Religieus Genootschap der Vrienden

Najaarsbijeenkomst

Op 22 – 24 oktober 2021 is de najaarsbijeenkomst.

Een bijeenkomst om elkaar weer te kunnen ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht!

Najaarsvergadering 2019

We hebben dit nodig na al dat geZoom! We kunnen tot onze verrassing nog op dit late tijdstip van het jaar terecht in de Bosbeek, dat prachtige huis in de bossen van Bennekom. In dat huis waar we ons inmiddels een beetje “thuis” voelen. Naast elkaar ontmoeten, gaan we het hebben over ons vermogen: welke talenten hebben wij? Zijn we ons wel bewust van de spirituele gaven die we hebben? Wat doen we ermee? Wat vinden wij belangrijk? En hoe denken wij over vermogen, maar dan financieel? En hoe denken we over bezit? Misschien wil je jezelf wel trainen in iets avontuurlijker te kijken naar wat we ermee kunnen en willen. Is dat wat de Geest van ons vraagt?? Je kunt je daarop voorbereiden door de lezing van een jonge Quaker te bekijken:

. “Old roots, new routes”. Het is verrassend

hoe serieus hij kijkt naar de Quaker- tradities en hoe vrij naar nieuwere vormen. Wellicht Mijn visie op onze manier van Quaker-zijn werd wat ‘opgerekt’. De moeite waard!

We gaan op vrijdagavond een inleiding zien in de vorm van een power point

presentatie.

Op zaterdag worden we in diverse werkvormen uitgedaagd om beter en dieper naar elkaar te luisteren en te leren begrijpen als het gaat om een onderwerp waarover met passie heel verschillend gedacht wordt. Natuurlijk krijg je ook alle informatie over ons huidige bezit en vermogen.

Op zaterdagavond hebben we een creatieve avond o.l.v. Hennie Jansen. Al jullie ideeën zijn welkom.

En natuurlijk gaan we op zondagmorgen vogelen met Sytse of Tai chi doen met Marlies.

Wils ’t Hart verzorgt de verkooptafel.

We zien uit naar jullie lekkere baksels, of zaden en stekken!

Benieuwd geworden? We hopen jullie te zien.

De voorbereidingscommissie van de Algemene Vergadering

Els Ramaker, Hylkia Nieuwerth en Frieda Oudakker.

Geef je op bij het secretariaat: secretariaat@dequakers.nl

Posted on

Actieve Hoop

Door Joanna Macy, ingezonden door Peter van Leeuwen

Actieve Hoop is geen wishful thinking.
Actieve Hoop is niet wachten op redding door
een superman of een of andere redder.
Actieve Hoop is wakker worden voor de schoonheid
van het leven, waarvoor we ons kunnen inzetten.
Wij behoren deze wereld toe.
Het web van het leven doet in deze tijd een beroep op ons. We komen van ver en we zijn hier om onze rol op te nemen.
Met Actieve Hoop realiseren we ons dat er avonturen
in het verschiet liggen, krachten te ontdekken zijn
en kameraden om samen mee te strijden.
Actieve Hoop is een bereidheid je te engageren.
Actieve Hoop is een bereidheid om de kracht
in jezelf en in anderen te ontdekken;
een bereidheid de redenen tot hoop te
ontdekken en de aanleidingen voor liefde.
Een bereidheid om de grootte en de sterkte van
ons hart te ontdekken, onze snelheid van geest, onze vasthoudendheid, onze eigen autoriteit, onze liefde
voor het leven, onze levendige nieuwsgierigheid, de onverwachte diepe bron van geduld en ijver, de scherpte van onze zintuigen, en onze leiderschapskwaliteiten.
Niets van dit alles kan ontdekt worden
vanuit onze stoel of zonder risico.

Posted on

Heb je vijanden lief!

