Religieus Genootschap der Vrienden

Opstand in stilte – XR

Een overhaaste leven, afleiding en consumptie die aanwezig zijn in onze culturen dreigen ons met uitsterven. Door stilte krijgen we weer perspectief op wat er echt toe doet: voor onszelf, anderen en de aarde zorgen. Wij zijn één. Stilte is een krachtig hulpmiddel om de duidelijkheid, wijsheid en liefde te stimuleren die de wereld nodig heeft. We nodigen je uit om met ons mee te doen aan de lancering van de stille rebellie, een juridische demonstratie waar we in stilte zullen rebelleren door verbinding, mindfulness en bemiddeling. Omdat het de eerste activiteit is, zal deze een legale, niet-verstorende en covid19-proof bijeenkomst zijn. niet storend, om te kunnen voelen hoe het is.

image for event Silent Rebellion Demonstration
https://rebellion.global/de/event/154387286613832/
Posted on

Berichtenblad april 2021

Je moet inloggen om deze inhoud te bekijken. Alsjeblieft . Nog geen lid? Meld je aan
Posted on

Quaker Hulp Fonds

RSIN/fiscaal nummer861378891

Let op: ANBI is nog in aanvraag; het Quaker Hulpfonds is nog niet aangewezen als ANBI!

KVK nummer: 78404355
Contactgegevens Quaker Hulpfonds:
Vossiusstraat 20
1071AA Amsterdam

email: secretariaat@dequakers.nl

website: www.quakers.nu

Beleidsplan en uitgevoerde activiteiten:

 • Het Quaker Hulp Fonds organiseert minimaal 4 bijeenkomsten per jaar.
 • Het Quaker Hulp Fonds produceert jaarlijks een verslag waarin transparant en éénduidig te besteding van de giften wordt verantwoord. Dit verslag wordt gepresenteerd op en aan de Algemene Vergadering.
 • Jaarlijks vindt een kascontrole plaats.
 • Projecten worden beoordeeld op integriteit en doelmatigheid. Bij ieder project dient minimaal een Nederlandse Quaker betrokken te zijn die over het verloop van het project en de vorderingen van de beoogde doelstellingen verslag kan uitbrengen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het Quaker Hulp Fonds bestaat uit:
lid: Thea Droog;
lid: Sytse Tjallingii;
penningmeester-lid: Dick Meijaard;

Beloningsbeleid

Alle functies worden vervuld door vrijwilligers. Deze ontvangen voor hun werk geen loon en slechts in een beperkt aantal gevallen een onkostenvergoeding.

Financiën

 • De inkomsten van het Quaker Hulp Fonds bestaan uit;
 • vrijwillige bijdragen van de Vrienden;
 • renteopbrengsten;
 • legaten en erfstellingen;
 • opbrengsten van collectes van Jaar – en Maandvergaderingen
 • andere baten.


Aan het verwerven van de inkomsten zijn geen of nagenoeg geen kosten verbonden.
De inkomsten worden aangewend voor de instandhouding van het Genootschap en de hierboven genoemde activiteiten.
Leden, die een functie binnen het Hulpfonds vervullen, ontvangen hiervoor geen andere beloning dan een onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten. Declaraties worden onder bijvoeging van bewijsstukken ingediend bij de penningmeester.
De kosten van het Quaker Hulpfonds zijn zeer beperkt en bestaan uit kosten voor administratie en correspondentie en de kosten van het internationaal betalingsverkeer. Kosten voor het Quaker Hulpfonds worden betaald uit de algemene middelen van het Genootschap. Giften aan het Hulpfonds komen dus volledig ten goede van de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.
De begroting vormt een weerspiegeling van de beleidsvoornemens.
Tijdens een jaarlijks te houden Financieel Beraad komt de door de penningmeester opgestelde jaarrekening met toelichting van het afgelopen jaar van het Quaker Hulpfonds aan de orde en vindt de controle van de boeken plaats van het Quaker Hulpfonds. Daarnaast worden de jaarstukken en de begroting besproken.
De jaarrekening van het afgelopen jaar, de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar, met daarin opgenomen de beleidsvoornemens, worden voorzien van een advies van het Financieel Beraad, ter goedkeuring en vaststelling gezonden aan de daarna te houden Algemene Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering.
De Algemene Vergadering stelt na bespreking de jaarrekening vast, alsmede de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar.
Besluiten in de vergaderingen van het Quaker Hulp fonds worden, na gezamenlijke inkeer, genomen in overeenstemming met het algemene gevoelen van de vergadering.

