Religieus Genootschap der Vrienden

QCEA blog – Deltalicht

Deltalicht* is een nieuwe Nederlands/Vlaamse blog, van de Quaker Council voor European Affairs. Deze blog brengt nieuws over Quakers, Vrede, Mensenrechten en onze Planeet in Europa.

Peter van Leeuwen, Vivian Barty-Taylor, Sytse Tjallingi en Erik Dries zijn ook betrokken bij het maken van deze blog. Als je iets wilt delen met Vrienden in Europa op deze blog kun je contact opnemen.

https://qceadeltalicht.wordpress.com/
Posted on

Online workshops over klimaataactie door FWCC

An Invitation to Young Friends Everywhere, from Young Friends Across the Four FWCC sections
23 July 2020
To all Young Friends everywhere,
We invite you to join Young Friends around the world, and across the Quaker branches, for a series of 5 online workshops over 10 weeks. Join us for one or all five.
These sessions will be run by young Quakers for young Quakers through Friends World Committee for Consultation on 5 Saturdays between August 29 and October 24, 2020.
In each session we will explore climate action, peace, and justice in relation to one of the five testimonies: Truth, Equality, Peace, Simplicity and Community. There will be a chance to hear from 2 – 3 speakers (who will be Young Friends from across the FWCC sections), to talk in zoom breakout rooms exploring the session’s theme, and a chance to gather and reflect on our discussions together.
We recognize that climate action, peace, and justice are core to Quakerism, and many young Friends are actively living out their faith in the world, so we all have so many stories to listen to, to learn from, and to tell. As young Quakers from around the world, we want to create a network of Young Friends that will provide a chance to share our stories and experiences and to hear from and inspire one another.
The overall aims of the online workshops:
1. To build a network of Young Quakers around the world, and across Quaker branches who are engaged in climate action, peace, and justice.
2. To allow Young Quakers to share our stories, experiences, and thoughts on climate justice, peace, and justice.
3. To create a reflective statement from each of 5 online workshops that build on each previous statement. The fifth, being the final statement from the whole experience, will provide an overview from the workshops, outline plans for how to stay together as a Young Quaker global community, and describe what their hopes are for the whole global Quaker community.
So are you aged 16 – 35? Come, listen, and learn.
We recognize that not all Friends will be able to join us for these workshops. For those who are not 16 – 35, but consider themselves ‘young at heart’– you can follow our community building reflections with the statements from every session. They will be posted on FWCC’s web site the following Saturday after each workshop.
Finally, we are building a community which you will be a part of forming and shaping– it is your community. It is our community. Although borders, time zones, and cultures may sometimes divide us, our beliefs and spirituality connect us all.
Share this information with other young Quakers, join our conversation, and be part of our community. We look forward to listening and thinking to Young Friends’ experiences from around the world.
Find out more information visit http://fwcc.world/young-friends-worldwide-for-climate-action-peace-and-justice
Love and friendship,
Young Friends Worldwide for Climate, Peace, and Justice Planning Committee
Anya NR (England), Anya BP (New Zealand), Detmer K (Netherlands), Epa N (Uganda), Julia C (United States of America), Pearl J (England), Young I (Burundi).

Posted on

Kernwapens

Kanttekeningen van de Raad van Kerken bij de brief van minister Blok over Kernwapens.
door Kees Nieuwerth, 19 juni 2020

Minister Blok stuurde een brief over het Nederlandse beleid inzake

kernwapens naar aanleiding van de verklaring die de Raad van Kerken opstelde tegen de nieuwe kernwapenwedloop. De reactie van minister Blok geeft mij een dubbel gevoel. De minister bevestigt nogmaals dat de Nederlandse regering ‘zich zal blijven inzetten voor een kernwapenvrije wereld’ en geeft een aantal voorbeelden van actieve Nederlandse deelname aan overleg in internationaal verband. Goed ook dat de minister schrijft dat ‘wij ons bewust zijn van de humanitaire en andere gevolgen van de inzet van kernwapens’. Dit zouden we dan internationaal ook duidelijker naar voren moeten brengen. Immers – zoals ook Fred van Iersel (op de website van de Raad van Kerken) reeds opmerkte – leidt dit nog niet tot concrete stappen om tot uitvoering van artikel VI van het Non Proliferatie Verdrag (NPV) over te gaan: namelijk de verplichting tot alomvattende en verifieerbare uitbanning van kernwapens

door middel van internationale onderhandelingen.

De NAVO-bondgenootschappelijke verplichtingen

De Raad van Kerken deed het voorstel dat Nederland als lidstaat van de VN het Verdrag tot een Verbod op Kernwapens (TPNW) zou moeten ondertekenen. De minister stelt in reactie op dit voorstel dat Nederland dit niet kan doen. Hij beroept zich op de ‘NAVO-bondgenootschappelijke verplichtingen’ die dit onmogelijk zouden maken.