Deel I

Door Gijs van den Brink – hoofdredacteur Centrum voor Bijbelonderzoek

Het belang van geweldloosheid bij Jezus blijkt ook uit zijn uitspraak over vijanden: “U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten; en bid voor degenen die u beledigen en u vervolgen”(Mat. 5:43-44, HSV). Jezus citeert een verkorte vorm van Lev.19:18. De kern van het vers wordt verbonden met een ingeburgerde consequentie: uw vijand zult u haten. Zo leerde men in Qumran bv. expliciet het haten van vijanden. (IQS 1:4,10-11; 9:21-26)

In dit vers blijkt ook wat Jezus onder vijanden verstaat. Het zijn niet alleen persoonlijke tegenstanders, maar ook mensen die de discipelen vervolgen en gewelddadig behandelen, d.w.z. tegenstanders en vijanden van God. Jezus benadrukt het gebod “u zult uw naaste liefhebben” en legt het duidelijk uit: als onze naaste zich vijandig tegen ons opstelt, ons bijvoorbeeld vervloekt, haat, bedreigt of vervolgt, moeten wij hem toch liefhebben. Toch heeft de liefde voor onze vijanden een ander karakter dan voor onze vrienden. Als het om onze geliefden gaat is er sprake van natuurlijke liefde, die in ons hart geboren wordt, terwijl bij het liefhebben van onze vijanden de wil en de daad een veel grotere rol spelen. Dat blijkt uit de andere geboden,die Jezus geeft (zegent, doet wel en bidt voor hen). Het zegenen van hen die ons vervloeken en het bidden voor onze vervolgers vooronderstelt dat we hen vergeven hebben en spreekt dus over onze gezindheid bij het liefhebben van vijanden.

Goed met kwaad vergelden is wat de duivel doet, goed met goed en kwaad met kwaad is wat de mens doet, en kwaad met goed vergelden is Gods weg.

Dit laatste is ook de houding die van ons christenen vandaag gevraagd wordt, in de tijd vóór de wederkomst van Christus. We laten het oordeel aan God over. In de toekomst zal Hij ieder mens beoordelen naar wat op aarde gedaan is, en dan zaler ofwel vrijspraak zijn ofwel vergelding.

bron: https://www.studiebijbel.nl/artikel/geweldloosheid-en-vijanden/

Deel 2

Heb je vijanden lief (Mattheüs 5:44)

Uitgewerkte inleiding door Marianne IJspeert voor de online gespreksgroep ‘Quakers en ik’

Het voorgaande artikel vind ik een goed overzicht van de bijbels-theologische context waarbinnen we deze tekst m.i. beter zouden kunnen begrijpen. Dat betekent niet dat ik het helemaal eens ben met de schrijver, Gijs van den Brink.

Ik denk dat je de uitspraak van Jezus: ‘Heb je vijanden lief’ moet zien als een nadere specificatie van het gebod om de naaste lief te hebben als jezelf (Lev. 19:18; Mt. 19:19 en Mt. 22: 36-40). In die laatste tekst noemt Jezus de twee grootste geboden (God en de naaste liefhebben) de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.

Je vijand is ook een naaste, een medemens die op je pad komt. Als je wilt weten wat Jezus onder de naaste verstond, moet je de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan lezen (Luc. 10: 25-37). Joden en Samaritanen gingen in die tijd niet met elkaar om. Wie je naaste is, heeft dus niets te maken met afkomst of ras.

In de Bergrede geeft Jezus zijn interpretatie van de wet van Mozes, zonder er iets op af te willen dingen. Hij zegt dat hij is gekomen om de Wet en de Profeten tot vervulling te brengen (Mt. 5:17). Een terugkerende stijlfiguur in de Bergrede is: ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd… En ik zeg jullie…’ Jezus zet daarmee de zaken op scherp, zoals Peter Spreij ook al aangaf, Jezus doet er een schepje bovenop. Maar de regel dat je je vijand zou moeten haten, heb ik nooit terug kunnen vinden in het Eerste Testament. Gijs van den Brink verwijst naar Leviticus 19:18, maar dat klopt volgens mij niet. Dat is juist de eerste tekst waarin het gebod om de naaste lief te hebben als jezelf genoemd wordt. Maar het kan heel goed zijn dat het een ingeburgerde interpretatie was van de wet en de regels van Mozes. De gemeenschap van Qumran zou wel een dergelijke wet gehad hebben, volgens Gijs van den Brink. Ik heb dat niet gecontroleerd.