Baten en lasten 2019

Resultaat 2019: 18.404 EUR

Posted on

Invitation: Nuke Free Europe Open Meeting

Discussing Actions & Activities in 2021 for a Nuclear Weapons Free Europe

April 27th, 2021 06:00 PM CEST

To learn more about the networks appeal and call for actions visit: www.nukefreeeurope.eu

Agenda 

1. Welcome & Introductions by Reiner Braun 

2. The Johnson Provocation: New Nuclear Weapons – Information by Kate Hudson
& discussion about common actions

3. September Actions in the Nuclear Sharing Countries (see enclosed Call for Actions)

3a. General Information by Ludo de Brabander

3b. Bike Tour Information by Konni Schmidt

3c. Discussion about Preparations and next Steps

3d. Parallel Actions in other Countries

3e. Next planned Webinars

3f. Evaluation: Nuclear Sharing Webinar by Angelika Claussen

5. Information about Website and Part-time Staff

6. Finances

7. Next Meetings

Please register in advance for this meeting on Zoom: 

https://zoom.us/meeting/register/tJIuf-uuqjgvEtXMHrx-nFZCzpWQ1RP8Z3aZ

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Any questions about the event can be send to: info@ipb-office.berlin

Posted on

Gespreksavond – “Tips van Christna von Dreien”

Christina Von Dreien in een jonge mysticus en lerares. In dit gesprek zal Aminata haar sommige van haar wijsheden bespreken.

24 Bevindingen van Christina von Dreien.

1.) Zeg ja tegen het leven. Het is een eer om hier als mens te zijn.
2.) Zoek jouw waarheid niet buiten jezelf maar in jezelf.
3.) Besef dat elke vreedzame handeling, hoe klein ook, onderdeel wordt van een wereldwijd energetisch veld. Zo draag je direct bij aan de wereldvrede.
4.) Laat liefde in elke vorm toe in je leven, bijvoorbeeld in de vorm van dankbaarheid, vreugde, acceptatie, vergeving, eerlijkheid.
5.) Wees dankbaar en erken de waarde van elke seconde van het verleden en het heden.
6.) Voel je hart en leef ernaar, volg de impuls van je hart. Je hart leidt je binnen de waarheid van het moment naar datgene wat voor jou nu precies goed is.
7.) Geef jezelf het recht om in contact te komen met de bron van de schepping. 8.) Ontmoet kinderen op ooghoogte.
9.) Stem niet af op onverlichte daden.
10.) Wees je ervan bewust dat alles wat je uitzendt naar je terugkomt.
11.) Vergeef alle mensen die nu in je leven zijn of vroeger in je leven waren.
12.) Respecteer de vrije wil van al je medemensen, ongeacht hun nationaliteit of hoe ze eruitzien.
13.) Doe waar je plezier aan beleeft en waar je blij van wordt. Houd van jezelf.
14.) Geef gehoor aan je roeping.

15.) Leef de verandering in jezelf en in je leven die je graag in de wereld wilt zien. 16.) Accepteer of verander een situatie die niet meer strookt met je goddelijke welzijn – of creëer een betere situatie.
17.) Heb respect voor de natuur en onderken haar schoonheid.

18. ) Houd je verre van alle media die je naar beneden halen en houd je bezig met positieve dingen.
19.) Onderhoud contacten met mensen die je goeddoen.
20.) Luister naar je lichaam en wees je ervan bewust dat alle fysieke ziekten een oorsprong in je mentale en/of emotionele leven hebben.

21.) Zodra je in je hart aanwezig bent, gaat je trilling omhoog. Meer hoef je niet te doen.

22.) Breng geen enkel levend wezen schade toe, noch in gedachten, noch in woorden of daden.

23.) Liefde is de meest transformerende kracht ter wereld. Benut die kracht en treed elke vorm van geweld met liefde en compassie tegemoet.

24.) Jouw stem verandert de wereld. Wij leven op de wereld en zijn er met elkaar verantwoordelijk voor.

‘Omdat ik een mens ben is liefde mijn religie, is waarheid mijn leven, is vrijheid mijn recht.’

