Religieus Genootschap der Vrienden

Gespreksavond – “Tips van Christna von Dreien”

Christina Von Dreien in een jonge mysticus en lerares. In dit gesprek zal Aminata haar sommige van haar wijsheden bespreken.

24 Bevindingen van Christina von Dreien.

1.) Zeg ja tegen het leven. Het is een eer om hier als mens te zijn.
2.) Zoek jouw waarheid niet buiten jezelf maar in jezelf.
3.) Besef dat elke vreedzame handeling, hoe klein ook, onderdeel wordt van een wereldwijd energetisch veld. Zo draag je direct bij aan de wereldvrede.
4.) Laat liefde in elke vorm toe in je leven, bijvoorbeeld in de vorm van dankbaarheid, vreugde, acceptatie, vergeving, eerlijkheid.
5.) Wees dankbaar en erken de waarde van elke seconde van het verleden en het heden.
6.) Voel je hart en leef ernaar, volg de impuls van je hart. Je hart leidt je binnen de waarheid van het moment naar datgene wat voor jou nu precies goed is.
7.) Geef jezelf het recht om in contact te komen met de bron van de schepping. 8.) Ontmoet kinderen op ooghoogte.
9.) Stem niet af op onverlichte daden.
10.) Wees je ervan bewust dat alles wat je uitzendt naar je terugkomt.
11.) Vergeef alle mensen die nu in je leven zijn of vroeger in je leven waren.
12.) Respecteer de vrije wil van al je medemensen, ongeacht hun nationaliteit of hoe ze eruitzien.
13.) Doe waar je plezier aan beleeft en waar je blij van wordt. Houd van jezelf.
14.) Geef gehoor aan je roeping.

15.) Leef de verandering in jezelf en in je leven die je graag in de wereld wilt zien. 16.) Accepteer of verander een situatie die niet meer strookt met je goddelijke welzijn – of creëer een betere situatie.
17.) Heb respect voor de natuur en onderken haar schoonheid.

18. ) Houd je verre van alle media die je naar beneden halen en houd je bezig met positieve dingen.
19.) Onderhoud contacten met mensen die je goeddoen.
20.) Luister naar je lichaam en wees je ervan bewust dat alle fysieke ziekten een oorsprong in je mentale en/of emotionele leven hebben.

21.) Zodra je in je hart aanwezig bent, gaat je trilling omhoog. Meer hoef je niet te doen.

22.) Breng geen enkel levend wezen schade toe, noch in gedachten, noch in woorden of daden.

23.) Liefde is de meest transformerende kracht ter wereld. Benut die kracht en treed elke vorm van geweld met liefde en compassie tegemoet.

24.) Jouw stem verandert de wereld. Wij leven op de wereld en zijn er met elkaar verantwoordelijk voor.

‘Omdat ik een mens ben is liefde mijn religie, is waarheid mijn leven, is vrijheid mijn recht.’

Posted on

Blijf bij jezelf – citaat van de maand

Door Willem Furnée

Blijf bij jezelf! Als iemand zegt ‘kijk hier’ of ‘kijk, daar is Chris- tus’ (Mattheüs 24:23), ga dan niet, want Christus woont in je. Het zijn verleiders en tegenstrevers van Christus die jullie aan- dacht afleiden van je innerlijke lessen. Want je genadegave, het goddelijk Licht, de parel (Mattheüs 13:46), ligt in jezelf verborgen.

George Fox

Voor George Fox is de bijbel de belangrijkste bron van inspiratie. Het begrip ‘Innerlijk Licht’ – de levensader van de Quakergemeenschap- is ontleend aan de Bijbel, maar neemt ook in veel andere religies een centrale positie in.

We mogen dankbaar zijn dat George Fox dit Licht opnieuw heeft ontdekt, heeft geleefd en op geniale wijze heeft vormgegeven in een organisatie waar het leiderschap niet bij mensen berust maar bij het ‘Innerlijk Licht’.

Dit Licht heeft zich helder gemanifesteerd in het leven van Jezus, die ons niet vraagt in hem te geloven maar op hem te vertrouwen en hem te volgen. Hij is de Lichtende Aanwezigheid in al onze samenkomsten. Hij is het die ons kan roepen om iets van onze diepste roerse- len te delen met de andere aanwezigen.

Laten wij niet alleen in onze samenkomsten getuigen van dit Licht maar vooral in de omgang met onze omgeving en in ons doen en laten. Iedereen, ongeacht welke geloofsovertuiging iemand is toegedaan, mag zich Vriend van Jezus noemen wanneer men doet wat Hij ons heeft voorgeleefd.

Posted on

COVID-19 als crisis-indicator

door Martin Touwen

COVID-19 heeft de mensheid in crisis gestort, maar is eigenlijk vooral een indicator voor de onderliggende crisis van ons leven dat uit balans is. Hierbij lijken mij deze aspecten nu vooral van belang:

 1. de kwetsbaarheid door toegenomen ‘welvaartziektes’;
 2. het doorschuiven van negatieve effecten op anderen;
 3. de neiging tot het willen ‘uitroeien’;
 4. de alsmaar oplopende druk op de natuur;
 5. de angst voor de dood.

Ik wil benadrukken dat ik de ernst van COVID-19 en de geregeld heftige gezondheidseffecten en dodelijke gevolgen niet ontken. COVID-19 heeft veel leed gebracht, bij direct betrokkenen en hun familie/vrienden. Enerzijds begrijp ik het nemen van basale maatregelen ter bescherming van anderen. Anderzijds sta ik kritisch tegenover bepaalde maatregel omdat me het effect onduidelijk of zelfs averechts lijkt. Daar gaat het mij echter hier niet om, belangrijker vind ik dat het symptoombestrijding is. De eigenlijke problemen liggen dieper en dat wil ik enerzijds analytisch en anderzijds vanuit onze Quakergetuigenissen beschouwen.

Welvaartsziekte of eenvoud?

Rond driekwart van de COVID-19 patiënten op de IC heeft overgewicht, vooral mannen. Mensen met overgewicht hebben bijna de helft meer kans om te overlijden aan COVID-19, wat oploopt tot 80% bij ernstige obesitas. [1] UMCG, persbericht over onderzoek naar rol overgewicht bij COVID-19, 27-8-2020. Ik schrijf dit niet vanuit ‘eigen schuld, dikke bult’. 3,4 miljoen Nederlanders met buikobesitas is niet ‘gewoon een persoonlijk gedragsprobleem’, maar een groot maatschappelijk probleem. De opdracht is om een gezonde voedselomgeving te scheppen i.p.v. het consumeren van zo veel ultra-bewerkte producten. [2]Maurits de Brauw, chirurg Spaarne Ziekenhuis in Volkskrant 4-3-21 en op Radio 1 6- 3-21 8.48u. COVID-19 treft ons niet alleen, maar wij rijken der aarde zijn kenne- lijk extra kwetsbaar op het punt van de welvaartziektes, die wij collectief hebben gecreëerd. Het is een signaal. En het afgesloten leven door de maatre- gelen heeft nu ook nog een averechts effect op de weerstand van velen, inclu- sief de “Corona-kilo’s”. Kan ons getuigenis van eenvoud ons voldoende be- hoeden? Hoe helpt dit getuigenis de wereld verder? Gelukkig zijn er ook po- sitieve ontwikkelingen zoals de afname van de (dagelijkse) vleesconsumptie.

Toenemende ongelijkheid of gelijkwaardigheid?

Door het vollopen van de zorg loopt de ‘nevenschade’ van uitgestelde andere zorg en vroeg-herkenning op. En ik heb met de werkers in de zorg te doen, knap wat nog allemaal lukt. Maatregelen treffen mensen en sectoren nu on- evenredig, hierdoor zal de ongelijkheid verder oplopen. Het sociaal isolement is groot bij jong en oud, met verdergaande negatieve effecten op de geeste- lijke en fysieke gezondheid.

Het ergste vind ik echter dat ons economisch systeem negatieve effecten zon- der schroom ‘exporteert’ naar de meest kwetsbaren in de wereld (en in de toekomst). Ik herinner mij de grote modeketens die tijdens de eerste golf hun bestellingen bij de naaiateliers in o.a. Bangladesh niet meer gingen betalen. Het FSIN voorziet een extra grote druk op de voedselvoorziening van de arm- sten door COVID-19. Daarbij komt nog de beperkte toegang tot essentiële zorg door de maatregelen. De OECD meldt een flink gestegen ondervoeding in West-Afrika, o.a. doordat 20 miljoen kinderen nu hun schoolmaaltijd mis- sen. [3]Food Security Information Network (FSIN), Global Report on Food Crisis 2020, 20-4- 2020. OECD/RPCA, Food and nutrition crisis 2020, 3-11-20. Terwijl wereldwijd honderden miljoen mensen extra of dieper in armoede worden gestort, neemt de rijkdom van de rijkste personen en bedrij- ven verder toe. Oxfam spreekt daarom al van het ‘ongelijkheidsvirus’ [4]Oxfam, The Inequality Virus, 25-1-2021. En daar komt de wereldwijde ongelijkheid van de verdeling van vaccins nog bij [5]Vaccin-solidariteit – geen modewoord, Lena Hofmaier, QCEA Deltalicht, origineel van 5-2-2021. Ons getuigenis van gelijkwaardigheid noopt ons elke vorm van ‘voor- keurspositie’ tegen te werken, ook de eigen.

Naaiatelier in India, uitbuiting voor onze luxe?