De volgende vraag die opkomt is wat Jezus met liefhebben bedoelt. Niet het liefhebben van iemand die jou al liefheeft, zoals hij uitlegt in Mt. 5: 46-47. Het gaat er allereerst om: de vijand als mens te blijven zien en te behandelen. In oorlogsretoriek wordt dat principe vaak losgelaten. Als de vijand niet meer uit mensen bestaat, maar uit bijvoorbeeld een minderwaardig soort dieren, wordt dat gebruikt als een legitimatie om ze te doden.

Ik denk bij de liefde voor de vijand aan: de ander recht doen en de Gulden Regel volgen en behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden (Mt. 7:12 / Luc. 6:31). Jezus noemt die regel in Mattheüs het hart van de Wet en de Profeten.

De Gulden Regeltoepassen (Mt 7:12 )

Een ander belangrijk principe is om niet voor eigen rechter te gaan spelen. ‘Neem geen wraak, maar laat God uw wreker zijn.’ (Rom. 12:19).
Je moet vijandschap bestrijden, niet de vijand… De ander zo behandelen dat de vijandschap verdwijnt, bijvoorbeeld door te overdrijven, zoals door de andere wang toe te keren (Mt. 5:39) of de extra mijl te lopen (Mt. 5:41).

Posted on

BENELUX PEACE CAFE!

Wat betekent vrede voor jou?

Laten we elkaar weer ontmoeten om de verschillende facetten van vrede te verkennen, voor ieder van ons:

waar vinden we het? – hoe kunnen we er dichterbij komen? – kunnen we het maken? – Wat zijn de middelen om het te voeden, te cultiveren en te onderhouden in zijn verschillende vormen?

Hoe de innerlijke vrede te bewaren als de wereld zo gekweld wordt?

Laten we onze gevoelens en bijdragen delen!

Talen: Engels, Frans, Nederlands.

Wanneer:          Tuesday 5 October: 19.30 – 21.00

How:             Zoom

Join Zoom Meeting – https://us02web.zoom.us/j/5621275888

Posted on

Petitie voor de Wet Duurzaam en Verantwoord Ondernemen

Dit is een initiatief dat sterk overeenkomt met onze getuigenissen. Graag ondertekenen als je ertoe geroepen voelt.

“De groente op je bord, je t-shirt of je nagellak… In Nederland kunnen we nog steeds producten kopen die zijn gemaakt ten koste van mens en milieu. Vind jij ook dat dat niet langer kan?
Teken de petitie voor #WetgevingNu!

Ook ik wil alleen iets kopen of afnemen waarvoor geen mensen zijn uitgebuit, 
daarom wil ik een Wet Duurzaam en Verantwoord Ondernemen in Nederland.

Ondertekenen hier.

Posted on

Gender, antiracisme en klimaatcrisis.

Verslag Britse Jaarvergadering 2021 online, door Erik Dries

Marijse Newham en ik zijn bij de Britse Jaarvergadering geweest. De zend- brief en belangrijkste minuten staan op de volgende bladzijden in deze Vriendenkring. We hebben verschillende bijeenkomsten bijgewoond gedu- rende de twee weken en drie weekenden dat deze online bijeenkomst heeft geduurd.

Er was een programma waar je je voor allerlei interessegroepen en zaken- sessies kon opgeven (als ze niet vol zaten). Het gebeurde regelmatig dat we met 400 mensen iets volgden. Er waren ‘Elders’ en ‘pastoraal werkers’ waar mensen terecht konden. De Elders zorgden er ook voor dat de bijeenkomsten volgens Quakerprincipes werden gehouden. Bijvoorbeeld: niet steeds je hand opsteken – in een live-bijeenkomst wacht je ook tot de schrijver vraagt of er nog meer bijdragen zijn en dan pas ga je staan. En je gaat zitten als iemand anders het woord krijgt. Er zijn veel voorbereidende sessies geweest. Er waren doorlopend films/interviews te zien over de drie hoofdonderwerpen (Gender, antiracisme, klimaatcrisis).

