Religieus Genootschap der Vrienden

Friendly Chat (online)

zondag 13 juni 2021 om 17:00 uur Amsterdamse tijd (resp. 16:00 uur Londense tijd)

aanbieden voor Vrienden van de Grensbijeenkomst Noordwest en iedereen die geïnteresseerd is. Het aantal deelnemers is technisch beperkt. We verwachten echter niet dat dit een probleem zal zijn, maar jullie zullen zich wel moeten aanmelden via de volgende link: https://forms.gle/SwavUHpcsb4yRVgP6 .
Als je problemen hebt met het formulier, schrijf dan naar info@bordermeeting.org (of border.meeting@gmail.com).

De uiterste datum voor de inschrijvingen is 3 juni 2021.

Wat is gepland?

De “Friendly Chat” zal uit drie delen bestaan; de eerste twee delen duren elk ongeveer 40 minuten. De deelnemers zullen in groepen van ongeveer 6 personen worden ingedeeld en elke groep kan dan zijn eigen onderwerp kiezen. Om te helpen bij de keuze van de onderwerpen zal iedereen gevraagd zijn een suggestie in te dienen (die niet erg origineel hoeft te zijn). De lijst van deze suggesties zal met de toegangsinformatie voor de Friendly Chat worden meegestuurd.

Aanwezigen van eerdere grensbijeenkomsten betreuren het soms dat het Engels de andere talen lijkt te hebben verdrongen. Het is heel fijn om een lingua franca te hebben waarin we gewoon kunnen chatten. Maar het kan sommigen ontmoedigen die eigenlijk graag wat zouden willen bijdragen. Om dit te vermijden willen we mensen aanmoedigen om een andere taal te spreken (of te PROBEREN TE SPREKEN!?). Indien mogelijk willen we enkele groepen opzetten met dit in gedachten voor de eerste twee delen van de Friendly Chat. Maar er zullen nog steeds genoeg groepen zijn voor mensen die in het Engels willen chatten.

Daarom hebben we de taalvragen op het registratieformulier. De mogelijke antwoorden hebben de volgende betekenis:

ok ik kan die taal redelijk spreken maar wil op dit moment alleen maar chatten bereid te helpen ik spreek die taal redelijk en wil graag anderen helpen die het misschien een

beetje moeilijk vinden
zou het graag proberen ik heb nog steeds moeite met die taal maar zou die graag willen verbeteren nog niet ik heb het gevoel dat ik die taal nu niet voldoende spreek om het te proberen

In het derde deel van de Friendly Chat kunnen de deelnemers vrij ronddwalen tussen de virtuele kamers en praten met wie ze maar tegenkomen. Dit werkt het best met een relatief nieuwe versie van de Zoom-client. Zorg er dus a.u.b. voor dat je Zoom-programma recentelijk is geüpdatet.

We hopen u op 13 juni te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Het comité voor de deze grensbijeenkomst
Andreas, Annie, Dietrich, Janet, Martin, Martine, Peter, Susanne, Uta

Posted on

Huldiging Edy Korthals Altes voor inzet voor vrede en veiligheid

Persbericht, dd. 16 april 2021

De diplomaat die in de Koude Oorlog stelling nam tegen de wapenwedloop

Jarenlang werkte hij als diplomaat, later als Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen. In de jaren 70 en 80 was hij de Nederlandse ambassadeur in onder meer Polen en Spanje. De Koude Oorlog was in volle gang. Edy Korthals Altes ging erin mee. Tot alles anders werd.

Na een droom, zelf noemt hij het een ‘bevrijding’ in een interview in Trouw, realiseert Korthals Altes zich de waanzin van de wapenwedloop. Het valt niet te rijmen met zijn geloof en geweten. Na een groot artikel in Trouw in 1985 waarin hij zich publiekelijk tegen de wapenwedloop keert die gaande is, neemt hij ontslag. En begint een nieuw leven waarin hij zich inzet voor vrede en veiligheid.

Korthals Altes was in de jaren daarna onder andere co-president van de World Council Religions for Peace (WCRP) en schreef verschillende boeken, waaronder het autobiografische ‘Van Havik tot Vredesduif’, dat in 2017 verscheen. Zijn grootste zorg, ook nu nog, is het voorkomen van de vernietiging van de mensheid en de planeet. Hij maakt zich grote zorgen over de hernieuwde kernwapenwedloop.

In plaats van ons te richten op de preventie van oorlog en het aanpakken van de oorzaken van conflict – zoals hij graag zou zien – lijkt het oude denken ‘je wapenen voor oorlog, om vrede te bereiken’, nog steeds springlevend te zijn. Kortom: tijd om anders over veiligheid na te gaan denken.

Vredesheld 2021

Het verhaal van Korthals Altes, intussen 97 jaar, is ook anno 2021 relevant. Dat verhaal verdient het om verteld te blijven worden. Daarom huldigt de coalitie Vredesmissies zonder Wapens – in samenwerking met de Werkgroep Inclusieve Veiligheid – Edy Korthals Altes als vredesheld 2021.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zal op donderdag 22 april a.s. rond het middaguur de huldiging verrichten in Den Haag. In verband met de coronamaatregelen is dit moment helaas niet bij te wonen voor publiek.

Net als voorgaande jaren staat de huldiging tevens symbool voor de vele andere vredeswerkers die zich zonder wapens inzetten voor vrede en veiligheid, vaak onopgemerkt en buiten de publiciteit. Korthals Altes is de 20e vredesheld die wordt gehuldigd door de coalitie, sinds de start in 2015.