Uitroeien of vrede?
De eerste reactie op COVID-19 was: de kwetsbaren afzonderen en de gezon- den groepsimmuniteit op laten bouwen (‘kom maar op met dat virus’). Het gevoel van samenhorigheid tijdens de eerste golf was groot, met een ruim draagvlak voor maatregelen om de zorg te ontlasten. Met vaccins in het vooruitzicht lijkt de primaire reactie op uitroeien van het virus om terug te gaan naar ‘het oude normaal’. Dit heeft geleid tot een algemene verharding. Het lijkt op reacties op ‘kwaadwillige landen’ of op terrorisme. De experts zeggen echter dat dit virus nooit meer weggaat, wij moeten ermee leren leven. [6]Wetenschappers: coronavirus gaat niet meer weg, NOS, 27-2-21. Positief is dat genoeg mensen wel willen leren uit de crisis. Zoals in de onderwijssector waarin ik werk. Het gaat nu niet om wegwerken van achter- standen bij de kinderen, maar van de achterstanden in het systeem: weg van de eenheidsworsten naar echte talentontplooiing. [7]Groei vanuit de crisis naar een nieuwe toekomst voor het onderwijs (wij-leren.nl), Machiel Karels, 26-2-2021. Welke houding vraagt het vredesgetuigenis aan ons in tijden van COVID-19?

Geweld tegen de natuur of eerbied voor de schepping?
Deze COVID-19 crisis laat zich herleiden tot de onderliggende grote crisis van de mensheid, in conflict met de natuur in plaats deel ervan te zijn. [8]Massa van door mensen geproduceerde spullen overstijgt biomassa, Weizmann In- stitute of Science, 10-12-2020. Natuurlijk zou zijn als wij in symbiose leven met al het andere biologische materiaal, inclusief bacteriën en virussen. Dat lukt als we gespitst zijn op ba- lans: van alles een beetje, van niets te veel. [9]Marry Foekel, Beekbergen, kruiden- en voedingskundige (bij wie ik een kruidencursus volg). Die is echter totaal zoek. De verwoesting van de natuur en de uitbuiting van andere levensvormen neemt toe, wat het overdragen van ziekten van dier op mens (zoönose) vergemakke- lijkt; zoals bij COVID-19. Is er nog genoeg budget om op de valreep de nodige transities tegen klimaatveranderingen te regelen? En zien wij vol- doende dat we de transitie juist ook nodig hebben om COVID-achtige problemen te voorkomen? [10]New coalition calls on governments to tackle root cause of emerging infections – the destruction of nature, The Guardian, 9-3-21. Wij zijn op zoek naar onze passende bijdra- gen/vragen om het tij te keren, maar ons Quaker-antwoord lijkt in ieder geval 42 te zijn.

Overwegingen en vragen nr. 42: De wereld behoort niet aan ons en de schat- ten van deze aarde zijn niet de onze om er naar willekeur over te beschikken. Behandel alle schepselen met liefdevolle eerbied. Probeer de schoonheid en verscheidenheid in de wereld te behouden. Werk eraan dat onze toenemende macht over de natuur op een verantwoorde manier en met eerbied voor het le- ven wordt uitgeoefend. Verheug je in de glorie van Gods voortgaande schepping. [11]Quaker Geloven en Werken, 2020, p. 160.

Angst of spirituele groei?
Het gaat nog dieper. Bij velen overheerst de angst. De angst, besmet te raken, maar zeker net zo sterk de angst, om verantwoordelijk te zijn voor de besmet- ting van iemand anders. Voor lijden en vooral voor de dood. Op de dood wordt ‘geschokt’ gereageerd. De dood moet koste wat kost voorkomen wor- den. Zo zijn we in een ‘maakbaarheidsval’ terecht gekomen: ‘overal is er toch een middel tegen!?’ Zijn wij nog voldoende in staat, ook rationeel met de dood om te gaan, zoals de acceptatie van het vervroegd sterven van ouderen en (eigenlijk) zieken. [12]Rijksoverheid, Corona-dashboard, (mrt-21: 66% van sterfgevallen was 80 jaar of ouder). Zie ook CBS, Gezondheid in coronatijd, doorlopend vernieuwd. Durven wij nog voldoende pijnlijke keuzes maken tussen kwaliteit en kwantiteit (lengte) van het leven? Wij hebben het leven en daarmee de dood geïndividualiseerd (zeker nu met de beperkingen), waardoor het (oh zo nodige) collectieve rouwen ontbreekt. En daarmee ook de collec- tieve groei.

Wat m.i. helpt tegen de angst voor de dood is een spirituele herbezinning. Ik zie de dood als onderdeel van de levenscyclus. Als je denkt dat met de dood het afgelopen is, dan is dat uiteraard bedreigend. Wij zijn in diverse Quaker- cirkels begonnen om meer over de dood te praten en wat erna komt. Ik heb dat als heel waardevol ervaren. Dat is nu extra belangrijk. Ik ben overtuigd van een spirituele cyclus die leven en dood overstijgt. Ik heb van dichtbij meegemaakt, hoe dit helpt bij de acceptatie van de dood. Laten we er meer van onze beelden hierover delen en deze uitdragen. Wellicht is dat een be- langrijke bijdrage die wij nu kunnen doen. Tegen de angst en daardoor afbraak. Vóór hervonden balans.

 1. (2)  
 2. (3)  
 3. (4)  
 4. (5)  
 5. (6)  
 6. (7)  
 7. (8)  
 8. (9)  
 9. (10)  
 10. (11)  
 11. (12)  
 12. (13)  

References

References
1 UMCG, persbericht over onderzoek naar rol overgewicht bij COVID-19, 27-8-2020.
2 Maurits de Brauw, chirurg Spaarne Ziekenhuis in Volkskrant 4-3-21 en op Radio 1 6- 3-21 8.48u.
3 Food Security Information Network (FSIN), Global Report on Food Crisis 2020, 20-4- 2020. OECD/RPCA, Food and nutrition crisis 2020, 3-11-20.
4 Oxfam, The Inequality Virus, 25-1-2021.
5 Vaccin-solidariteit – geen modewoord, Lena Hofmaier, QCEA Deltalicht, origineel van 5-2-2021.
6 Wetenschappers: coronavirus gaat niet meer weg, NOS, 27-2-21.
7 Groei vanuit de crisis naar een nieuwe toekomst voor het onderwijs (wij-leren.nl), Machiel Karels, 26-2-2021.
8 Massa van door mensen geproduceerde spullen overstijgt biomassa, Weizmann In- stitute of Science, 10-12-2020.
9 Marry Foekel, Beekbergen, kruiden- en voedingskundige (bij wie ik een kruidencursus volg).
10 New coalition calls on governments to tackle root cause of emerging infections – the destruction of nature, The Guardian, 9-3-21.
11 Quaker Geloven en Werken, 2020, p. 160.
12 Rijksoverheid, Corona-dashboard, (mrt-21: 66% van sterfgevallen was 80 jaar of ouder). Zie ook CBS, Gezondheid in coronatijd, doorlopend vernieuwd.
Posted on

Dient de economie ons?

FWWCC en QUNO

Doe mee op met het evenement op zaterdag 10 april 2021 (om 20.00 uur Ned. tijd) met Joachim Monkelbaan, de vertegenwoordiger voor duurzame en rechtvaardige economische systemen bij Quaker United Nations Office in Genève. We stellen we ons de vraag:

‘Dienen wij de economie of dient de economie ons?’

Kom, luister en leer samen met vrienden over de hele wereld. Joachim zal ons door zijn werk op het QUNO-kantoor leiden en de manieren uitleggen welke cruciale gevolgen economische systemen hebben voor de zorgen die Quakers hebben over duurzaamheid, vrede en gerechtigheid.

In 2020 onderstreepte de Covid-19-pandemie de noodzaak om reacties op de huidige crisis te mobiliseren. Dit is nodig voor de overgang naar een ander soort mondiaal economisch systeem. We willen een systeem dat bijdraagt aan redelijk gedeelde middelen en dat een voorbeeld is van beleidscoherentie en een positieve impact op mens en milieu.

Schrijf je in voor het evenement: http://fwcc.world/category/fwcc-news

Joachim Monkelbaan werkt bij QUNO voor duurzame en rechtvaardige economische systemen (SJES) bij het Quaker United Nations Office in Genève. Dit betekent dat hij werkt aan het bevorderen van de transformatie van economische modellen en paradigma’s en aan specifieke kwesties op het gebied van handel, investeringen, vrede en veiligheid, mensenrechten, klimaatverandering en ecosystemen.

Enkele onderwerpen die in dit gesprek zullen worden behandeld, zijn:

 • De context van het SJES-programma: ecologische, sociale en economische crises
 • De economische cyclus waarin we ons momenteel bevinden
 • Het doel van de economie
 • Rentmeesterschap van de economie
 • Spirituele oplossingen voor economische problemen
 • Activiteiten van het SJES-programma.
Posted on

Turkse gewetensbezwaarde die asiel in Nederland zoekt kan het land uitgezet worden.

Murat Kizilay, die in 2019 asiel aanvroeg in Nederland, zegt dat de Nederlandse rechtbanken zijn status als politiek gewetensbezwaarde negeerden en dat hij meerdere keren is opgepakt.