De interessegroepen en de zakensessies verliepen uitstekend.
Er waren iets van 100 buitenlandse gasten en mensen van andere geloofstradities. O.a. de ene quaker uit Jerusalem, en een quaker uit Zuid Afrika. Er kon desgewenst ondertiteling aangezet worden.

Het thema was: ‘voor ons comfort en ongemak; leven met gelijkheid en waarheid in tijden van crisis’.
De Swarthmoor-lezing ging over waarheid in tijden van nepnieuws. De belangrijkste zakensessies gingen over:

 • wat we nu écht zouden moeten doen om verwelkomend te zijn voor mensen met een LHBT etc. achtergrond.
 • wat het écht betekent om racisme geen rol te laten spelen en je bewust te zijn van je privileges.
 • wat we écht kunnen doen in deze klimaatcrisis. Een paar zaken die ons zijn bijgebleven uit de interessegroepen en twee lezingen:
 • Er is minstens één maandvergadering waar men een groot scherm aan de muur gaat hangen om voortaan hybride meetings op zondag te kunnen houden ; dus voor de mensen die ver weg zijn of ziek.
 • Over het nieuwe Quaker Faith and Practice. Er is een groep van onge- veer 25 mensen mee bezig. Ze hebben een website geopend waar iedereen bijdragen kan leveren. https://padlet.com/bdrc/opentonewlight. Daar wordt veel gebruikt van gemaakt.
 • Iemand wees ons op de This We Can Say: Australian Quaker Life, Faith and Thought Australische ‘Quaker life, faith and thought’. Daar staat ook een tekening en citaat van Aboriginal kunst in en heeft een Uit het Australishe Quaker Geloven en Werken ‘verbazingwekkende frisheid en relevantie voor de huidige wereld’.
 • Vredesonderwijs in Wales; ze hadden het met name over de situatie in Wales, waar erg veel gebeurt op dit gebied!
 • Interessegroepen over James Nayler.
 • En één over ‘van Ferguson tot Palestina’; de overeenkomsten die er zijn tussen de situatie in Palestina en die in Ferguson waar George Floyd werd vermoord door agenten. Onder andere over de opleiding en menta- liteit van de politie in beide situaties.
 • Het Quaker-kunst-netwerk verzorgt een programma van anderhalf uur met creatieve bijdragen op hoog niveau! Gedichten, (Chantrain-)dans, voorlezing, gitaar, violisten, digitaal koor ( met Anneke Spreij!!!) en twee stukjes toneel: de één speelde een monoloog van Jean Zaru, de an- der speelde een monoloog van Benjamin Lay, beiden indrukwekkend!
 • Woodbrooke. Het leercentrum van de Quakers. Onder andere cursussen als ‘training voor een rol’ (voor als je bijvoorbeeld schrijver of penningmeester wordt) , ‘hoe doen Quakers …- cursussen’(bijvoorbeeld ‘hoe nemen Quakers besluiten?’).

o Uit een eerder onderzoek bleek dat 75 % van de ongeveer 600 respondenten op de vraag naar ‘individuele wensen’ hadden geantwoord: ‘Quaker praktijken’ en ‘mijn spirituele leven’.

o Als de vraag ging over wat we als lokale of landelijke Quakergroe- pen beter konden ontwikkelen dan was het antwoord 40% ‘de manier waarop we onze Quaker gemeenschap organiseren’ en 30% ‘Quakerpraktijken’ en 15 % ‘Quaker activisme’ en 12% ‘Quaker ge- schiedenis en traditie’.

o Enkele opmerkingen uit deze sessie:

 •  ‘Dienstbaar-zijn, is vreugdevol’
 •  ‘Hoe vinden mensen vreugde in het Quakerisme?’
 •  ‘Woodbrooke is een krachtige verbinder’.

o Woodbrooke heeft ook meegedaan met de ‘simpeler gemeenschap’ (Simpler Community) beweging in GB. Daar gaan ze in de herfst mee door. Wat ze dan doen is echt op maat per maandvergadering.

