe- den in Wuhan, China, die tot de eerste gevallen hebben geleid. De grotere

‘Ervoor zorgen dat anderen die kwetsbaarder zijn ook overleven’

vraag is voor mij is heel duidelijk: hoe kan zoiets nog gebeuren? Hoe kan de hele mensheid worden bedreigd door een microscopisch klein virus dat wordt overgedragen van een enkel wild dier? We dachten of veronderstelden (epide- miologen weten beter, maar wie luistert daarnaar?) dat wij mensen zo veel kennis van de natuur én de controle erover hadden, dat zoiets niet meer kon gebeuren. We noemen zulke dingen ‘bijbels’ omdat ze heel lang geleden

gebeurden toen mensen hulpeloos tegenover de natuur stonden. Zie ook de overstromingen eerder dit jaar, de branden in Australië en Calfornië en zelfs de zwerm sprinkhanen die nu door Afrika trekt. Zulke dingen worden in de Bijbel opgetekend met het soort schok en alarm dat wij nú ervaren. Ze
werden toen ook gezien als het resultaat van achteloos menselijk handelen, zelfs toen de keten van oorzaak en gevolg nog niet volledig werd begrepen. Ze werden opgevat als waarschuwingen, lessen die geleerd moesten worden.

Dit geldt ook voor ons, vind je niet? Deze rampen kunnen ons leren dat we er niet van uit kunnen gaan dat wij mensen boven en buiten de natuur staan. We kunnen de natuur niet alleen als een bron voor onze behoeften gebruiken, als een vuilnisbelt voor ons afval. De pandemie leert ons dat we van dezelfde ma- terie zijn gemaakt als wilde dieren. We zijn niet onaantastbaar voor de besmettelijke ziektes die ze veroorzaken.

Het leert ons misschien ook dat, als we vrij de wereld rondreizen en reizen op zoek naar meer rijkdom en macht, het ons niet zou moeten verbazen als de be- smettelijke ziektes dat ook doen. In een artikel in The Guardian van 20 maart betoogt de econoom Adam Tooze:’: ‘Het is de meedogenloze expansie van de economie en de resulterende mix van modern stadsleven met de traditionele voedselgewoonten, die de virale besmettingen creëert. Het zijn de geglobali- seerde transportsystemen die de transmissie versnellen. Het zijn de calculators van kosten die het aantal bedden op de IC en de voorraden beschermende middelen bepalen.’

Dit kan verklaren waarom we een crisis op deze schaal hebben. Het helpt ook om te verklaren waarom we het zo moeilijk te begrijpen vinden, of er ade- quaat op te reageren. De belangrijkste les is dat we onze moderne levensstijl ter discussie gaan stellen. Het laat ons nadenken over hoe we anders zouden kunnen leven. We hebben de volledige impact natuurlijk nog niet gezien, al- thans hier in Groot-Brittannië. Maar wat we hebben gezien – en weten wat we de komende weken kúnnen zien – is genoeg om tot deze conclusie te komen.

Posted on

Landelijk Quaker wijdingssamenkomst online

Door Marlies Tjallingii

Wat bijzonder is het dat we elke zondag toch een Wijdingssamenkomst heb- ben met 20 tot 25 mensen. We “ontmoeten” elkaar online, sommigen met een camera, anderen zonder, sommigen bellen in. Anderen thuis op de bank zonder directe verbinding. Zondag 19 april waren we met Vrienden uit Den Haag, Amsterdam, Zwolle, Arnhem, Wageningen, Wijchen, Tiel, Deventer, Vuko- var in Kroatië en Pretoria in Zuid Afrika, Driebergen, Helmond. Misschien ben ik nog een plaats vergeten.

Wat mooi dat we op deze manier contact houden elke zondag. Er was ook een live wijdingssamenkomst in Deventer met een kleine groep, die voldoende afstand van elkaar kon houden.
We gaan door met deze manier van ontmoeten totdat we weer bij elkaar kunnen komen. Misschien houden we wel een deel van onze bijeenkomsten online, omdat we nu de waarde ervan hebben ontdekt en ook het gemak van het mee doen zonder te reizen.

Ik ben dankbaar voor deze mogelijkheden.