Een petitie tegen zijn uitzetting kunnen jullie ondertekenen met de link hieronder:

Petitie Change.org – stop de uitzetting

Posted on

News from QUNO

March 2021

Sustaining Peace: A report on how human rights can help

As part of long-term work on integrating human rights and sustaining peace, QUNO has written a public report entitled ‘Sustaining Peace: How can human rights help? 2016 – 2020 retrospective.’ The report builds on learnings from a joint project with the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), which focused on Operative Paragraph 11 of the 2016 Sustaining Peace resolutions.

The report reflects on a selection of key developments, opportunities, and challenges in integrating human rights in sustaining peace in relation to intergovernmental outcomes, policy frameworks and instruments, and UN reform processes. It also highlights areas for strengthening collaboration and coherence, including:  

 • The need to further operationalise and integrate sustaining peace into policies and programming, particularly considering the continuing fragmentation across sectors and pillars in the UN system and despite a growing recognition and understanding of the concept.
 • The suggestion that human rights bodies and mechanisms should continue to reflect on how sustaining peace functions can be integrated into respective mandates. This should be coupled with efforts to ensure that their recommendations guide the PBC’s efforts to formulate peacebuilding responses.
 • The fact that these efforts should also help to build the evidence base of the relevance and added value of human rights approaches and actions, and how they should be applied in joined-up and multidimensional sustaining peace efforts in all States – another key area for continued action.
 • A call for lingering misconceptions or reticence to be addressed by multiplying opportunities to exchange and learn from each other.

While the report does not claim to be comprehensive, it hopes to serve as a basis for continued reflection, learning and discussions following the 2020 Peacebuilding Architecture Review and resulting twin resolutions.

Neem contact op met QUNO – e-mail

Posted on

Richtlijnen van de Nederlandse Jaarvergadering

van het RELIGIEUS GENOOTSCHAP DER VRIENDEN (QUAKERS)

laatstelijk gewijzigd en aangevuld in 2008 en zoals aanvaard door de Algemene Vergadering

OPRICHTING NEDERLANDSE JAARVERGADERING
In de samenkomst wordt geconstateerd dat het Genootschap der Vrienden in Nederland bestaat (Minuut 42 – 1931).

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden (Mattheus 18: 20).

Inhoudsopgave

VOORWOORD

Dit boekje bevat de Richtlijnen van de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden, bekend als Quakers. Het is bedoeld voor leden van het Genootschap en belangstellenden.
Quakers zijn er in Nederland sinds 1652, zij het met een ruime onderbre- king rond 1900. In 1931 verzamelden in Nedertand wonende Quakers zich weer in een eigen, onafhankelijke Nederlandse Jaarvergadering die zich verbonden weet met Quakers wereldwijd.

De traditie van Quakers heeft zijn neerslag gekregen in rijkgescha- keerde, schriftelijke bronnen: minuten (“besluiten”) van vergaderingen, geschriften betreffende maatschappelijke en ethische problemen, theologische uiteenzettingen, een omvangrijk bestand van dagboeken, (auto)biografieën en niet in de Iaatste plaats geschriften waarin samenvattingen te vinden zijn van richtlijnen voor leven en welzijn en organisatie. Hoewel er overwegend sprake is van Engelstalige geschriften vinden we vanaf het begin van de Quakertraditie in Nederland ook Nederlandstalige documenten: oude minutenboeken en andere Iiteratuur waarin richtlijnen zijn te vinden voor tal van zaken die Nederlandse Quakers gedurende de bijna 350 jaar van hun bestaan bezighielden. Zo kennen we de kernachtig samengestelde “Raadgevingen en vragen” die in de loop van de geschiedenis ontstaan zijn en al naar de behoefte van de opeenvolgende generaties Quakers bijgesteld werden. Evenals deze “Raadgevingen en vragen”, die afzonderlijk heruitgegeven worden, maken ook de Richtlijnen deel uit van een veel groter geheel waarin een eigen Quakergeluid te beluisteren valt, zij het dat de Richtlijnen een bijzondere plaats innemen, omdat ze door de Nederlandse Jaarvergadering bijeen in haar jaarlijkse Algemene Vergadering, zijn aanvaard. Deze in 2008 aangenomen Richtlijnen zijn de herziene versie van de laatstelijk in 1964 en 1995 aangevulde “Grondregels en Richtlijnen”. In deze nieuwe versie zijn naast de meer zakelijke formuleringen ook ondersteunende uitspraken opgenomen, die voor veel Vrienden een bijzondere waarde hebben. Deze teksten zijn afgedrukt op de linker pagina, waar dit van toepassing is.

Is je godsdienst gegrondvest in geestelijke ervaring en vindt hij uitdrukking in je leven?
(Leven uit het Innerlijk Licht, 1952 Raadgevingen en Vragen, blz. 281)

“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekend gemaakt heb.”

(Johannes 15: 12-16)

Het geloof, dat God Geest is en dat aan Zijn Geest allen deel hebben; ons weten, dat Zijn Geest zich aan hen, die Hem ootmoedig verwachten, wil openbaren en hen wil leiden, wekken ons op, om, in gezamenlijk stilzijn, Zijn reinigende tegenwoordigheid te ondervinden.

Wij begeren één te zijn in Christus, wiens Iiefde, kracht en vrede hen, die zich voor Hem openstellen, vrijmaken en verenigen. Ons drijft de verantwoordelijkheid voor de dingen van het dagelijkse leven en het verlangen ook buiten eigen kring de tot ons komende waarheid, persoonlijk en gemeenschappelijk, uit te dragen en te verwerkelijken.

Wij hebben deel aan het Genootschap der Vrienden en zijn met geloofsgenoten in andere landen nu en in het verleden naar de geest verbonden.

(Naar Minuut 339 van de 4-maandelykse vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden, 1943, in: Grondregels en Richtlijnen, 1978)

“Wees stil en weet dat ik God ben” (Psalm 46, vers 11, vert. uit ‘t Engels)

Dit boekje bevat de Richtlijnen van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers).

De Quakers vormen een religieuze beweging die rond 1650 ontstond in Engeland. Zij willen zich laten leiden door het “ware Licht dat ieder mens verlicht”(Johannes 1, vers 9).

Zij stellen zich open voor de directe en voortgaande openbaring van God. Hun stille samenkomsten zijn hierop gebaseerd. De Quakers kennen geen bijzondere ambten en uiterlijke sacramenten.

Sinds 1669 zijn de Quakers in Groot Brittanië bekend als

“Religious Society of Friends” (Religieus Genootschap der Vrienden),

naar de woorden van Jezus:

“1k noem jullie mijn Vrienden”

(Johannes 15, vers 15).

De Vrienden kennen geen vastomlijnde leerstellingen. Zij voelen zich niet gebonden aan een vastgestelde geloofsbelijdenis.

Zij proberen te leven vanuit hun persoonlijke geloofservaring en de beleving daarvan binnen de gemeenschap.

DE BEDOELING DER RICHTLIJNEN

“Deze dingen leggen wij u niet op als regels of vormen, waarnaar gij zoudt moeten wandelen, maar opdat allen geleid mogen worden door een mate van Licht dat zuiver en heilig is: en terwijl u zo wandelt in het Licht en daarin blijft, bidden wij dat wat wij u aanbieden zal worden volbracht in de Geest, niet naar de letter, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.”

(Naschrift van een brief van de Elders te Balby aan de Vrienden, 1656. Leven uit het Innerlijk Licht, 1952 blz. 6)

RICHTLIJNEN

RICHTLIJNEN

1 INLEIDING

De Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) is opgericht te Amsterdam op 14 juni 1931.

Zij is gevestigd te Amsterdam. Zij beschouwt zich als de voortzetting van de Generale Vergadering der Vrienden, Quakers genaamd, die op 12 juni 1677 voor het eerst bijeen kwam te Amsterdam.

Zij was in de periode dat de Wet op de Kerkgenootschappen van 10 september 1853 nog gold, bij het Departement van Justitie als kerkgenootschap bekend onder nummer 67.

Zij bestaat uit “Maandvergaderingen”, die tezamen de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) vormen.

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten namens haar ligt bij de Algemene Vergadering. Wanneer deze niet bijeen is, ligt voornoemde bevoegdheid bij de Landelijke Commissie, met dien verstande, dat de Landelijke Commissie alleen die besluiten neemt die van praktische aard zijn, dan wel geen uitstel kunnen verdragen. Dit laatste ter beoordeling van de Landelijke Commissie, met de verplichting hierover verantwoording af te leggen aan de Algemene Vergadering.

De Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de schrijver van de Landelijke Commissie en één of twee daartoe aangewezen leden van de Landelijke Commissie.

2. WIJDINGSSAMENKOMST

Oprechte verering van God in de zin van het evangelie is niet afhankelijk van bepaalde vormen, noch sluit ze deze uit; zij kan met of zonder woorden plaats vinden, maar zij moet in geest en in waarheid zijn. Een echte wijdingssamenkomst is niet slechts het uiterlijk samenkomen, maar vooral het gezamenlijk innerlijk richten van ons hart naar God. Zij is niet afhankelijk van aantallen.