Posted on

Opstand in stilte – XR

Een overhaaste leven, afleiding en consumptie die aanwezig zijn in onze culturen dreigen ons met uitsterven. Door stilte krijgen we weer perspectief op wat er echt toe doet: voor onszelf, anderen en de aarde zorgen. Wij zijn één. Stilte is een krachtig hulpmiddel om de duidelijkheid, wijsheid en liefde te stimuleren die de wereld nodig heeft. We nodigen je uit om met ons mee te doen aan de lancering van de stille rebellie, een juridische demonstratie waar we in stilte zullen rebelleren door verbinding, mindfulness en bemiddeling. Omdat het de eerste activiteit is, zal deze een legale, niet-verstorende en covid19-proof bijeenkomst zijn. niet storend, om te kunnen voelen hoe het is.

image for event Silent Rebellion Demonstration
https://rebellion.global/de/event/154387286613832/
Posted on

Berichtenblad april 2021

Je moet inloggen om deze inhoud te bekijken. Alsjeblieft . Nog geen lid? Meld je aan
Posted on

Quaker Hulp Fonds

RSIN/fiscaal nummer861378891

Let op: ANBI is nog in aanvraag; het Quaker Hulpfonds is nog niet aangewezen als ANBI!

KVK nummer: 78404355
Contactgegevens Quaker Hulpfonds:
Vossiusstraat 20
1071AA Amsterdam

email: secretariaat@dequakers.nl

website: www.quakers.nu

Beleidsplan en uitgevoerde activiteiten:

  • Het Quaker Hulp Fonds organiseert minimaal 4 bijeenkomsten per jaar.
  • Het Quaker Hulp Fonds produceert jaarlijks een verslag waarin transparant en éénduidig te besteding van de giften wordt verantwoord. Dit verslag wordt gepresenteerd op en aan de Algemene Vergadering.
  • Jaarlijks vindt een kascontrole plaats.
  • Projecten worden beoordeeld op integriteit en doelmatigheid. Bij ieder project dient minimaal een Nederlandse Quaker betrokken te zijn die over het verloop van het project en de vorderingen van de beoogde doelstellingen verslag kan uitbrengen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het Quaker Hulp Fonds bestaat uit:
lid: Thea Droog;
lid: Sytse Tjallingii;
penningmeester-lid: Dick Meijaard;

Beloningsbeleid

Alle functies worden vervuld door vrijwilligers. Deze ontvangen voor hun werk geen loon en slechts in een beperkt aantal gevallen een onkostenvergoeding.

Financiën

  • De inkomsten van het Quaker Hulp Fonds bestaan uit;
  • vrijwillige bijdragen van de Vrienden;
  • renteopbrengsten;
  • legaten en erfstellingen;
  • opbrengsten van collectes van Jaar – en Maandvergaderingen
  • andere baten.


Aan het verwerven van de inkomsten zijn geen of nagenoeg geen kosten verbonden.
De inkomsten worden aangewend voor de instandhouding van het Genootschap en de hierboven genoemde activiteiten.
Leden, die een functie binnen het Hulpfonds vervullen, ontvangen hiervoor geen andere beloning dan een onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten. Declaraties worden onder bijvoeging van bewijsstukken ingediend bij de penningmeester.
De kosten van het Quaker Hulpfonds zijn zeer beperkt en bestaan uit kosten voor administratie en correspondentie en de kosten van het internationaal betalingsverkeer. Kosten voor het Quaker Hulpfonds worden betaald uit de algemene middelen van het Genootschap. Giften aan het Hulpfonds komen dus volledig ten goede van de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.
De begroting vormt een weerspiegeling van de beleidsvoornemens.
Tijdens een jaarlijks te houden Financieel Beraad komt de door de penningmeester opgestelde jaarrekening met toelichting van het afgelopen jaar van het Quaker Hulpfonds aan de orde en vindt de controle van de boeken plaats van het Quaker Hulpfonds. Daarnaast worden de jaarstukken en de begroting besproken.
De jaarrekening van het afgelopen jaar, de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar, met daarin opgenomen de beleidsvoornemens, worden voorzien van een advies van het Financieel Beraad, ter goedkeuring en vaststelling gezonden aan de daarna te houden Algemene Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering.
De Algemene Vergadering stelt na bespreking de jaarrekening vast, alsmede de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar.
Besluiten in de vergaderingen van het Quaker Hulp fonds worden, na gezamenlijke inkeer, genomen in overeenstemming met het algemene gevoelen van de vergadering.

Baten en lasten 2019

Resultaat 2019: 18.404 EUR

Posted on

Invitation: Nuke Free Europe Open Meeting

Discussing Actions & Activities in 2021 for a Nuclear Weapons Free Europe

April 27th, 2021 06:00 PM CEST

To learn more about the networks appeal and call for actions visit: www.nukefreeeurope.eu

Agenda 

1. Welcome & Introductions by Reiner Braun 

2. The Johnson Provocation: New Nuclear Weapons – Information by Kate Hudson
& discussion about common actions

3. September Actions in the Nuclear Sharing Countries (see enclosed Call for Actions)

3a. General Information by Ludo de Brabander

3b. Bike Tour Information by Konni Schmidt

3c. Discussion about Preparations and next Steps

3d. Parallel Actions in other Countries

3e. Next planned Webinars

3f. Evaluation: Nuclear Sharing Webinar by Angelika Claussen

5. Information about Website and Part-time Staff

6. Finances

7. Next Meetings

Please register in advance for this meeting on Zoom: 

https://zoom.us/meeting/register/tJIuf-uuqjgvEtXMHrx-nFZCzpWQ1RP8Z3aZ

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Any questions about the event can be send to: info@ipb-office.berlin

Posted on