Posted on

Berichtenblad april

 BERICHTENBLAD april 2020 

INHOUD 

• Agenda 

• Links 

• Ledenpagina website Genootschap 

• Nieuwe emailadressen 

• Digitale Wijdingssamenkomsten 

• Minuten van de Haagse Maandvergadering op 8 maart 2020 

• Minuten van de Noordoost Nederland Maandvergadering op 26 maart 2020 

• Minuten van de Commissie Huizenbeheer op 20 april 2020 (via een videoverbinding) 

• Minuten van de Haagse Maandvergadering op 23 april 2020 

• Minuten van de Landelijke Commissie op 24 april 2020 via Skype 

• Oproep aan het kabinet: toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht 

• Drie mooie momenten in de Oecumene 

• Oproep VN tot wereldwijde wapenstilstand 

AGENDA 

1-2 mei 2020 FWCC-EMES Annual Meeting (online) 

15 mei 2020 Financieel Beraad (online; uitnodiging volgt) 

16 mei 2020 en 6 juni 2020 Online bijeenkomsten over “Wat betekent het om Quaker te zijn” (nadere 

informatie volgt) 

19 juli 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Deventer of per Skype 

6 september 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam of per Skype 

September-oktober Algemene Vergadering (datum vastgesteld in juli) 

8 november 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen of per Skype 

LINKS 

Onze eigen website https://quakers.nu 
QCEA www.qcea.org 
FWCC-EMES www.fwccemes.org 
FWCC World Office www.fwcc.world 
Friends House Moscow www.friendshousemoscow.org 
Woodbrooke www.woodbrooke.org.uk 
QUNO www.quno.org 
EMEYF www.willyandpenn.com 
Eurosatory / Stop Fuelling War https://stopfuellingwar.org/en 
Coalition for Work with Psychotrauma and Peace www.cwwpp.org 

Ledenpagina website Genootschap 

Op de nieuwe website van het Genootschap is een pagina toegevoegd die allen toegankelijk is voor leden van het Genootschap. Op deze pagina vinden jullie het Berichtenblad met minuten van maandvergaderingen en commissies, de laatste Ledenlijst, persoonlijke berichten en andere informatie voor leden. 

Je komt op de ledenpagina door op https://quakers.nu te klikken, vervolgens op Ledenpagina te klikken. Om die pagina te kunnen lezen heb je wel een wachtwoord nodig: GeorgeFox! 

Nieuwe emailadressen 

Geertje Kerstholt g.kerstholt@ziggo.nl 
Marie-José mjlwouters@gmail.com (c 

Digitale Wijdingssamenkomsten 

Elke zondag kunnen jullie met onderstaande gegevens deelnemen aan de Stille Samenkomst via Webex, van van10:30 tot 12:00 
Deelnemen via telefoon: 020-721-9836 
Vergaderingsnummer (toegangscode): 627 948 933 
Wachtwoord voor vergadering: 601652 

Heb je hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com Deelnemen aan vergadering 