Waar twee of drie bijeen zijn in de naam van Christus, is zijn gemeente bijeen, en Hij als het levende Hoofd in haar midden.
(Leven uit het Innerlijk Licht, 1952 p. 105, London YM Epistle 1855)

Wanneer je naar je wijdingssamenkomst komt… wat doe je dan? Is het slechts een uiterlijk samenkomen waarbij een vuur ontstoken wordt, terwijl jullie jezelf omgeeft met de vonken die je zelf hebt opgewekt, om je zo prettiger te voelen…? Of ga je zitten in de ware stilte, en zet je je eigen wil en activiteiten opzij, wachtend op de Heer, met je blik gericht op dat Licht waarmee Christus je verlicht heeft….. terwijl je je voorbereidt, je geest en je ziel, om je geschikt te maken tot zijn dienst? (William Penn, 1677, in: Quaker Faith & Practice, 1994, 28.02)

Vergeet niet dat de schat in aarden vaten wordt bewaard en hoed je ervoor nadruk te leggen op het gewicht van jouw getuigenis; laat de herscheppende kracht van de geest der waarheid van zichzelf getuigen. (Church Government, 1931, Leven uit het Innerlijk Licht, 1952 p.274 opnieuw vertaald)

Wees blij wanneer er kinderen en jongeren in je wijdingssamenkomst zijn en wees dankbaar voor wat zij bijdragen… Realiseerje dat de Meeting als geheel een verantwoordelijkheid draagt voor ieder kind. Zoek samen naar een volledige ontwikkeling van Gods gaven en naar de rijkdom, waarvan Jezus’ leven getuigt. Hoe deel je met hen je diepste geloofswaarden, terwijl je hen vrij laat zich te ontwikkelen zoals Gods geest hen zou kunnen leiden.

Nodig je hen uit hun inzichten met je te delen? Ben je voorbereid om van hen te leren en je verantwoordelijkheden voor hen te accepteren? (Quaker Faith & Practice, 1994: 1.02-19)

2 WIJDINGSSAMENKOMST EN ZAKENVERGADERING 2.1 DE WIJDINGSSAMENKOMST

Onze samenkomst, gebaseerd op stilte, de “Meeting for Worship”, is de kern van het gemeenschapsleven van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers).

In deze stille samenkomsten geven wij uitdrukking aan twee wezenlijke aspecten van onze geloofservaring:

 • aan de ene kant de ondervinding dat ieder die oprecht zoekt, God vinden kan en
 • aan de andere kant de ervaring dat wij, niet alleen individueel, maar ook als groep, Gods leiding mogen ontvangen wanneer wij ons er voor open stellen. De gesproken bijdragen in de wijdingssamenkomst dienen zich door eenvoud te kenmerken. We moeten niet té bescheiden zijn om iets te zeggen. Jouw bijdrage kan immers uitdrukking zijn van dat wat ook andere deelnemers aan de stille samenkomst ervaren, of van wat een ander op dat moment juist nodig heeft. Het verdient aanbeveling dat een spreker opstaat. Wijdingssamenkomsten kunnen een bijzonder karakter hebben. (zie 2.2)

SAMEN WONEN, HUWELIJK / DUURZAME VERBINTENIS, ALLEEN WONEN

Er zijn veel manieren om samen te leven in een huishouding waarin liefde en zorg voor elkaar wezenlijke elementen zijn. Bijvoorbeeld de zorg van een dochter of zoon voor een oude vader of moeder; zusters of broers, die soms langer samen wonen dan veel getrouwde paren; vrienden, vriendinnen en andere paren die vele jaren een huis delen. Zo ook paren, die zonder het kader van de wettelijke bescherming van het huwelijk toch een leven lang elkaar liefhebben en voor elkaar zorgen.

Of de grondslag van het samen wonen nu het huwelijk is of niet, het wezen van goede relaties blijft hetzelfde. Ze zijn gebaseerd op zorg voor elkaar, aanvaarding, delen en vertrouwen.

Deze kenmerken zijn een hulp bij de ontwikkeling om elkaar genoeg ruimte te laten om in eigen tempo verder te groeien en ook om zo die veiligheid te geven, waardoor de kwetsbaarheid die ontstaat door groei en verandering niet leidt tot domineren van de één over de ander.

Veel Vrienden die alleen wonen hebben hun huis gemaakt tot een plaats waar degenen die warmte en vriendschap nodig hebben welkom zijn en steun vinden.
(Quaker Faith & Practice, 1994: 22.21)

2.2 BIJZONDERE WIJDINGSSAMENKOMSTEN

Bij bijzondere gelegenheden kunnen speciale wijdingssamenkomsten worden gehouden. Zo’n bijeenkomst wordt in overleg met de schrijver van de Maandvergadering georganiseerd. Ten behoeve van aanwezigen, die niet met de Quakers vertrouwd zijn kan zonodig een Vriend aangewezen worden, die tijdens de samenkomst kort aangeeft hoe de bijeenkomst verloopt, hoe lang die gaat duren en hoe deze beëindigd wordt.

De volgende bijzondere wijdingssamenkomsten zijn mogelijk:

2.2.1 HUWELIJK / DUURZAME VERBINTENIS

lndien iemand de wens heeft om een huwelijk of andere duurzame verbintenis in een wijdingssamenkomst te bevestigen, dan deelt deze Vriend of Vriendin dit schriftelijk mee aan de eigen Maandvergadering.

In de eerstvolgende zakenvergadering doet de schrijver mededeling van het ingekomen verzoek en legt het aan de vergadering voor. De Maandvergadering benoemt twee van haar leden tot bezoekende Vrienden. Deze hebben met de partners een gesprek en gaan na wat zij verwachten van deze speciale wijdingssamenkomst. De bezoekende Vrienden brengen schriftelijk verslag uit van dit gesprek aan de Maandvergadering.

In de daarop volgende zakenvergadering wordt dit verslag voorgelezen en door de bezoekende Vrienden toegelicht. Stemt de Maandvergadering in met het verzoek om de bijzondere wijdingssamenkomst, dan wordt dit in een minuut vastgelegd.

Voorts worden afspraken gemaakt over de organisatie.

OVERLIJDEN

Ieder mens weet diep in zijn hart dat er op de wereld niets groters bestaat dan zuivere, onzelfzuchtige liefde.
De dood kan niet overwinnen, nee, hij leert ons steeds weer dat de liefde oppermachtig is. Goede mensen sterven niet. Hun leven is als het wegtrekken van een sluier; zij laten ons iets zien van dat wat eeuwig is, want als hier de liefde al de meeste is in het hart van de mens, moet zij dan ook niet de meeste zijn in God Zelf? En als zij de meeste is in God, dan kan ieder van ons de eigen levenstaak aanvaarden, toegerust met iets groters dan moed. Liefde overbrugt de dood.

We zijn de vrienden van degenen die niet meer zijn; hoewel de dood ons scheidt, hun werk, hun kracht, hun liefde zullen met ons zijn.
(John Wilhelm Rowntree, 1905 in: Quaker Faith & Practice 1959, 5.25; nieuwe vertaling Leven uit lnnerlijk Licht 1952 p.176)

2.2.2 OVERLIJDEN

Ook na overlijden van een lid van het Genootschap kan een speciale wijdingssamenkomst gehouden worden.

ZAKENVERGADERING

Laat in jullie bijeenkomsten al jullie zaken worden gedaan in de vreedzame wijsheid en geest van onze Heer Jezus Christus; laat er geen strijd zijn, maar wederkerige verdraagzaamheid; moge de kracht van Christus met jullie zijn en al jullie vergaderingen beheersen.
(Leven uit lnnerlijk Licht, 1952 p.270, London YM Epistle 1696, nieuwe vertaling)

Worden jullie zakenvergaderingen gehouden in de geest van geloof en afhankelijkheid van Gods leiding? Neem je jouw deel van verantwoordelijkheid ervoor op je? Bewaar je je respect voor anderen als persoon, hoe sterk je het ook oneens bent met hun meningen? Vemijd je kwetsende en uitdagende taal? Ben je voldoende op de hoogte van onze richtlijnen en traditie om wanneer moeilijke vragen opkomen, die zowel met kennis van zaken als met liefde en zachtmoedigheid te benaderen?

(Query 8, 1964 in: Quaker Faith & Practice, 1994, 2.86)

2.3 DE ZAKENVERGADERING

De zakenvergadering is een samenkomst in dezelfde geest als de wijdingssamenkomst. Zij is bedoeld voor het behandelen van zaken van gemeenschappelijk belang. Iedere bijdrage in de vergadering dient bedoeld te zijn om de zaak waarom het gaat vooruit te helpen, niet om een eigen opinie op de voorgrond te plaatsen.

Stille inkeer aan het begin en eind van de samenkomst, maar ook tussen elke bijdrage is hiervoor van wezenlijk belang.

Besluiten in onze vergaderingen worden, na gezamenlijke inkeer, genomen in overeenstemming met het algemeen gevoelen van de vergadering. Ze worden vastgelegd in een minuut.
Wordt geen algemeen gevoelen van overeenstemming ervaren dan wordt het nemen van een besluit uitgesteld.

In een enkel geval kan het voorkomen dat het oordeel van een Vriend verschilt van dat van de vergadering, maar dat deze Vriend te kennen geeft het besluit niet in de weg te willen staan uit respect voor het gevoelen van de vergadering.

Wijdingssamenkomsten en zakenvergaderingen zijn toegankelijk voor leden van het Genootschap en voor belangstellenden. Vaststelling van zakenvergadering-besluiten is in de eerste plaats een zaak van de aanwezige leden op grond van hun verantwoordelijkheid voor het Genootschap.

ROEPING (concern)

Leven julIie als volgelingen van Jezus wel actief mee met de mensen in jullie omgeving, ook wat hun sociale omstandigheden betreft?

Welke plaats neemt persoonlijke dienstverlening in je leven in, en doe je dat in vriendschappelijke geest?

Probeer je de oorzaken van maatschappelijke misstanden te begrijpen en help je mee aan pogingen die uit de weg te ruimen?