Over twee grotere lezingen.
De ‘retraite lezing. De kern draaide om de vraag: ‘is een goede geeste-

lijke gezondheid een privilege? Is het geluk? Hebben we geestelijke gezondheid in onze eigen handen?’ Een paar opmerkingen uit de lezing:

o Een veilige hechting (veilige opvoeding) doet veel voor de aanleg van allerlei zenuwbanen en biedt een kracht bij latere problemen.

o De spreekster heeft ‘geestelijke gezondheidsgesprekken’ geschreven, een rapport waarvoor ze een paar honderd quakers over dit onderwerp heeft geïnterviewd.

o Een van de quaker projecten in GB is mentale hulp aan vluchtelingen.

o Lage inkomens hebben een 3x hogere kans op psychiatrische pro- blemen. Gekleurde mensen hebben een 4x hogere kans. Idem bij 50 % van de LHBT gemeenschap. 46 % van de transgenders over- weegt in een jaar zelfdoding.

o De invloed van zoiets als ‘culturele schaamte’; als er over de groep waar jij bij hoort altijd negatief wordt gesproken.

o Quakers zijn heel actief in de maatschappij om allerlei problemen (armoede, haat, vooroordelen etc.) aan te pakken. Maar, vreemd, de link met mentale problemen wordt nog lang niet gelegd.

o Zij eindigde met een soort vergelijking tussen geloof, hoop en liefde en enkele getuigenissen zoals waarheid en gelijkheid. De mens kan niet zonder geloof, hoop en liefde.

o De mensen in de maandvergadering niet, maar ook die in de stad, in het land, en op de wereld niet. En haar laatste zinnen waren een bijna emotionele oproep om meer geloof, hoop en liefde te ver- spreiden.

Swarthmore lezing, Thomas Penny, journalist. Titel ‘Kinder Ground’ (vriendelijker gronden) over waarheid in tijden van crisis. De lezing is op Youtube te vinden hier en er is ook een boek over te bestellen. Zomaar enkele aantekeningen:

 • Hoe kunnen wij kampioenen van de waarheid zijn?
 • Twee tegengestelde meningen blijken vaak niet zo tegengesteld als je de twee mensen met elkaar laat praten.. Wat doen woorden?
 • Het grote belang van twijfel.
 • Vooral onder stress staan mensen open voor manipulatie.
 • Thomas beschrijft 3 manieren voor het zoeken naar de waarheid (dit was naar aanleiding van de terroristische aanslag op de brug in Londen in 2017, hij zag deze aanslag gebeuren, zijn journalistenkantoor stond in Westminster).

o als journalisten direct een eerste indruk te zien krijgen voor het eerste verslag
o de politie die een paar dagen later urenlang over die paar seconden zeer minutieus elk detail wilde weten.
o hoe hij bij een therapeut weken later de emotionele, menselijke kant van de zaak in zichzelf verwerkte.

 • Het zoeken van de waarheid zou op deze drie manieren kunnen gebeuren.
 • Het zoeken van waarheid vraagt veel discipline.
 • Zorg dat je andersdenkenden om je heen hebt en naar ze luistert.
 • Wat kunnen quakers doen? Helpen zoeken naar het gemeenschappe- lijke (common ground).
 • Zoals quakers al doen bij de stille diplomatie.
 • Het zoeken van de waarheid is als het project ‘vrede’. Het is meer dan de afwezigheid van leugens. Het vraagt openheid, gebruik maken van kansen, hoop, vrijheid, en heeft ook iets spiritueels.
Posted on

Ons vredesgetuigenis in praktijk

Door Helen Steven, 1984, Uit Faith and Practice 24.27, vert. Marlies Tjallingii

Als Vrienden zijn we er nooit van overtuigd geweest dat gezamenlijke verklaringen en persoonlijke getuigenissen voldoende zijn. We hebben altijd geprobeerd om een praktische uitdrukking te geven aan ons geloof. Actie heeft verschillende vormen aangenomen en omvatte publiek protest, het verlichten van lijden, wederopbouw en het wegnemen van de oorzaken van oorlog door middel van bemiddeling, verzoening, ontwapening, het opbouwen van vredesinstellingen, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het werken aan de basis van conflicten en geweld in ons persoonlijk gedrag.