Woodbrooke organiseert ook dagelijks Online meeting for worship, samen met FWCC-EMES. Details zijn te vinden op: www.woodbrooke.org.uk/worship 
Minuten van de Haagse Maandvergadering op 8 maart 2020 
Aanwezig: Anneke Spreij (schrijver), Carine Philipse (t/m 2020/12), Inge Herrebout, Michael van Aacken, Miranda Muller, Frits Nieuwerth – van den Akker, Marielke Nieuwerth – van den Akker, Peter van Leeuwen (t/m 2020/17), Vivian Barty-Taylor, Willem Furnée en Wim Nusselder (minuten-schrijver) 
Afwezig met bericht: Adriaan Peters, Aminata Gregory, Erik Dries, Geertje Kerstholt en Saskia Kühlmann 
Minuut 2020/09 Inleiding 
De schrijver leidt de zakenvergadering in met “Being transformed”, de boodschap die Huw Still (York Area Meeting) uitsprak tijdens de Wereldbijeenkomst in Peru zoals gepubliceerd in The Friend van 19/2/2016. 
Getransformeerd worden Toen ik hier aankwam, voelde ik me op mijn gemak in mijn geloof. Ik voelde me comfortabel bij mijn twijfels. Ik voelde dat er iets speciaals was in een wijdingssamenkomst, maar ik had nooit geweten wat het precies was. Ik wist niet goed hoe ik het moest beschrijven of begrijpen. En ik accepteerde dat. Ik ben hier uitgedaagd. Het is een liefdevolle uitdaging maar desondanks een hele grote uitdaging. Ik ben uitgedaagd om niet tevreden te zijn met mijn twijfel, maar om ermee te worstelen. Om niet rustig te accepteren dat ik het niet begrijp, maar om te streven naar een nieuw begrip van het onkenbare. Ik ben geroepen om de wijdingssamenkomst te ervaren in een staat van Heilig Ongemak. En het was moeilijk. Wanneer je getransformeerd wordt, heb je geen controle. Je kan niet zeggen waarin je getransformeerd wordt. Je kunt niet zeggen ‘verander dit deel van mij, maar laat dat maar. Maak me zus, maar niet zo’. De zekerheid van wat is geweest is verdwenen. En je wacht af om te zien hoe je zal worden veranderd. En nu ik verder ga – in deze bijeenkomst en daarbuiten – weet ik niet waar of hoe deze transformatie zal eindigen omdat het niet mijn keuze is. Ik heb er geen controle over. 
Minuut 2020/10 Agenda 
We spreken aan de hand van de volgende agenda: 1. Stilte en inleidende tekst 2. Wel en wee van v&Vrienden en zorg voor elkaar 3. Jaarverslag 2019 van de maandvergadering 4. Evaluatie semi-geprogrammeerde 
wijdingsbijeenkomst 23/2 5. Ingekomen post 6. Financiën van de maandvergadering 7. Betrokkenheid van de HMV bij de toekomst van Stadhouderslaan 8 8. Resultaten enquête digitale communicatie 9. Stilte en sluiting 
Minuut 2020/11 Jaarverslag 2019 
We stellen het jaarverslag vast zoals in concept voorgelegd met een paar kleine aanpassingen. 
Minuut 2020/12 Evaluatie semi-geprogrammeerde wijdingsbijeenkomst 23/2 
We horen de ervaringen in en reflecties op de semi-geprogrammeerde wijdingsbijeenkomst die we hielden op 23 februari. We ervaren het als uitdagend om in inclusiviteit te zoeken naar goddelijke leiding. We besluiten tot een volgend experiment. Carine en Willem zullen daar invulling aan geven. 
Minuut 2020/13 Vrijzinnige Zomerontmoeting over Eurosatory & Quakers 
We vragen Erik om een bijeenkomst te organiseren in het kader van de Vrijzinnige Zomerontmoetingen over zijn ervaringen bij Eurosatory. We stellen daarbij een Quakerperspectief op prijs, zo nodig met inbreng van ook een andere Vriend. 
Minuut 2020/14 Bijeenkomst met PBI 
We vragen Johannes contact op te nemen met Peace Brigades International naar aanleiding van hun e-mail. Misschien kunnen ze een keer na een wijdingsbijeenkomst in het najaar hun verhaal met ons delen? We kunnen ook andere v&Vrienden uitnodigen uit de rest van het land die zich betrokken voelen bij PBI en aanverwante organisaties. 
Minuut 2020/15 ALV Aandachtscentrum 12/3 
We ontvingen een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van het Aandachtscentrum in Den Haag op donderdag 12 maart. Vivian zal ons daar vertegenwoordigen. 
Minuut 2020/16 Financiën van de maandvergadering 