(Leven uit het Innerlijk Licht, Raadgevingen en Vragen, p.284; Church Government 7931, 15 nieuwe vertaling)

Oprecht geloof keert mensen niet van de wereld af, maar stelt ze in staat er beter in te leven, en moedigt ze aan te streven om hem te verbeteren: niet hun kaars onder een korenmaat te verstoppen, maar hem op een tafel in een kandelaar te zetten…(William Penn, 1682, in: Quaker Faith & Practice 1994, 21. 17)

3 CONCERN (ROEPING, OPDRACHT)

Voor gelovige mensen staat het hele leven in het teken van dienst, van het trachten de eigen gaven te gebruiken ter ere van God.

Men kan soms het gevoel ontvangen door God geleid te worden naar een bepaalde taak, die men niet kan weigeren, zelfs niet als men tegenzin voelt. Vrienden hebben deze ervaring van het begin af een “concern” (roeping, opdracht) genoemd.

Degene die zich ‘geroepen’ voelt en het gemeenschapsleven van de groep als geheel, zijn gebaat bij het met elkaar delen van deze ervaringen. De eerst aangewezen plaats hiervoor is een samenkomst van de eigen Maandvergadering.

Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan het felt dat wij “lid zijn van elkaar”, en aan een wederzijdse verplichting. De individuele Vriend toetst de eigen roeping aan de ervaring van anderen en de groep zoekt Gods leiding inzake de vraag of ze die roeping als zodanig kan erkennen en of ze die Vriend kan en moet ondersteunen bij die taak.

Het kan zowel de enkeling als de groep verrijken, ook als de samenkomst het concern niet erkent of kan overnemen.
Wanneer de Vriend aangemoedigd wordt om verder te gaan zullen de gebeden van de Vrienden hem/haar sterken in die dienst.

(naar: Church Government, 1968 nr 861)

Soms gebeurt het dat een groep Vrienden bij het horen over een persoonlijke roeping voor een bepaalde dienst zich hierdoor zo aangesproken voelt, dat de groep het als gezamenlijke roeping ervaart en het concern overneemt.

Het kan ook zijn dat in een groep of maandvergadering zelf een concern groeit om op een bepaalde nood of mogelijkheid te reageren. (naar: Church Government, 1968 nr 863)

Voor het verbinden van de Quakernaam aan een getuigenis of actie moet uitdrukkelijk toestemming verleend worden door de Algemene Vergadering.

4 JAARVERGADERING

4.1 DE NEDERLANDSE JAARVERGADERING

De Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), komt minstens één keer per jaar in Algemene Vergadering bijeen.

4.2 SCHRIJVER van de Jaarvergadering

De taak van de schrijver is zowel samenvattend wat het gevoelen van de Algemene Vergadering betreft, als regelend wat de aangelegenheden van die vergadering betreft. De schrijver, bijgestaan door de assistent- schrijver, bevordert een vlotte gang van zaken door, zonder een persoonlijke mening aan de vergadering op te leggen, de geest der besprekingen te vertolken.

Buiten de gevallen genoemd in de inleiding onder bevoegdheid tot het nemen van besluiten vertegenwoordigt de schrijver de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) naar buiten en voert de correspondentie.

Het is gewenst dat de schrijver van de Jaarvergadering regelmatig de vergaderingen van de Landelijke Commissie bijwoont. De functies van schrijver van de Jaarvergadering en schrijver van de Landelijke Commissie zijn onverenigbaar.

4.3 PENNINGMEESTER en financiën van de Jaarvergadering.

Het Genootschap omvat de Nederlandse Jaarvergadering, de daaronder vallende Commissies, de Maandvergaderingen (= plaatselijke gemeenten) en het Quaker Hulpfonds. Zoals uit deze Richtlijnen blijkt, hebben al deze organen of eenheden geen winstoogmerk en dienen een algemeen belang.

De penningmeester is belast met het beheer der financiën overeenkomstig de aanwijzingen van de Algemene Vergadering en gemachtigd gelden te innen, uit te geven en daarvoor te kwiteren. Hierover is de penningmeester verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering.
De penningmeester brengt hiertoe jaarlijks verslag uit over de inkomsten en uitgaven. Tevens dient hij/zij een begroting voor het komende financiële jaar in. Voor het aangaan van leningen, voor aankopen en verkopen, verhuren en huren van eigendommen is de goedkeuring van de Algemene Vergadering nodig. Voor het uitgeven van bedragen hoger dan € 4000,- is de medehandtekening van de Schrijver van de Jaarvergadering nodig.
De penningmeester wordt bijgestaan door een assistentpenningmeester. Bij ontstentenis van de penningmeester is de assistent-penningmeester belast met bet beheer der financiën.
Leden zijn niet gerechtigd uitgaven ten laste van de Jaarvergadering te declareren dan na voorafgaand overleg met de penningmeester of de Landelijke Commissie.

Het financiële jaar van het Genootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

4.3.1 INKOMSTEN

De inkomsten van de Jaarvergadering bestaan uit individuele bijdragen, legaten, erfstellingen en andere baten.
Ieder kan bij laatste wilsbeschikking gelden aan het Genootschap vermaken.

Elk lid draagt naar vermogen bij in de uitgaven van de Jaarvergadering.

De door het Genootschap verkregen inkomsten, met inbegrip van legaten en de daarop ontvangen interest zullen overeenkomstig de bestemmingen worden aangewend voor:
– de instandhouding en groei van het Genootschap;

– het ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) activiteiten;
– het ondersteunen van mensen en groepen, die hulp nodig hebben.

4.3.2 FINANCIËLE- EN BOEKHOUDREGELS

Niemand kan over het vermogen van het Genootschap beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Leden, die een functie t.b.v. het Genootschap vervullen, ontvangen voor verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten. Declaraties worden onder bijvoeging van bewijsstukken ingediend bij de penningmeester.

Een ten behoeve van het secretariaat van het Genootschap in dienst zijnde parttime medewerker, is geen functionaris als bedoeld in het voorgaande artikel en ontvangt voor de verrichte werkzaamheden een beloning.

Er wordt door de penningmeesters van het Genootschap een adequate en transparante boekhouding gevoerd.

Bij opheffing van een Maandvergadering of Commissie vervalt een eventueel batig saldo aan de Nederlandse Jaarvergadering. De Algemene

Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering neemt een besluit over de bestemming.

Bij opheffing van de Nederlandse Jaarvergadering en/of het Quaker Hulpfonds, zal een eventueel batig saldo toevallen aan één of meer zoveel mogelijk op verwant gebied bestaande organisaties/ instellingen. De Algemene Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering bepaalt welke organisaties/ instellingen dat zullen zijn.

5 MAANDVERGADERINGEN en GROEPEN

De volgende Quakergroepen worden onderscheiden:

5.1 ERKENDE GROEPEN

Leden kunnen zich verenigen tot een groep. Zij geven daarvan kennis aan de schrijver van de Landelijke Commissie.

Komt een erkende (plaatselijke) groep als regel eens per maand samen voor het afdoen van plaatselijke en algemene Genootschapsbelangen, dan kan zo’n groep bij de Algemene Vergadering erkenning aanvragen als maandvergadering (5.2).

Het verlenen, dan wel het intrekken, van de erkenning van een plaatselijke groep of een maandvergadering kan door een besluit van de Algemene Vergadering.

5.2 MAANDVERGADERING

Een Maandvergadering is een door de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) als zodanig erkende groep Vrienden. Deze komt regelmatig bijeen in wijdingssamenkomsten alsmede in zakenvergaderingen, waarin plaatselijke en landelijke zaken het Genootschap betreffende worden besproken.

Binnen de Nederlandse Jaarvergadering zijn de Maandvergaderingen autonoom. Indien de betreffende Maandvergadering niet meer als zodanig functioneert, kan de Jaarvergadering in haar rechten treden.

De Maandvergaderingen benoemen elk uit hun midden een schrijver. Diens taak is zowel samenvattend, wat het gevoelen van de vergadering betreft, als regelend wat de aangelegenheden van de vergadering betreft.

De schrijver kan worden bijgestaan door een assistent-schrijver.
De (assistent-)schrijver draagt er zorg voor dat de minuten van de zakenvergaderingen worden gestuurd aan de leden van de Maandvergadering, aan de Landelijke Commissie en zo nodig aan andere commissies en aan betrokkenen. Ook ziet de schrijver erop toe dat de minuten ondertekend en zorgvuldig bewaard worden.

Tevens benoemt iedere Maandvergadering uit haar midden een penningmeester, zo ook een afgevaardigde en een plaatsvervanger in de Landelijke Commissie. Deze personen treden eens in de drie jaar af en zijn niet herbenoembaar. lndien klemmende redenen aanwezig zijn kan hiervan worden afgeweken. Een overzicht van de functionarissen wordt jaarlijks ter kennis gebracht van de andere Maandvergaderingen en van de Landelijke Commissie.

De schrijver en de penningmeester vertegenwoordigen gezamenlijk de Maandvergadering in en buiten rechte inzake plaatselijke aangelegenheden. Bij ontstentenis van één van hen of van beiden wijst de Maandvergadering een vervanger/vervangers aan.

6 LANDELIJKE COMMISSIE

De Landelijke Commissie heeft tot taak de Algemene Vergadering te vervangen wanneer deze niet bijeen is. Zij heeft tevens tot taak de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering voor te bereiden.