Posted on

Blijf bij jezelf – citaat van de maand

Door Willem Furnée

Blijf bij jezelf! Als iemand zegt ‘kijk hier’ of ‘kijk, daar is Chris- tus’ (Mattheüs 24:23), ga dan niet, want Christus woont in je. Het zijn verleiders en tegenstrevers van Christus die jullie aan- dacht afleiden van je innerlijke lessen. Want je genadegave, het goddelijk Licht, de parel (Mattheüs 13:46), ligt in jezelf verborgen.

George Fox

Voor George Fox is de bijbel de belangrijkste bron van inspiratie. Het begrip ‘Innerlijk Licht’ – de levensader van de Quakergemeenschap- is ontleend aan de Bijbel, maar neemt ook in veel andere religies een centrale positie in.

We mogen dankbaar zijn dat George Fox dit Licht opnieuw heeft ontdekt, heeft geleefd en op geniale wijze heeft vormgegeven in een organisatie waar het leiderschap niet bij mensen berust maar bij het ‘Innerlijk Licht’.

Dit Licht heeft zich helder gemanifesteerd in het leven van Jezus, die ons niet vraagt in hem te geloven maar op hem te vertrouwen en hem te volgen. Hij is de Lichtende Aanwezigheid in al onze samenkomsten. Hij is het die ons kan roepen om iets van onze diepste roerse- len te delen met de andere aanwezigen.

Laten wij niet alleen in onze samenkomsten getuigen van dit Licht maar vooral in de omgang met onze omgeving en in ons doen en laten. Iedereen, ongeacht welke geloofsovertuiging iemand is toegedaan, mag zich Vriend van Jezus noemen wanneer men doet wat Hij ons heeft voorgeleefd.

Posted on

COVID-19 als crisis-indicator

door Martin Touwen

COVID-19 heeft de mensheid in crisis gestort, maar is eigenlijk vooral een indicator voor de onderliggende crisis van ons leven dat uit balans is. Hierbij lijken mij deze aspecten nu vooral van belang:

 1. de kwetsbaarheid door toegenomen ‘welvaartziektes’;
 2. het doorschuiven van negatieve effecten op anderen;
 3. de neiging tot het willen ‘uitroeien’;
 4. de alsmaar oplopende druk op de natuur;
 5. de angst voor de dood.

Ik wil benadrukken dat ik de ernst van COVID-19 en de geregeld heftige gezondheidseffecten en dodelijke gevolgen niet ontken. COVID-19 heeft veel leed gebracht, bij direct betrokkenen en hun familie/vrienden. Enerzijds begrijp ik het nemen van basale maatregelen ter bescherming van anderen. Anderzijds sta ik kritisch tegenover bepaalde maatregel omdat me het effect onduidelijk of zelfs averechts lijkt. Daar gaat het mij echter hier niet om, belangrijker vind ik dat het symptoombestrijding is. De eigenlijke problemen liggen dieper en dat wil ik enerzijds analytisch en anderzijds vanuit onze Quakergetuigenissen beschouwen.

Welvaartsziekte of eenvoud?

Rond driekwart van de COVID-19 patiënten op de IC heeft overgewicht, vooral mannen. Mensen met overgewicht hebben bijna de helft meer kans om te overlijden aan COVID-19, wat oploopt tot 80% bij ernstige obesitas. [1] UMCG, persbericht over onderzoek naar rol overgewicht bij COVID-19, 27-8-2020. Ik schrijf dit niet vanuit ‘eigen schuld, dikke bult’. 3,4 miljoen Nederlanders met buikobesitas is niet ‘gewoon een persoonlijk gedragsprobleem’, maar een groot maatschappelijk probleem. De opdracht is om een gezonde voedselomgeving te scheppen i.p.v. het consumeren van zo veel ultra-bewerkte producten. [2]Maurits de Brauw, chirurg Spaarne Ziekenhuis in Volkskrant 4-3-21 en op Radio 1 6- 3-21 8.48u. COVID-19 treft ons niet alleen, maar wij rijken der aarde zijn kenne- lijk extra kwetsbaar op het punt van de welvaartziektes, die wij collectief hebben gecreëerd. Het is een signaal. En het afgesloten leven door de maatre- gelen heeft nu ook nog een averechts effect op de weerstand van velen, inclu- sief de “Corona-kilo’s”. Kan ons getuigenis van eenvoud ons voldoende be- hoeden? Hoe helpt dit getuigenis de wereld verder? Gelukkig zijn er ook po- sitieve ontwikkelingen zoals de afname van de (dagelijkse) vleesconsumptie.

Toenemende ongelijkheid of gelijkwaardigheid?