We stellen de jaarrekening 2019 zoals voorgelegd vast onder voorbehoud van kascontrole. We stellen de begroting 2020 zoals voorgelegd voorlopig vast. We willen graag zichtbaar maken dat we impliciet doneren aan Extinction Rebellion door onze ruimte gratis ter beschikking te stellen. We constateren dat we een rijke maandvergadering zijn en bespreken een aantal opties voor wat we zouden kunnen doen met ons vermogen. We komen hier in een volgende zakenvergadering op terug. 
Minuut 2020/17 Digitale toegang tot tijdschriften 
Marielke onderzoekt de mogelijkheden om digitaal toegang te krijgen tot tijdschriften als The Friend en Friends Journal waarvan we de papieren versies te weinig lezen. 
Minuut 2020/18 Klankbordgroep toekomst Stadhouderslaan 8 
Frits heeft behoefte aan een klankbordgroep om samen na te denken over een visie op de toekomst van Stadhouderslaan 8. Michael en Willem zijn bereid om daaraan bij te dragen. Wie daarnaast input wil leveren kan die sturen naar Frits. 
Minuten van de Noordoost Nederland Maandvergadering op 26 maart 2020 
Alle leden van de NON hebben ingestemd. 
Minuut 2020/10 Noodoproep De Poort 
Naar aanleiding van de noodoproep van de Stichting De Poort- Centrum voor Spiritualiteit dat de door de Corona crisis wegvallende inkomsten het voortbestaan van De Poort bedreigt, besluiten wij voor de Stille Samenkomsten die wij in deze crisistijd niet op deze plek kunnen houden de huur door te blijven betalen en bovendien een extra gift van 100 Euro over te maken. 
Overeenkomstig het voorstel van onze penningmeester zal dat laatste bedrag leiden tot een hoger nadelig saldo op onze begroting voor 2020. 
Voorts moedigen wij individuele Vrienden aan om ook zelf een bijdrage aan De Poort over te maken o.v.v. extra gift vanwege noodoproep
Minuten van de Commissie Huizenbeheer op 20 april 2020 (via een videoverbinding) 
Aanwezig: Frits Nieuwerth-van den Akker, Jan de Winter en Marianne IJspeert (schrijver) 
Minuut 20-06: Verhuur Stadhouderslaan 
Een van de kamers op de Stadhouderslaan komt binnenkort vrij. In verband met onze plannen voor groot onderhoud, besluiten wij de kamer zodanig te verhuren dat er geen sprake is van huurbescherming. 
20/07: Jaarverslag 2019 
Wij stellen het jaarverslag 2019 vast. 
Minuten van de online Haagse Maandvergadering op 23 april 2020 
Aanwezig: Adriaan Peters (t/m minuut 23), Aminata Gregory, Anneke Spreij (schrijver), Corien van Dorp, Erik Dries, Frits Nieuwerth – van den Akker, Michael van Aacken, Miranda Muller, Peter van Leeuwen, Saskia Kühlmann (t/m minuut 23), Vivian Barty-Taylor, Willem Furnée (t/m minuut 22), Wim Nusselder (minuten-schrijver) 
Afwezig met bericht: Carine Philipse, Inge Herrebout, Ineke Kruisinga en Geertje Kerstholt 
Minuut 2020-19 Inleiding 
De schrijver leidt de zakenvergadering in met een tekst uit een webinar over ‘het licht van Corona’: 
Sommige van de meest heilige inwijdingskamers en tempels zien er eng uit van buitenaf, maar zijn adembenemend mooi aan de binnenkant. Dit representeert de reis die de ziel moet maken om op een heilige plek aan te komen. Inwijdingen vragen ons dat we over de drempel stappen van de ene wereld of de ene staat van zijn naar de volgende. We worden gevraagd om aan te kijken wat ons bang maakt. We moeten bereid zijn het allemaal kwijt te raken om een nieuwe manier van zijn te kunnen creëren. Inwijdingen markeren de shift van de ene periode naar de volgende en kunnen plaatsvinden dankzij emotionele onrust, groot verlies, rouw of verwoesting. Maar het is door deze ogenschijnlijke uitdagingen dat ons hart openscheurt en dat onze ziel naar voren kan stappen. We nemen de heilige reis om te stappen in meer van wie we zijn en wat we hier kwamen doen. Het kan pijnlijk en eng zijn, maar als we de reis beginnen dan kunnen we meer onszelf worden dan ooit tevoren. 
Minuut 2020-20 Agenda 
We spreken aan de hand van de volgende agenda: 
– Stilte en inleidende tekst 
– ‘incheck-rondje’ en wel en wee overige v&Vrienden 
– Mededelingen (online FWCC-EMES vergadering 1 & 2 mei) 
– Kascontrole 2019 
– Lidmaatschapsverzoek Eoin Dubsky 
– Met elkaar in contact blijven in Corona-tijd 
– Jaarprogramma herevalueren n.a.v. Coronamaatregelen 
– Evaluatie digitale zakenvergadering 
– Stilte en sluiting 