De Landelijke Commissie bestaat uit afgevaardigden van iedere Maandvergadering, alsmede de penningmeester van de Jaarvergadering. De Landelijke Commissie benoemt een schrijver en zo nodig een assistent-schrijver, al dan niet uit haar leden.

De schrijver van de Landelijke Commissie kan niet tegelijk afgevaardigde van de eigen Maandvergadering zijn.

Wanneer de Algemene Vergadering niet bijeen is, Iigt de bevoegdheid tot het nemen van besluiten bij de Landelijke Commissie, met dien verstande dat de Landelijke Commissie alleen besluiten neemt die van praktische aard zijn, dan wel geen uitstel kunnen verdragen. Dit Iaatste ter beoordeling van de Landelijke Commissie, met de verplichting hierover verantwoording af te leggen aan de Algemene Vergadering.

De Landelijke Commissie kan, onder haar verantwoordelijkheid, een bepaald gedeelte van haar taak overdragen. De eerstvolgende Algemene Vergadering beslist hierover nader.

De Landelijke Commissie vergadert minstens eenmaal per twee maanden.
De schrijver convoceert de bijeenkomst, draagt zorg voor toezending van een agenda en voor het rondzenden, ondertekenen en bewaren van de minuten.

De vergaderingen van de Landelijke Commissie zijn toegankelijk voor alIe leden van het Genootschap zodat alle Vrienden kunnen deelnemen aan de besluitvorming.

De Landelijke Commissie ziet erop toe dat alle functionarissen, commissies en maandvergaderingen minstens eenmaal per jaar schrittelijk verslag uitbrengen aan de Algemene Vergadering en op het tijdig inleveren hiervan bij de Landelijke Commissie.

De Landelijke Commissie houdt contact met genoemde commissies en functionarissen.

7 DAGELIJKSE COMMISSIE

De Dagelijkse Commissie bestaat uit de schrijver van de Landelijke Commissie en ten minste twee daartoe uit haar eigen midden aangewezen leden van de Landelijke Commissie. De Dagelijkse Commissie heeft tot taak het voorbereiden van de vergaderingen van de Landelijke Commissie.

LIDMAATSCHAP

Dit was de manier waarop de Vrienden met mij omgingen, toen ik mij door de waarheid had laten overtuigen, zij bezochten mij vaak en wachtten in de stilte met mij op de Heer; en naarmate de Heer ons begrip en onze mond opende hadden wij een goede en troostrijke tijd samen.

Zij stelden mij geen vragen over een bepaalde geloofsbelijdenis of een bepaald godsdienstig geschilpunt, maar zij wachtten tot zij die levende Kracht in mij voelden die Jezus uit de doden opwekte. En het behaagde God in Zijn wijsheid om het zo in te richten dat alle grote waarheden van de christelijke godsdienst gaandeweg besproken werden. Dit nu was hoe de Vrienden met mij omgingen, een manier die alle regels en methodes die door de wijsheid van deze wereld ingesteld zijn te boven gaat en die dwaasheid zijn voor God. Dit is de manier waarop zij omgegaan zijn met anderen die zich door de waarheid hadden laten overtuigen.

(Richard Claridge ca 1697, in: Quaker Faith & Practice 1994, 11.8)

We zien het lidmaatschap dan ook in de eerste plaats als discipelschap, en leggen dus geen nauw omschreven proeven van geloofsleer of uiterlijke vormen op. Toch moeten degenen die lid willen worden zich bewust zijn van de christelijke basis van ons Genootschap.

Woorden zijn vaak onmachtig om onze diepste ervaring over te brengen, toch zijn woorden – hoe onvolmaakt ook – nodig om met elkaar te delen wat we geleerd hebben.

In Quaker Faith & Practice is voor onze tijd opnieuw geprobeerd uitdrukking te geven aan brede principes van geloof en gedrag waarover wij het eens zijn.

Die vinden we in onze getuigenissen, die een weerspiegeling zijn van de gemeenschappelijke inzichten van het Genootschap. Loyale erkenning hiervan wordt verwacht, hoewel niet verlangd wordt dat men het met elk punt letterlijk eens is.

We zijn ons ervan bewust dat we, als discipelen, voortdurend tekort schieten, en niemand hoeft dan ook te aarzelen om het lidmaatschap aan te vragen vanuit een gevoel het niet waardig te zijn.

Lidmaatschap houdt in het aanvaarden van verantwoordelijkheid. Het is uitdrukking van onze bereidheid om ons in te zetten voor het Genootschap en tevens brengen we er onze bereidheid mee tot uitdrukking om werkers te zijn in Gods wijngaard, hoe onvolmaakt we ons ook voelen.

We worden hierdoor niet op wonderbaarlijke wijze bevrijd van de beproevingen van ons humeur, van verzoeking, kleinzieligheid en trots, die deel uitmaken van de menselijke natuur.
Onze gemeenschappelijke wijdingssamenkomst helpt ons, naarmate wij samen leren in christelijke gemeenschap, om de beperkingen van onze natuur te overwinnen, en om meer en meer mensen te worden naar Gods verwachtingen.

“Niet alsof wij het al bereikt hadden, of reeds volmaakt waren, maar wij volgen het na… Terwijl we de dingen die achter ons liggen vergeten, en onze handen uitstrekken naar wat voor ons ligt, streven we ernaar om de hoge roeping van God, zoals die in Christus Jezus zichtbaar werd, met ons leven te vervullen.”

(Church Government 1968, 831)

8 LIDMAATSCHAP

Lid van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) in Nederland is diegene die zich voor onze geloofsgemeenschap uitspreekt en daarin bij minuut van een Maandvergadering is opgenomen.

Als leden kunnen worden opgenomen diegenen die God willen zoeken en hun naaste willen liefhebben. Van hen wordt verwacht dat zij de betekenis van de wijdingssamenkomst zien en bereid zijn daaraan bij te dragen. Zij worden geacht bereid te zijn medeverantwoordelijkheid voor het Genootschap te dragen en te trachten een leven te leiden een volgeling van Jezus Christus waardig, waarmee de afwijzing van het gebruik van geweld verbonden is. Er wordt tevens van hen verwacht, dat zij bereid zijn het vredesgetuigenis, zoals onder andere verwoord in de declaratie aan Charles II in 1660, te ondersteunen.

8.1 AANVRAAG VAN LIDMAATSCHAP

Wil iemand lid worden van het Genootschap, dan geeft hij/zij dat schriftelijk te kennen aan de schrijver van de dichtstbijzijnde Maandvergadering.

In de eerstvolgende zakenvergadering doet de schrijver mededeling van het ingekomen verzoek. De vergadering benoemt twee van haar leden tot bezoekende Vrienden.

Er wordt van uitgegaan dat een aspirantlid kennis genomen heeft van deze Richtlijnen.

8.2 BEZOEKENDE VRIENDEN

De bezoekende Vrienden voeren met het aspirantlid één of meerdere gesprekken en gaan na of deze Vriend bereid is deel te nemen aan het leven van onze geloofsgemeenschap zoals hierboven beschreven. (Church Government 1968, 831)

8.3 OPNAME ALS LID VAN DE MAANDVERGADERING

De bezoekende Vrienden brengen over hun bevindingen schriftelijk verslag uit aan de Maandvergadering. In de eerstvolgende zakenvergadering wordt dit verslag voorgelezen en door de bezoekende Vrienden toegelicht.

Besluit de Maandvergadering, na bespreking van het verslag, het aspirantlid als lid op te nemen, dan maakt zij hiervan een minuut en zendt een afschrift van deze minuut aan het nieuwe lid en aan de Jaarvergadering (per adres de Landelijke Commissie).

Is de Maandvergadering van oordeel dat het aspirantlid nog te ver afstaat van het Genootschap, dan kan zij besluiten de lidmaatschapsaanvrage aan te houden. De schrijver stelt het aspirantlid van dit besluit op de hoogte.

8.4 INSCHRIJVING ALS LID VAN DE JAARVERGADERING

Van de opname van nieuwe leden van een Maandvergadering wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering melding gemaakt. Zij worden ingeschreven in het ledenregister, onder vermelding van de minuut van de Maandvergadering waarin zij worden opgenomen en de datum van de Algemene Vergadering.

8.5 OVERSCHRIJVING VAN LIDMAATSCHAP

Vrienden kunnen overschrijving van het lidmaatschap aanvragen van de Maandvergadering waarvan zij lid zijn naar een andere Maandvergadering van het Genootschap. Dit geschiedt bij minuut van de eerste Maandvergadering.

Wat de Nederlandse Jaarvergadering betreft geschiedt overschrijving van/naar een andere Jaarvergadering op dezelfde wijze.

Deze overschrijving wordt door de ontvangende Maandvergadering bij minuut bevestigd. Deze minuut wordt aan de Jaarvergadering gezonden ten behoeve van het ledenregister.

8.6 BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Geeft een Vriend aan de schrijver van de Maandvergadering te kennen geen lid meer te willen zijn van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), dan brengt de schrijver dit in de eerstvolgende zakenvergadering ter kennis van de leden.

De Maandvergadering benoemt twee bezoekende Vrienden die een gesprek hebben met de betrokkene over de redenen om het lidmaatschap te beëindigen.

Blijft dit lid na een jaar bij het besluit, dan wordt dit bij minuut vastgelegd en doorgegeven aan de Jaarvergadering.

8.7 OVERLIJDEN

Van het overlijden van een lid wordt in de eerstvolgende zakenvergadering een minuut gemaakt.