Protest tegen nucleaire onderzeeërs

Ik wil niet ontkennen dat ik op 4 april, de sterfdag van Martin Luther King, in de Faslane Submarine Base was en dat ik daar opzettelijk was. Ik erken dat ik schuldig ben aan de aanklachten, want als ik het anders had gedaan, zou ik schuldig zijn geweest aan veel grotere misdaden tegen mijn geweten en tegen de menselijkheid.

Als het mag, zou ik heel kort de redenen willen schetsen om zo te handelen. Niet zozeer om mijn schuld te verzachten, maar eerder als een intentieverklaring. Zolang die motivatie blijft, moet ik blijven optreden zoals mijn geweten mij ingeeft.

De beschuldiging is, dat ik een beschermd gebied ben binnengegaan zonder autoriteit of toestemming. Mijn claim is dat ik gezag had – het gezag van mijn christelijke overtuiging dat een evangelie van liefde niet kan worden verdedigd door de dreigende vernietiging van miljoenen onschuldige mensen. Het kan nooit moreel juist zijn om deze afschuwelijke wapens wanneer dan ook te gebruiken, hetzij als eersten, hetzij als ondenkbare vergelding nadat we zelf ten dode zijn opgeschreven.

Ik handelde ook uit naam van de naamloze miljoenen die nu van honger sterven, omdat we ervoor kiezen om £ 11,5 miljard aan de Trident (onderzeeër) uit te geven, terwijl er elke 15 seconden een kind sterft.

Verder voel ik mij gemachtigd door mijn 13-jarige Vietnamese peetdochter wiens voogd ik ben. Ze werd geadopteerd en naar Schotland gebracht om haar weg te halen van die onuitsprekelijk gruwelijke oorlog in Vietnam. Als alles wat ik had gedaan was om haar dichter bij de nucleaire holocaust te brengen, dan ben ik door haar veroordeeld voor de meest cynische onmenselijkheid.

Ik ben aangeklaagd op grond van een wet die het beheer en de beschikking over land geeft aan de koningin, het Lagerhuis bijeenkomend in het parlement en uiteindelijk de staatssecretaris. Ik geloof dat de wereld Gods schepping is. Deze prachtige, delicate wereld in al zijn oneindige wonderen wordt met uitsterven bedreigd. Dat is voor mij godslastering.

En dus, uit liefde, liefde voor mijn peetdochter, liefde voor mijn wereld, moest ik handelen. Ik vind dat die basis in Faslane moreel verkeerd en tegen mijn diepste overtuigingen is. Ik vind dat net zo verkeerd als de gaskamers van Auschwitz. Het is zo verkeerd als het opzettelijk uithongeren van kinderen. Ik vergoelijk het wat daar gebeurt door te zwijgen.

Faslane Nucleaire Onderzeeërs Basis

Op 4 april heb ik een keuze gemaakt. Ik koos ervoor om de droom van een andere weg te creëren. Mijn enige misdaad is dat ik niet hard genoeg, of lang genoeg, of snel genoeg werk aan de vervulling van die droom. Als mijn acties een misdaad waren, dan ben ik schuldig.

Posted on

God’s wil

Citaat van de Maand september 2021, door Willem Furnée,

If you do anything in your own wills, then you tempt God;
but stand still in that power that brings peace.
George Fox, 1624-1691


Als je iets, wat dan ook, doet omdat jij het wilt dan tart je God.
Maar geef je over aan kracht die vrede brengt.

George Fox heeft een geniale weg gewezen om “Gods wil” zo dicht mogelijk te
benaderen. Besluitvorming is niet gebaseerd op het samen breien van meningen, overtuigingen of kennis om zo tot een compromis te komen. Maar besluitvorming volgens Gods wil is een gezamenlijk eendrachtig zoeken naar
Waarheid die het Licht ons openbaart. Wereldse besluitvorming leidt maar al te vaak tot verdeeldheid en partijvorming.
Quakers zoeken gezamenlijk naar de oplossing die sluimert in de schoot der Wijsheid. Wereldse besluitvorming is maar al te vaak een machtsstrijd waarin redenaties, autoriteit etc. een belangrijke rol spelen en iedereen erop uit is als winnaar uit de bus te komen.
Quakerbesluitvorming is gebaseerd op onderlinge verbondenheid waarbij iedereen zich in stilte openstelt voor d innerlijke leraar: het innerlijk Licht. Iedereen zal deze ingevingen anders ervaren en op eigen wijze onder woorden brengen. Door deze ingevingen met elkaar te delen ontstaat een helder beeld van de weg die door het Licht gewezen wordt.


