Religieus Genootschap der Vrienden

Financiën

 • De inkomsten van het Genootschap bestaan uit;
  • vrijwillige bijdragen van de Vrienden;
  • rente en beleggingsopbrengsten;
  • legaten en erfstellingen;
  • de gedeeltelijke verhuur van de Quakercentra in Amsterdam en Den Haag;
  • andere baten.
 • Aan het verwerven van de inkomsten zijn geen of nagenoeg geen kosten verbonden. Er worden geen geldwervingsacties gehouden.
 • De inkomsten worden aangewend voor de instandhouding van het Genootschap en de hierboven genoemde activiteiten.
 • Leden, die een functie binnen het Genootschap vervullen, ontvangen hiervoor geen andere beloning dan een onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten. Declaraties worden onder bijvoeging van bewijsstukken ingediend bij de penningmeester.
 • De kosten van het Quaker Hulpfonds zijn zeer beperkt en bestaan uit kosten voor administratie en correspondentie en de kosten van het internationaal betalingsverkeer. Ook het Quaker Hulpfonds voert geen geldwervingsacties. Kosten voor het Quaker Hulpfonds worden betaald uit de algemene middelen van het Genootschap. Giften aan het Hulpfonds komen dus volledig ten goede van de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.
 • De begroting vormt een weerspiegeling van de beleidsvoornemens.
 • Tijdens een jaarlijks te houden Financieel Beraad komt de door de penningmeesters opgestelde jaarrekening met toelichting van het afgelopen jaar van de Nederlandse Jaarvergadering aan de orde en vindt de controle van de boeken plaats van de Nederlandse Jaarvergadering, de commissies en het Quaker Hulpfonds. Daarnaast worden de jaarstukken en de begroting besproken.
 • De jaarrekening van het afgelopen jaar, de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar, met daarin opgenomen de beleidsvoornemens, worden voorzien van een advies van het Financieel Beraad, ter goedkeuring en vaststelling gezonden aan de daarna te houden Algemene Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering.
 • De Algemene Vergadering stelt na bespreking de jaarrekening vast, alsmede de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar.
 • Besluiten in de vergaderingen van het Genootschap worden, na gezamenlijke inkeer, genomen in overeenstemming met het algemene gevoelen van de vergadering.
 • De Maandvergaderingen leggen hun jaarrekening en begroting ter vaststelling voor in een te houden zakenvergadering van de Maandvergadering.

Baten en lasten