COMMISSIES

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van byzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

(1 Cor. 12: vers 4-7)

Het is de verantwoordelijkheid van een christelijke gemeenschap om zijn leden in staat te stellen te ontdekken welke gaven zij hebben en hen te helpen die te ontwikkelen en te beoefenen ter ere van God.

(Quaker Faith & Practice 1994, 3.22)

9 COMMISSIES EN FUNCTIES

Voor het uitvoeren van bepaalde taken kunnen door de Jaarvergadering commissies worden ingesteld, die uit tenminste drie personen bestaan. Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit, hebben alleen leden van het Genootschap zitting in commissies. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar benoeming van leden uit verschillende Maandvergaderingen.

Iedere commissie benoemt uit haar midden een schrijver, een financiële contactpersoon of zo nodig een penningmeester.
Een commissie is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering en wanneer deze niet bijeen is aan de Landelijke Commissie. Een commissie brengt tenminste eenmaal per jaar verslag uit van de werkzaamheden aan de Algemene Vergadering dan wel de Landelijke Commissie.

Voor zover haar financiële middelen ter beschikking zijn gesteld brengt een commissie jaarlijks verslag uit over het afgelopen jaar aan de penningmeester van de Jaarvergadering. Bovendien stelt zij een begroting op voor het komende jaar en zendt deze voor december van het lopende jaar aan de penningmeester van de Jaarvergadering.

Elke commissie heeft duidelijk omschreven taken, vast te stellen door de Algemene Vergadering. Tevens kan daarbij de financiële huishouding vastgesteld worden.

Voor wijziging van de taakomschrijving is toestemming van de Algemene Vergadering nodig.
Met uitzondering van de leden van de Landelijke en Dagelijkse Commissie en de Commissie van Voordracht worden alle leden die functies in of namens de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) vervullen, voorgedragen door de Commissie van Voordracht en benoemd door de Algemene Vergadering.

Hierbij wordt gestreefd naar spreiding van verantwoordelijkheden over een zo groot mogelijk aantal leden.

Allen die taken op zich genomen hebben zijn verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering en tussentijds aan de Landelijke Commissie.
Zij treden na drie jaar af. Indien klemmende redenen aanwezig zijn, kan hiervan worden afgeweken.

Naast de Landelijke en Dagelijkse Commissie kent het Genootschap de volgende commissies:

VREDESGETUIGENIS

Ons principe, en onze praktijk, is steeds geweest, vrede te zoeken, en na te streven, en gerechtigheid en de kennis van God te zoeken, alsook het goede en het welzijn, en dat te doen dat leidt tot de vrede voor allen. AlIe bloedige principes en praktijken zweren wij volkomen af, en alle uiterlijke vormen van oorlog, en strijd, en vechten met uiterlijke wapenen, voor welk doel dan ook, of onder welk voorwendsel ook, en dit is ons getuigenis aan de hele wereld. De geest van Christus waardoor wij geleid worden, is niet veranderlijk, zodat hij ons de ene keer opdraagt iets niet te doen omdat het slecht is, en de andere keer om het te doen; we weten zeker, en getuigen hiervan voor de wereld, dat de geest van Christus, die ons naar de Waarheid leidt, ons nooit zal leiden om te vechten en oorlog te voeren tegen wie ook met uiterlijke wapens, noch voor het koninkrijk van Christus, noch voor de koninkrijken van de wereld.

(verklaring aan Charles II, 1660, in:
Quaker Faith & Practice, 1994, 24.4, nwe. vert.)

Andermaal voelen we ons ten overstaan van gewelddadige politiek van oorlogsgeweld en de verschrikkelijke gevolgen daarvan machteloos en te kort schieten. Het lijkt naar menselijke maatstaven soms onontkoombaar om ons af te wenden van de klare taal van ons vredesgetuigenis.

Toch geloven wij dat het vredesgetuigenis zoals dat in 1660 door de Vrienden werd verwoord, ook in deze tijd voor ons de richting aangeeft, waarin wij op onze eigen wijze moeten en kunnen zoeken naar bijdragen aan geweldloze oplossingen.

(Ned. Jaarvergadering, Minuut 6 Algemene Vergadering 1992)

9.1 COMMISSIE VAN VOORDRACHT

De Commissie van Voordracht heeft tot taak voor alle functies in en namens de Nederlandse Jaarvergadering kandidaten aan de Algemene Vergadering voor te dragen. Voor tussentijdse vacatures dient de Commissie van Voordracht zo nodig kandidaten aan de Landeiijke Commissie voor te stellen.

De Commissie van Voordracht dient te beschikken over de taakomschrijving van iedere commissie of functie.

De Commissie van Voordracht wordt gevormd door een aantal leden van de Jaarvergadering die tezamen zodanig vertrouwd zijn met alle Maandvergaderingen, dat zij deze taak naar behoren kunnen vervullen. Kandidaten worden voorgedragen door de Maandvergaderingen en benoemd door de Landelijke Commissie. Zij zijn geen vertegenwoordigers van hun Maandvergadering.

9.2 FINANCIËLE COMMISSIE

De Financiële Commissie geeft na overleg met de penningmeester raad aan de Landelijke Commissie en/of de Algemene Vergadering als met betrekking tot eigendommen van het Genootschap een wijziging wordt voorgesteld. Zij adviseert al dan niet op verzoek de penningmeester en

de assistentpenningmeester bij het opstellen van de jaarlijkse rekening van inkomsten en uitgaven, de begroting en de balans van het Genootschap.

Zij controleert de boekhouding van het Genootschap en van elke commissie die gelden van het Genootschap ontvangt en besteedt.
De Financiële Commissie telt drie leden en komt ten minste eens per jaar bijeen.

10 FRIENDS WORLD COMMITTEE FOR CONSULTATION

De Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) is aangesloten bij het Quaker Wereldcomité (Friends World Committee for Consultation: FWCC), het overlegorgaan van Quakers wereldwijd, en behoort tot de Europese en Midden-Oosten sectie hiervan (Europe and Middle East Section: EMES).

Hierin wordt de Nederlandse Jaarvergadering vertegenwoordigd door twee leden, benoemd door de Algemene Vergadering, die tevens twee plaatsvervangende leden benoemt.
Van FWCC-vergaderingen wordt verslag uitgebracht aan de Algemene Vergadering, dan wel de Landelijke Commissie.

11 QUAKER RAAD VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN

Dc Nederlandse Jaarvergadering is lid van de Quaker Raad voor Europese Aangelegenheden (Quaker Council for European
Affairs: QCEA) te Brussel. Hierin wordt zij vertegenwoordigd door twee leden, benoemd door de Algemene Vergadering.

Van QCEA-vergaderingen wordt verslag uitgebracht aan de Algemene Vergadering, dan wel de Landelijke Commissie.

12. RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND

De Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) is sinds 1968 lid van de Raad van Kerken in Nederland.

Hierin wordt zij vertegenwoordigd door twee leden, die, samen met twee plaatsvervangers, benoemd worden door de Algemene Vergadering. Aan de Algemene Vergadering wordt jaarlijks schriftelijk verslag uitgebracht van de werkzaamheden.

Geraadpleegde literatuur:

Leven uit het Innerlijk Licht, Getuigenissen van Quakers, 1952, Bijleveld, Utrecht.

Grondregels en Richtlijnen van de Ned. Jaarvergadering, 1964 laatstelijk gewijzigd 17/18 October 1953 en aangevuld in 1957 en 1964 en 2008.

Grondregels en Richtlijnen van de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap
der Vrienden (Quakers), 1978 (nooit goedgekeurd door de Nederlandse Jaarvergadering).

Book of Christian Discipline, London Yearly Meeting, bestaande uit:

 1. a)  Christian Faith and Practice in the Experience of the Society of Friends, 1960 en
 2. b)  Church Government, 1931 & 1968.

Christian Practice, being the second part of Christian Discipline of the Religious Society of Friends in Great Britain, 1925. Approved and adopted by the Yearly Meeting.

Christian Life, Faith and Thought in the Society of Friends. 1921, London Yearly Meeting.

Quaker Faith and Practice, 1994
The book of Christian discipline of the Yearly Meeting of the Religious Society of Friends (Quakers) in Britain.

Bijbelvertaling:
De nieuwe bijbelvertaling, 2004

Posted on

Minuten van de vergadering van de Landelijke Commissie

3 maart 2021 online via Zoom

Aanwezig: Erik Dries (schrijver), Frits Nieuwerth-van den Akker, Jan de Winter, Kees Nieuwerth, Peter Spreij, Marielke Nieuwerth-van den Akker (minuten), Marlies Tjallingii, Sytse Tjallingii, Vivian Barty-Taylor, Wim Nusselder.

De schrijver leest vanuit de stilte de volgende tekst uit “De oorlog van het lam”. Deel 4 van Het Koninkrijk van de Vrede, van Jan den Hartog, blz. 6:
(Het gaat over een samenkomst van een maandvergadering in het denkbeeldige plaatsje Westerdam in 1940, nadat de Duitsers Nederland bezet hebben.)

“Na drie kopjes thee en een uur delibereren nam de Maandvergadering van Westerdam een notule aan waarin werd vastgelegd dat de Quakers in deze tragische tijden het als hun eerste plicht zagen hun vriendschap en begrip voor alle mensen te behouden. Na het voor God te hebben gebracht, had de maandvergadering besloten te wachten met het maken van concrete plannen tot God duidelijk gemaakt had welke taak Hij voor hen had weggelegd. Hierna ging iedereen haastig naar huis, vanwege de avondklok die om tien uur begon.
Alleen achtergebleven tussen de vuile theekopjes en de lege schalen, bepraatte Jacob de samenkomst met zijn dochter. Misschien was het niet fair om kwaad op hen te zijn; zes onder hen waren bejaarden, de zevende, Sam, leed aan de beroepsziekte van ambtenaarlijke muggezifterij.”