De woorden nucleaire wapens of kernwapens staan echter nergens in het Noord Atlantische Verdrag. Het NAVO-verdrag spreekt zich helemaal niet uit over welke wapens er ingezet zouden moeten/kunnen worden bij de verdediging van het gemeenschappelijk grondgebied. Dus staat het lidstaten vrij om op dat vlak eigen keuzes te maken. Zo hebben Denemarken, Noorwegen en Spanje kenbaar gemaakt dat zij geen kernwapens toelaten op hun grondgebied in vredestijd. IJsland en Litouwen gaan nog een stap verder en hebben verklaard dat zij de inzet van
kernwapens niet toestaan, zelfs niet in conflictsitu-
aties.

De minister verwijst echter naar de strategie van de NAVO. Dit staat in documenten van het NAVO bondgenootschap. Dit is de uitspraak dat kernwapens ‘zolang zij bestaan deel uit zullen maken van
de strategie’. Echter in diezelfde strategie staat ook dat voorwaarden geschapen moeten worden voor
een wereld zonder kernwapens! Dat laatste is volle dig in overeenstemming met het Non Proliferatie Verdrag. Dat strategiedocument – in tegenstelling
tot het Noord Atlantisch Verdrag zelf – is echter
geen juridisch bindend, maar een politiek document en staat ondertekening van het TPNW niet in de weg.
De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er inderdaad geen juridische belemmeringen zouden zijn voor Nederland om het Verdrag tot een Verbod op Kernwapens (TPNW) te ondertekenen.

Concrete stappen zijn mogelijk!

Waarom doen we dat dan niet? Kennelijk omdat dat verdrag wel gepaard gaat met de verplichting af te zien van de productie, de inzet en de medewerking aan de inzet van kernwapens. Dat is– naar de mening van de Minister – strijdig met de (politieke) strategie van de NAVO. Ondertekening van het TPNW staat echter samenwerking en allianties (NAVO) met andere staten, ook kernwapenstaten, niet in de weg. Alleen vereist het wel een eigen kernwapenvrije koers. Gelet op bovenstaande is het namelijk heel wel denkbaar dat Nederland zou besluiten af te zien van de ‘bescherming’ door de ‘atoomparaplu’ van de Verenigde Staten. Dit zou de verplichtingen voortvloeiend uit het Noord Atlantisch Verdrag geen geweld aan doen. Het zou ook inhouden dat Nederland concreet de stap zet om de Verenigde Staten te vragen hun kernwapens van Nederlands grondgebied (Volkel) te verwijderen. Zeker nu er sprake is van ‘modernisering’ van deze wapens (de nieuwe kernwapenwedloop), hetgeen helemaal in strijd is met het Non Proliferatie Verdrag, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. De minister acht het TPNW geen effectief instrument voor algehele kernontwapening. Daar kan tegenover gezet worden dat het TPNW als het ware rechtstreeks voortvloeit uit artikel VI van het NPV. De minister stelt ook dat het TPNW geen brede steun zou hebben. Maar het werd door maar liefst 122 lidstaten van de VN aangenomen en zodra 50 lidstaten het hebben geratificeerd wordt het van kracht. Inmiddels hebben al 38 lidstaten het verdrag geratificeerd, waaronder ook het Vaticaan. In zijn verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop bepleit de Raad van Kerken dat Nederland als lidstaat van de VN het voorbeeld van die landen volgt en het TPNW ondertekent. Dat zou pas echt ‘inzet voor een kernwapenvrije wereld’ zijn!

Kees Nieuwerth is vicevoorzitter van de Raad en lid van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

Reactie van Edy Korthals Altes, oud-voorzitter sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken:


“De zo fraai lopende zinnen van Minister Blok over de positieve instelling van Nederland verhullen een gruwelijke werkelijkheid. Er is nu een
ongekende voorbereiding op oorlog gaande. Het internationale klimaat is verziekt. Juist Nederland zou nu aan de vooravond van de hernieuwde wapenwedloop krachtig stelling moeten nemen tegen de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied: dat kan wanneer én het UN Verdrag Tegen Kernwapens (ICAN) getekend wordt én door duidelijk te maken dat er een nieuwe situatie is ontstaan inzake Volkel door de voorgenomen modernisering. Vooral na de publicatie van de Amerikaanse top secret documenten, die recentelijk gepubliceerd werden, waaruit blijkt dat Nederland geen enkele zeggenschap heeft over de inzet van Amerikaanse kernwapens. Nederlanders moeten goed weten, dat nu de situatie zo is dat Nederlandse militairen met Nederlandse vliegtuigen de Amerikaanse kernwapens zouden moeten inzetten op bevel van een president, die niet bij iedereen vertrouwen wekt. Ook ligt hier een politiek zeer gevoelig probleem: is deze geheime afspraak met de VS niet in strijd met de grondwet? Blok’s bloemrijke woorden over onze vreedzame intenties verhullen de ijzeren hand die erachter zit. De minister gaat voorbij aan het feit dat ondertekening van het UN-Verdrag Tegen Kernwapens een sterk positief signaal zou afgeven.”