Minuut 2020-21 Kascontrole 2019 
Op advies van de kascontrolecommissie (Aminata en Corien) besluiten we de penningmeester décharge te verlenen over het jaar 2019. 
Minuut 2020/21 Lidmaatschapsverzoek Eoin Dubsky 
We ontvingen een lidmaatschapsverzoek van Eoin Dubsky. We benoemen Peter en Vivian als Bezoekende Vrienden. Zij zullen met hem overleggen of dat online dan wel face-to-face plaats zal vinden. 
Minuut 2020/22 Contact in Corona-tijd 
We herinneren elkaar aan de wenselijkheid om in deze tijd vaker spontaan contact met elkaar te zoeken. Anneke zal iedereen opnieuw (en met name nieuwe attenders) wijzen op de mogelijkheid om zich met contactgegevens op de communicatielijst van de Haagse v&Vrienden te laten zetten en zal die vaker rondsturen. We hopen dat Carine 
mogelijkheden ziet om de lijst als geheel te monitoren, waarbij ze ook anderen in kan schakelen. We komen hier in de volgende zakenvergadering op terug. 
Minuut 2020/23 Online Hap-Stil-Snap bijeenkomsten 
We besluiten de Hap-Stil-Snap bijeenkomsten zo mogelijk online door te laten gaan zolang het niet wenselijk is om ze fysiek te houden. Dat geldt vooralsnog met name voor die van donderdag 14 mei. 
Minuten van de Landelijke Commissie op 24 april 2020 via Skype 
Aanwezig: Vivian Barty-Taylor, Erik Dries, Wils ’t Hart, Wim Nusselder, Sytse en Marlies Tjallingii, Hans Weening 
Afwezig met bericht: Els Ramaker 
De schrijver leest voor vanuit de stilte: Gedicht ‘een bijdrage tot de statistiek’ van Wislawa Szymborska (Vertaling: Gerard Rasch) Op elke honderd mensen zijn er tweeënvijftig die alles beter weten, onzeker van elke stap-bijna de hele rest, bereid om te helpen, als het niet te lang duurt- wel negenenveertig, de goedheid zelve, omdat ze niet anders kunnen – vier, nou, misschien vijf, in staat tot bewondering zonder afgunst- achttien, leven er in voortdurende angst, voor iemand of iets- zevenenzeventig, hebben er talent om gelukkig te zijn- ruim twintig, hoogstens, zijn als individu ongevaarlijk, maar slaan los in de massa- in elk geval de helft, zijn wreed, als de omstandigheden hen dwingen – hoeveel kun je beter niet weten, ook niet bij benadering, verstandig als het te laat is -niet veel meer dan voor het te laat is, willen er van het leven alleen dingen – veertig hoewel ik me hier liever vergis, duiken, een en al pijn, in elkaar, zonder lantaarn in het donker – drieëntachtig, vroeg of laat verdienen er medelijden – negenennegentig, zijn sterfelijk – honderd op de honderd. Een getal dat vooralsnog niet verandert. Minuut 2020 –18 Financieel Beraad en AV in 2020 
We houden 15 mei een online Financieel Beraad. We hopen in het najaar een ééndaagse AV te houden als de omstandigheden dat toelaten. 
Minuut 2020 -19 Samenhang bevorderen 
We bespraken het idee uit de najaarsvergadering om initiatieven te nemen die de samenhang bevorderen. 
We constateren dat we nu goede ervaringen hebben met de zondagse online bijeenkomsten. 
We willen deze ervaring gebruiken om elkaar één keer per maand online te ontmoeten rond het thema ‘wat betekent het om Quaker te zijn’. Marlies en Wim zullen hier het voortouw in nemen en op 16 mei de eerste sessie starten. 
Minuut 2020 –20 Communicatie 
We hebben gesproken over de samenhang tussen website, vriendenkring en facebookpagina en andere externe communicatie. Het gebruik van de nieuwe website laat ons nadenken over de interne communicatie ( secretariaat, maandvergaderingen, besloten ledenpagina) en de externe communicatie (op elkaar afgestemd zijn qua inhoud en vorm van website, vriendenkring en facebookpagina). 
Sytse, Vivian en Erik (“literatuurcommissie”) zullen zich richten op de externe communicatie. 
Vivian zal contact opnemen met de schrijvers van maandvergaderingen en commissies om meer afstemming over de interne communicatie te krijgen. 
Minuut 2020-21 Technische ondersteuning website 
We bespreken de technische ondersteuning van de website. We mandateren de websitecommissie en de penningmeester om tot een betere hosting van de website te komen. 
Minuut 2020-22 Secretariaatswerkzaamheden 
We besluiten dat de Schrijver van de AV, de schrijver van de LC en de penningmeester voorlopig samen de secretariaatswerkzaamheden op zich nemen, in afwachting van een definitief besluit hierover in de AV. 
Minuut 2020-23 Afvaardiging buitenlandse Jaarvergaderingen 
De volgende Vrienden zullen worden afgevaardigd naar de volgende jaarvergaderingen: 
Martine Kuipers: Duitse Jaarvergadering (22-25 oktober 2020) 
Erik Dries: Belgisch-Luxemburgse Jaarvergadering (9-11 oktober 2020) Belangrijke mededeling 
Willen jullie aub alle communicatie van commissies en maandvergaderingen óók naar het secretariaat sturen!!!!: 
secretariaat@dequakers.nl 
Pro memorie 
Data LC in 2020: 
19 juli Deventer (skype waarschijnlijk) 
6 september Amsterdam 
8 november Groningen 
Berichtenblad april 2020
Download
Posted on