Minuut LC 2021/7 – ondersteunen Woodbrooke
Vanuit onze betrokkenheid bij Woodbrooke in het verleden en hopelijk ook in de toekomst besluiten wij als gebaar van verbondenheid een extra bedrag over te maken. In vervolg op Minuut FC 2021/2 vragen wij de penningmeester om bovenop de € 3.071 die wij op de afgelopen Algemene Vergadering (AV) al hebben toegezegd nog € 5000 extra over te maken aan Woodbrooke.

Minuut LC 2021/8 – Uitnodigingen AV 2021
Het is ons gebruik om voor onze Algemene Vergadering (AV) afgevaardigden van 2 of 3 andere Jaarvergaderingen en QCEA uit te nodigen. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19 hebben wij besloten dat onze AV dit voorjaar online zal worden gehouden. Erik en Peter zullen dit jaar de uitnodiging naast onze Quaker organisaties in Europa (QCEA,QUNO, en EMES) aan meerdere Jaarvergaderingen versturen, en daarbij nadrukkelijk aangeven dat er geen synchroon vertalingen beschikbaar zullen zijn.

Minuut LC 2021/9 – Algemene Vergadering 2022
Wij besluiten voor de Algemene Vergadering van 2022 een optie te nemen op het weekend van 10-12 juni 2022 in het Emmaus klooster in Helvoirt.

Minuut LC 2021/10 – Commissie Structuur in het Licht
Kees Nieuwerth en Marlies Tjallingii hebben aangeboden om met Wim Nusselder, Erik Dries en Martin Touwen om voor de volgende Landelijke Commissie (LC) vergadering tot een voorstel te komen over hoe wij verder gaan met de Commissie Structuur in het Licht en de adviezen die hieruit voort zijn gekomen.

Minuut LC 2021/11 – Leerpunten online zakenvergaderingen
Op basis van de feedback ontvangen op de online AV van 3 oktober 2020 heeft Frits een aantal aanbevelingen gedaan. Ook EMES heeft hun ‘guidelines’ gedeeld voor het houden van online zakenvergaderingen. Wij hebben deze stukken gedeeld met de Voorbereidingscommissie Algemene Vergadering (VCAV) en zullen deze meenemen als wij op de volgende LC vergadering het voorstel de agenda van de zakenvergadering van de komende AV nader zullen voorbereiden.

Minuut LC 2021/12 – Voortgang Secretariaat
De Dagelijkse Commissie (DC) zal voor de volgende LC van een voorstel voorbereiden over hoe verder met onze Secretariaatstaken, zij zullen hiervoor een of twee Vrienden om input vragen.

Minuut LC 2021/13 – Account voor online bijeenkomsten
Wij besluiten om een Zoom account aan te schaffen voor de Nederlandse Jaarvergadering. Erik Dries en Peter Spreij zijn bereid hun naam aan licenties te verbinden. Marlies kan ook ondersteunen bij het hosten van een bijeenkomst via Zoom.

Uit de rondvraag:
Onze richtlijnen zijn digitaal te vinden op http://wim.nusselder.antenna.nl/Richtlijnen%202008.pdf (en vanaf heden ook op onze website – www.quakers.nu/richtlijnen)
De volgende LC vergadering is op 21 april 2021 om 19:45 via Zoom
Het financieel beraad staat gepland op zaterdag 24 april 2021 via Zoom (tijd nog nader te bepalen)

Posted on

De Lente Rebellie van Extinction Rebellion

Door Zunei, vrijwilliger van XRJouw steun maakt het verschil en dankzij jouw support kunnen we de komende tijd volop aan de slag met het organiseren van ‘De Lente Rebellie’. Tijdens deze rebellie gaan we 6 weken lang actie voeren om de klimaat- en milieucrisis tot topprioriteit te maken tijdens de verkiezingen en een scherp klimaatbeleid van de overheid te eisen.
De Lenterebellie is hier! Extinction Rebellion komt in opstand voor het leven! Op vrijdag 26 februari zijn er ‘kickoffs’ in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg. De actie in Tilburg is een legale manifestatie, de acties in de andere steden kennen een disruptief (ontwrichtend) karakter.
Op zaterdag 27 februari organiseren we decentrale acties op talloze plaatsen in Nederland. Wij nemen de straten over!

Na de kickoffs gaat de opstand onverminderd door: tijdens de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen én tijdens de formatie. Het kabinet 2021-2025 is het laatste kabinet dat het tij kan keren!
Binnen XR zoemt het van jewelste. Er wordt georganiseerd, gediscussieerd, geschreven, ontworpen en gecreëerd. Het duurt niet lang meer voor wij allemaal de straat op gaan en als zwermen door de steden trekken! Vreedzaam, creatief en disruptief zoals altijd. Wij komen in opstand omdat de overheid haar plicht om burgers te beschermen tegen de klimaat- en ecologische crises niet nakomt. Extinction Rebellion staat voor het leven!

Meer informatie over precieze locaties, data en tijden volgt via de lokale events, die hier ook vermeld zijn.
Terwijl de leefbaarheid voor mens en dier bedreigd wordt door de gevolgen van de klimaat- en ecologische crises, blijft de overheid stil. Zij weigert eerlijk te zijn over het gevaar waar wij ons in bevinden. Het nieuwe kabinet moet eindelijk doen wat nodig is om de klimaatcrisis tegen te gaan. Daarom komt Extinction Rebellion in opstand met de Lenterebellie. In de eerste fase, in de aanloop naar de verkiezingen, eist XR dat politiek en media eerlijk communiceren over de klimaat- en ecologische crises waar wij in leven, en dat de overheid de noodtoestand uitroept. In de tweede fase, tijdens de formatie, ei- sen wij dat het nieuwe kabinet doet wat nodig is om de gevolgen van de klimaat- en ecologische crises zoveel mogelijk te bezweren.

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Leden van XR zetten druk op overheden – met vreedzame creatieve en disruptieve acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crises. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. Een grote meerderheid Nederlanders maakt zich zorgen over het leven van hui- dige en toekomstige generaties. Dat zien wij terug in onze beweging. Iedere maand zijn er meer lokale XR groepen actief.

XR stelt de Nederlandse overheid drie eisen:

 1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
 2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
 3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad die een leidende rol speelt in de besluitvorming.


Actie van XR in Nijmegen op 1 februari, de deelnemers vallen ‘dood’ neer (een die-in). Op de Spandoek staat: Vattenfall en Essent verstoken bossen, NU contract opzeggen.
Posted on

Gelijk hebben of gelukkig zijn.

Door Peter van Leeuwen

Zou het geen mooi ideaal zijn als ik “louter uit liefde leven” kon? Ja, dat leek me vorig jaar wel een goed plan! Maar vanochtend lag ik te beseffen hoe ver ik eigenlijk van “uit louter liefde leven” ben afgedwaald! Mijn gedachten gaven mij geen plezier meer. Ik zat verstrikt in de gevoelens die opgedrongen worden wanneer men tweets leest en politiek nieuws. Eigenlijk is dat dus gevaarlijke kost voor mij, totdat ik geleerd heb om ALLES vanuit liefde te benaderen en dus ook alles wat ik lees!

Het begint al met de drang om die tweets en blogs en politieke nieuwtjes te lezen. Daarbij komt een selectiemechanisme aan bod, namelijk dat ik word aangetrokken juist die zaken tot mij te nemen die mijn gevoelens en vooroordelen bevestigen en versterken. Is dit een trucje van mijn kleine ikje om mij weer “in het gareel” te krijgen van “normale” zorgen en angst? Daar ziet het wel naar uit!

Welke prijs betaal ik hiervoor? Het kortstondig genoegen dat ik het kennelijk bij het rechte eind heb – want ik word bevestigd in mijn oordeelen dat geeft een bekend, maar door mij nog niet goed onderzocht gevoel: dat van merken “gelijk te hebben”. Ik denk nu aan een tekst in een leerboek: “(Peter,) wil je gelijk hebben of gelukkig zijn?”

En zo komen we bij de kosten uit: kortstondig genoegen is geen duurzaam geluk. Zo is de wens “louter uit liefde te leven” een leerweg. Leren houdt in dat ik zo nu en dan een beter inzicht krijg, mijn oordeel bijstel in plaats van daar steeds in bevestigd te worden. Mijn oordeel bijstellen kan er op neer komen te beseffen, dat ik helemaal geen oordeel kan vellen, daarvoor nooit over alle “ins en outs” beschik. “Louter vanuit liefde leven” zou kunnen inhouden dat ik me steeds vanuit liefde verbind met wat ik zie.

Mijn gedachten gaan nu opeens naar mijn beeld, al of niet terecht, van Moeder Teresa: zij moet wel héél erg veel ellende en onrecht gezien hebben in haar werk! Maar, verloor ze veel tijd met verontwaardiging of strijden voor verbetering? Ze verbond zich vanuit liefde. Om dit beeld naar mijzelf nog te bevestigen google ik haar even. De eerste uitspraak van haar die ik tegenkomt luidt: “Als je mensen beoordeelt, heb je geen tijd om van ze te houden.”

Posted on