Door het vollopen van de zorg loopt de ‘nevenschade’ van uitgestelde andere zorg en vroeg-herkenning op. En ik heb met de werkers in de zorg te doen, knap wat nog allemaal lukt. Maatregelen treffen mensen en sectoren nu on- evenredig, hierdoor zal de ongelijkheid verder oplopen. Het sociaal isolement is groot bij jong en oud, met verdergaande negatieve effecten op de geeste- lijke en fysieke gezondheid.

Het ergste vind ik echter dat ons economisch systeem negatieve effecten zon- der schroom ‘exporteert’ naar de meest kwetsbaren in de wereld (en in de toekomst). Ik herinner mij de grote modeketens die tijdens de eerste golf hun bestellingen bij de naaiateliers in o.a. Bangladesh niet meer gingen betalen. Het FSIN voorziet een extra grote druk op de voedselvoorziening van de arm- sten door COVID-19. Daarbij komt nog de beperkte toegang tot essentiële zorg door de maatregelen. De OECD meldt een flink gestegen ondervoeding in West-Afrika, o.a. doordat 20 miljoen kinderen nu hun schoolmaaltijd mis- sen. [3]Food Security Information Network (FSIN), Global Report on Food Crisis 2020, 20-4- 2020. OECD/RPCA, Food and nutrition crisis 2020, 3-11-20. Terwijl wereldwijd honderden miljoen mensen extra of dieper in armoede worden gestort, neemt de rijkdom van de rijkste personen en bedrij- ven verder toe. Oxfam spreekt daarom al van het ‘ongelijkheidsvirus’ [4]Oxfam, The Inequality Virus, 25-1-2021. En daar komt de wereldwijde ongelijkheid van de verdeling van vaccins nog bij [5]Vaccin-solidariteit – geen modewoord, Lena Hofmaier, QCEA Deltalicht, origineel van 5-2-2021. Ons getuigenis van gelijkwaardigheid noopt ons elke vorm van ‘voor- keurspositie’ tegen te werken, ook de eigen.

Naaiatelier in India, uitbuiting voor onze luxe?

Uitroeien of vrede?
De eerste reactie op COVID-19 was: de kwetsbaren afzonderen en de gezon- den groepsimmuniteit op laten bouwen (‘kom maar op met dat virus’). Het gevoel van samenhorigheid tijdens de eerste golf was groot, met een ruim draagvlak voor maatregelen om de zorg te ontlasten. Met vaccins in het vooruitzicht lijkt de primaire reactie op uitroeien van het virus om terug te gaan naar ‘het oude normaal’. Dit heeft geleid tot een algemene verharding. Het lijkt op reacties op ‘kwaadwillige landen’ of op terrorisme. De experts zeggen echter dat dit virus nooit meer weggaat, wij moeten ermee leren leven. [6]Wetenschappers: coronavirus gaat niet meer weg, NOS, 27-2-21. Positief is dat genoeg mensen wel willen leren uit de crisis. Zoals in de onderwijssector waarin ik werk. Het gaat nu niet om wegwerken van achter- standen bij de kinderen, maar van de achterstanden in het systeem: weg van de eenheidsworsten naar echte talentontplooiing. [7]Groei vanuit de crisis naar een nieuwe toekomst voor het onderwijs (wij-leren.nl), Machiel Karels, 26-2-2021. Welke houding vraagt het vredesgetuigenis aan ons in tijden van COVID-19?

Geweld tegen de natuur of eerbied voor de schepping?
Deze COVID-19 crisis laat zich herleiden tot de onderliggende grote crisis van de mensheid, in conflict met de natuur in plaats deel ervan te zijn. [8]Massa van door mensen geproduceerde spullen overstijgt biomassa, Weizmann In- stitute of Science, 10-12-2020. Natuurlijk zou zijn als wij in symbiose leven met al het andere biologische materiaal, inclusief bacteriën en virussen. Dat lukt als we gespitst zijn op ba- lans: van alles een beetje, van niets te veel. [9]Marry Foekel, Beekbergen, kruiden- en voedingskundige (bij wie ik een kruidencursus volg). Die is echter totaal zoek. De verwoesting van de natuur en de uitbuiting van andere levensvormen neemt toe, wat het overdragen van ziekten van dier op mens (zoönose) vergemakke- lijkt; zoals bij COVID-19. Is er nog genoeg budget om op de valreep de nodige transities tegen klimaatveranderingen te regelen? En zien wij vol- doende dat we de transitie juist ook nodig hebben om COVID-achtige problemen te voorkomen? [10]New coalition calls on governments to tackle root cause of emerging infections – the destruction of nature, The Guardian, 9-3-21. Wij zijn op zoek naar onze passende bijdra- gen/vragen om het tij te keren, maar ons Quaker-antwoord lijkt in ieder geval 42 te zijn.