Ook in grote groepen kan Quaker besluitvorming plaats vinden

In dit proces zijn de deelnemers niet elkaars rivalen maar Vrienden die gezamenlijk proberen de stem van de Liefdete verstaan en te vertalen naar actie. Deze vorm van besluitvorming kent geen winnaar. De groep als geheel voelt zich winnaar en dit versterkt de onderlinge band.

Posted on

Klimaatwake

Honderd dagen en nachten klimaatwake bij Catshuis: ‘’Het klimaat wacht niet.‘’

De Klimaatwakers roepen formeerders op tot daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid 

Gedurende de hele formatie waken De Klimaatwakers voor het klimaat. Op 3 september waken zij (op een korte zomerstop na) honderd dagen en nachten aaneengesloten. Overdag bij het Catshuis en ’s nachts vanuit woonkamers door heel Nederland. Ruim 50 partnerorganisaties, waaronder Milieudefensie, Oxfam Novib en zeven politieke jongerenpartijen, ondersteunen het initiatief en meer dan 750 mensen hebben twee of drie uur meegewaakt. 

De Klimaatwakers laten zich raken door de ernst van de klimaatcrisis en houden gedurende de hele formatieperiode de wacht voor de toekomst van de aarde. ‘’De politici lijken de laatste afslag naar een leefbare aarde te gaan missen,’’ aldus woordvoerder Rozemarijn van ‘t Einde. ‘’Het IPCC-rapport is zonneklaar over de urgentie van rigoureus klimaatbeleid. Intussen ligt de formatie vrijwel stil, verschuilt de het huidige kabinet zich regelmatig achter haar demissionaire status, maar neemt wel besluiten over olieboringen in de Waddenzee.’’ 

Aan de wake doen veel mensen mee die normaal niet aan demonstraties deelnemen. Zo ook Eline Zeilmaker (44) die in juli samen met haar zoon Bram (9) drie uur bij het Catshuis stond. ‘’Als kinderen zorgen hebben is het een natuurlijke neiging van ouders om hun kind gerust te stellen en het probleem behapbaar te maken. Het vreselijke aan de klimaatcrisis is dat ik dat daarbij niet kan. Het enige dat ik kan doen is mijn zoon serieus nemen in zijn zorgen. Door deel te nemen aan de wake wilde ik hem laten zien dat je iets kunt met het verdriet en de woede die je voelt: dat je het kan omzetten in iets positiefs.’’ 

Die boodschap heeft haar zoon ter harte genomen: Bram organiseerde zelfstandig een kinderwake waar achttien kinderen aan deelnamen. Eline: ‘’Je bent als mens klein en machteloos, maar doordat we bij de wake het stokje aan elkaar doorgeven houden we het vol, al honderd dagen en nachten!’’ 

Recent lekte uit dat de huidige (demissionaire) regering 6 tot 7 miljard extra zal uittrekken om de klimaatcrisis te bestrijden. Volgens de Klimaatwakers is dit ontoereikend. ‘’Als je dit bedrag bijvoorbeeld zet naast de 8,3 miljard waarmee de overheid de fossiele sector sponsort[1], is het dweilen met de kraan open. De overheid zou een crisisaanpak moeten hanteren en alles te werk moeten stellen om Nederland zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken. We kunnen ons niet veroorloven om terughoudend te zijn. Het is moeilijk om de werkelijkheid onder ogen te komen, maar als we de ernst van de crisis serieus nemen, zou Nederland in 2025 klimaatneutraal moeten zijn,’’ aldus Van ‘t Einde.

Posted on