Posted on

De Geest roept ons.

Van Mark Russ, naar Efeziërs 4: 1-16. Voor de cursus ‘Equipment for Ministry’ aangepaste versie. Vrij vertaald door Frieda Oudakker

De Geest roept ons allemaal.
Het Licht verlangt naar ons. Het verlangt, dat wij het volgen, dat wij erin wandelen, niet alleen als individu maar als gemeenschap.
Mogen wij deze roeping waarmaken, met bescheidenheid en zachtaardigheid, met geduld, elkaar liefdevol verdragen en hard werken om verenigd te worden in de Geest van Vrede.
Er is één wereld, één mensheid. En er is één Geest, één Licht, één Goddelijke Liefde. Het is binnen ons en buiten ons. Het beweegt door ons heen en vult alles.
Binnen deze eenheid is er verschil, omdat we allemaal een verscheidenheid aan geschenken hebben gekregen.

verscheidenheid

Sommigen van ons zijn begaafd in het zorgen voor anderen, sommigen hebben diepe spirituele wijsheid, sommigen hebben de innerlijke kracht om moedig op te komen voor gerechtigheid, sommigen weten conflicten te herkennen en op te lossen, sommigen hebben de gave anderen te bekrachtigen, anderen zijn inspirerende leraren, sommigen stellen de juiste vragen, sommigen zijn begiftigd met standvastig geloof, sommigen hebben de gave open te zijn over hun zwakheden, zodat anderen zien dat ze daar niet alleen in zijn.

Al deze gaven rusten ons toe voor het werk om te dienen, dienstbaarheid te zijn aan het opbouwen van het lichaam van geloof, totdat iedereen de ingevingen van liefde en waarheid in hun hart leert kennen en erop vertrouwen.

Als we groeien in onze gaven, worden we volwassen mensen van geloof. De wereld heeft volwassen mensen nodig die geworteld zijn in liefdevolle trouw, mensen die niet gemakkelijk te misleiden zijn, mensen die vol vertrouwen spreken en handelen vanuit bescheidenheid, waarheid en liefde. Mensen die hun eigen unieke rol spelen in een lichaam dat groeit en zichzelf opbouwt in Liefde.

Mogen we dus samen aan het begin van deze twee jaar van leren en ontdekken, leven naar het Licht dat ons is gegeven, met nederigheid en zachtaardigheid, met geduld, met liefde voor elkaar, strevend om verenigd te zijn in de Geest van Vrede.

De Deventer gespreksgroep heeft twee bijeenkomsten gewerkt met deze tekst. Één keer met het hele gebed. En de tweede keer hebben we elkaar verteld welke gaven wij in ons leven hebben meegekregen en hoe we dat zijn tegen gekomen.

Ieder vertelde tien minuten over die gaven. Daarna was er 5 minuten gelegenheid om aan degene die aan de beurt was te vertellen welke gaven de anderen van de groep gezien hadden.
Het was een zieverrijkende ervaring. Prachtig om mensen te zien oplichten als ze over hun gaven vertelden en bij de ‘warme douche’ die ze daarna van de anderen kregen.

Wat een inspirerend gebed!

Posted on

Gebed van Lakota indianen

Ingezonden door Pieter Ketner

Grote Geest, wiens stem ik in de wind hoor, Wiens adem leven geeft aan alles op aarde Hoor mij, ik heb kracht en wijsheid nodig Laat me wandelen in schoonheid,

Laat mijn ogen het rood en lila van de zonsondergang aanschouwen Laat mijn handen alles accepteren wat jij gemaakt hebt
En laat mijn oren gespitst zijn om jou stem te horen

Maak me wijs, zodat ik zal begrijpen wat je mijn volk geleerd hebt Help me rustig en sterk te blijven, wat er ook op mij af komt.
Laat me lessen leren die je hebt verstopt in elk blaadje en elke steen Help me compassie te vinden, zonder dat medelijden mij overspoelt. Ik zoek kracht, niet om beter te zijn dan mijn broeder, maar om mijn grootste vijand te bevechten, mijzelf.

Maak dat ik altijd klaar ben om bij jou te komen
Met schone handen en een eerlijke blik
Zodat, wanneer mijn leven uitdooft als het licht van de ondergaande zon, mijn ziel tot Jou zal komen zonder schaamte.

Gezamenlijk uitgesproken aan het eind van de dienst van “Vrijzinnigen Bennekom” op 16 februari 2020

Posted on