Overwegingen en vragen nr. 42: De wereld behoort niet aan ons en de schat- ten van deze aarde zijn niet de onze om er naar willekeur over te beschikken. Behandel alle schepselen met liefdevolle eerbied. Probeer de schoonheid en verscheidenheid in de wereld te behouden. Werk eraan dat onze toenemende macht over de natuur op een verantwoorde manier en met eerbied voor het le- ven wordt uitgeoefend. Verheug je in de glorie van Gods voortgaande schepping. [11]Quaker Geloven en Werken, 2020, p. 160.

Angst of spirituele groei?
Het gaat nog dieper. Bij velen overheerst de angst. De angst, besmet te raken, maar zeker net zo sterk de angst, om verantwoordelijk te zijn voor de besmet- ting van iemand anders. Voor lijden en vooral voor de dood. Op de dood wordt ‘geschokt’ gereageerd. De dood moet koste wat kost voorkomen wor- den. Zo zijn we in een ‘maakbaarheidsval’ terecht gekomen: ‘overal is er toch een middel tegen!?’ Zijn wij nog voldoende in staat, ook rationeel met de dood om te gaan, zoals de acceptatie van het vervroegd sterven van ouderen en (eigenlijk) zieken. [12]Rijksoverheid, Corona-dashboard, (mrt-21: 66% van sterfgevallen was 80 jaar of ouder). Zie ook CBS, Gezondheid in coronatijd, doorlopend vernieuwd. Durven wij nog voldoende pijnlijke keuzes maken tussen kwaliteit en kwantiteit (lengte) van het leven? Wij hebben het leven en daarmee de dood geïndividualiseerd (zeker nu met de beperkingen), waardoor het (oh zo nodige) collectieve rouwen ontbreekt. En daarmee ook de collec- tieve groei.

Wat m.i. helpt tegen de angst voor de dood is een spirituele herbezinning. Ik zie de dood als onderdeel van de levenscyclus. Als je denkt dat met de dood het afgelopen is, dan is dat uiteraard bedreigend. Wij zijn in diverse Quaker- cirkels begonnen om meer over de dood te praten en wat erna komt. Ik heb dat als heel waardevol ervaren. Dat is nu extra belangrijk. Ik ben overtuigd van een spirituele cyclus die leven en dood overstijgt. Ik heb van dichtbij meegemaakt, hoe dit helpt bij de acceptatie van de dood. Laten we er meer van onze beelden hierover delen en deze uitdragen. Wellicht is dat een be- langrijke bijdrage die wij nu kunnen doen. Tegen de angst en daardoor afbraak. Vóór hervonden balans.

 1. (2)  
 2. (3)  
 3. (4)  
 4. (5)  
 5. (6)  
 6. (7)  
 7. (8)  
 8. (9)  
 9. (10)  
 10. (11)  
 11. (12)  
 12. (13)  

References

References
1 UMCG, persbericht over onderzoek naar rol overgewicht bij COVID-19, 27-8-2020.
2 Maurits de Brauw, chirurg Spaarne Ziekenhuis in Volkskrant 4-3-21 en op Radio 1 6- 3-21 8.48u.
3 Food Security Information Network (FSIN), Global Report on Food Crisis 2020, 20-4- 2020. OECD/RPCA, Food and nutrition crisis 2020, 3-11-20.
4 Oxfam, The Inequality Virus, 25-1-2021.
5 Vaccin-solidariteit – geen modewoord, Lena Hofmaier, QCEA Deltalicht, origineel van 5-2-2021.
6 Wetenschappers: coronavirus gaat niet meer weg, NOS, 27-2-21.
7 Groei vanuit de crisis naar een nieuwe toekomst voor het onderwijs (wij-leren.nl), Machiel Karels, 26-2-2021.
8 Massa van door mensen geproduceerde spullen overstijgt biomassa, Weizmann In- stitute of Science, 10-12-2020.
9 Marry Foekel, Beekbergen, kruiden- en voedingskundige (bij wie ik een kruidencursus volg).
10 New coalition calls on governments to tackle root cause of emerging infections – the destruction of nature, The Guardian, 9-3-21.
11 Quaker Geloven en Werken, 2020, p. 160.
12 Rijksoverheid, Corona-dashboard, (mrt-21: 66% van sterfgevallen was 80 jaar of ouder). Zie ook CBS, Gezondheid in coronatijd, doorlopend vernieuwd.
Posted on

Dient de economie ons?