Minuten LC Skype 24 april, 2020

 LC agenda 24 april 2020, van 09.00 – 12.00 uur, via Skype 

Aanwezig: Vivian Barty-Taylor, Erik Dries, Wils ’t Hart, Wim Nusselder, Sytse en Marlies Tjallingii, Hans Weening 

Afwezig met bericht: Els Ramaker 

De schrijver leest voor vanuit de stilte: Gedicht ‘een bijdrage tot de statistiek’ van Wislawa Szymborska (Vertaling: Gerard Rasch) 

Op elke honderd mensen zijn er tweeënvijftig die alles beter weten, onzeker van elke stap-bijna de hele rest, bereid om te helpen, als het niet te lang duurt- wel negenenveertig, de goedheid zelve, omdat ze niet anders kunnen – vier, nou, misschien vijf, in staat tot bewondering zonder afgunst- achttien, leven er in voortdurende angst, voor iemand of iets- zevenenzeventig, hebben er talent om gelukkig te zijn- ruim twintig, hoogstens, zijn als individu ongevaarlijk, maar slaan los in de massa- in elk geval de helft, zijn wreed, als de omstandigheden hen dwingen – hoeveel kun je beter niet weten, ook niet bij benadering, verstandig als het te laat is -niet veel meer dan voor het te laat is, willen er van het leven alleen dingen – veertig hoewel ik me hier liever vergis, duiken, een en al pijn, in elkaar, zonder lantaarn in het donker – drieëntachtig, vroeg of laat verdienen er medelijden – negenennegentig, zijn sterfelijk – honderd op de honderd. Een getal dat vooralsnog niet verandert. 

Minuut 2020 –18 Financieel Beraad en AV in 2020 

We houden 15 mei een online Financieel Beraad. We hopen in het najaar een ééndaagse AV te houden als de omstandigheden dat toelaten. 

Minuut 2020 -19 Samenhang bevorderen 

We bespraken het idee uit de najaarsvergadering om initiatieven te nemen die de samenhang bevorderen. 

We constateren dat we nu goede ervaringen hebben met de zondagse online bijeenkomsten. 

We willen deze ervaring gebruiken om elkaar één keer per maand online te ontmoeten rond het thema ‘wat betekent het om Quaker te zijn’. Marlies en Wim zullen hier het voortouw in nemen en op 16 mei de eerste sessie starten. 

Minuut 2020 –20 Communicatie 

We hebben gesproken over de samenhang tussen website, vriendenkring en facebookpagina en andere externe communicatie. Het gebruik van de nieuwe website laat ons nadenken over de interne communicatie ( secretariaat, maandvergaderingen, besloten ledenpagina) en de externe communicatie (op elkaar afgestemd zijn qua inhoud en vorm van website, vriendenkring en facebookpagina). 

Sytse, Vivian en Erik (“literatuurcommissie”) zullen zich richten op de externe communicatie. 

Vivian zal contact opnemen met de schrijvers van maandvergaderingen en commissies om meer afstemming over de interne communicatie te krijgen. 

Minuut 2020-21 Technische ondersteuning website 

We bespreken de technische ondersteuning van de website. We mandateren de websitecommissie en de penningmeester om tot een betere hosting van de website te komen. 

Minuut 2020-22 Secretariaatswerkzaamheden 

We besluiten dat de Schrijver van de AV, de schrijver van de LC en de penningmeester voorlopig samen de secretariaatswerkzaamheden op zich nemen, in afwachting van een definitief besluit hierover in de AV. 

Minuut 2020-23 Afvaardiging buitenlandse Jaarvergaderingen 

De volgende Vrienden zullen worden afgevaardigd naar de volgende jaarvergaderingen: 

Martine Kuipers: Duitse Jaarvergadering (22-25 oktober 2020) 

Erik Dries: Belgisch-Luxemburgse Jaarvergadering (9-11 oktober 2020) Belangrijke mededeling 
Willen jullie aub alle communicatie van commissies en maandvergaderingen óók naar het secretariaat sturen!!!!:  secretariaat@dequakers.nl 
Pro memorie 
Data Lc in 2020: 19 juli Deventer (skype waarschijnlijk); 6 september Amsterdam; 8 november Groningen 
Posted on