FWWCC en QUNO

Doe mee op met het evenement op zaterdag 10 april 2021 (om 20.00 uur Ned. tijd) met Joachim Monkelbaan, de vertegenwoordiger voor duurzame en rechtvaardige economische systemen bij Quaker United Nations Office in Genève. We stellen we ons de vraag:

‘Dienen wij de economie of dient de economie ons?’

Kom, luister en leer samen met vrienden over de hele wereld. Joachim zal ons door zijn werk op het QUNO-kantoor leiden en de manieren uitleggen welke cruciale gevolgen economische systemen hebben voor de zorgen die Quakers hebben over duurzaamheid, vrede en gerechtigheid.

In 2020 onderstreepte de Covid-19-pandemie de noodzaak om reacties op de huidige crisis te mobiliseren. Dit is nodig voor de overgang naar een ander soort mondiaal economisch systeem. We willen een systeem dat bijdraagt aan redelijk gedeelde middelen en dat een voorbeeld is van beleidscoherentie en een positieve impact op mens en milieu.

Schrijf je in voor het evenement: http://fwcc.world/category/fwcc-news

Joachim Monkelbaan werkt bij QUNO voor duurzame en rechtvaardige economische systemen (SJES) bij het Quaker United Nations Office in Genève. Dit betekent dat hij werkt aan het bevorderen van de transformatie van economische modellen en paradigma’s en aan specifieke kwesties op het gebied van handel, investeringen, vrede en veiligheid, mensenrechten, klimaatverandering en ecosystemen.

Enkele onderwerpen die in dit gesprek zullen worden behandeld, zijn:

 • De context van het SJES-programma: ecologische, sociale en economische crises
 • De economische cyclus waarin we ons momenteel bevinden
 • Het doel van de economie
 • Rentmeesterschap van de economie
 • Spirituele oplossingen voor economische problemen
 • Activiteiten van het SJES-programma.
Posted on

Turkse gewetensbezwaarde die asiel in Nederland zoekt kan het land uitgezet worden.

Murat Kizilay, die in 2019 asiel aanvroeg in Nederland, zegt dat de Nederlandse rechtbanken zijn status als politiek gewetensbezwaarde negeerden en dat hij meerdere keren is opgepakt.

Een petitie tegen zijn uitzetting kunnen jullie ondertekenen met de link hieronder:

Petitie Change.org – stop de uitzetting

Posted on

News from QUNO

March 2021

Sustaining Peace: A report on how human rights can help

As part of long-term work on integrating human rights and sustaining peace, QUNO has written a public report entitled ‘Sustaining Peace: How can human rights help? 2016 – 2020 retrospective.’ The report builds on learnings from a joint project with the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), which focused on Operative Paragraph 11 of the 2016 Sustaining Peace resolutions.

The report reflects on a selection of key developments, opportunities, and challenges in integrating human rights in sustaining peace in relation to intergovernmental outcomes, policy frameworks and instruments, and UN reform processes. It also highlights areas for strengthening collaboration and coherence, including:  

 • The need to further operationalise and integrate sustaining peace into policies and programming, particularly considering the continuing fragmentation across sectors and pillars in the UN system and despite a growing recognition and understanding of the concept.
 • The suggestion that human rights bodies and mechanisms should continue to reflect on how sustaining peace functions can be integrated into respective mandates. This should be coupled with efforts to ensure that their recommendations guide the PBC’s efforts to formulate peacebuilding responses.
 • The fact that these efforts should also help to build the evidence base of the relevance and added value of human rights approaches and actions, and how they should be applied in joined-up and multidimensional sustaining peace efforts in all States – another key area for continued action.
 • A call for lingering misconceptions or reticence to be addressed by multiplying opportunities to exchange and learn from each other.

While the report does not claim to be comprehensive, it hopes to serve as a basis for continued reflection, learning and discussions following the 2020 Peacebuilding Architecture Review and resulting twin resolutions.

Neem contact op met QUNO – e-mail

Posted on