Religieus Genootschap der Vrienden

Verklaring Raad van Kerken tegen kernwapenwedloop

Aan de Minister-President Drs. M. Rutte

Betreft: Verklaring Raad van Kerken tegen kernwapenwedloop

Hooggeachte heer Rutte,
De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke wapenbeheersingsovereenkomsten.
Het is dit jaar niet alleen 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëin- digd werd, maar ook 75 jaar geleden dat de eerste atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen, die honderdduizenden burgers een vreselijke dood injoegen.
Daarnaast is het 50 jaar geleden dat het internationale verdrag tegen de ver- dere verspreiding van kernwapens, het non-proliferatieverdrag (NPT), werd ondertekend. Daarin beloofden de ondertekenaars in artikel VI om door on- derhandelingen te komen tot totale kernontwapening. Eind april van dit jaar stond er een zogeheten toetsingsconferentie van dat verdrag geagendeerd bij de Verenigde Naties in New York. Het lag in de bedoeling dat deze deels zou worden voorgezeten door de Nederlandse delegatie.

Amersfoort, 5 mei 2020

Met het oog hierop nam de Raad van Kerken zich voor om het eerder in de jaren tachtig uitgesproken onvoorwaardelijk ‘nee’ tegen kernwapens te her- bevestigen en stelde bijgevoegde verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop op.

De toetsingsconferentie van het NPT werd vanwege de corona-crisis uitgesteld tot volgend jaar. De Raad van Kerken hoopte dat de Nederlandse delegatie tijdens die conferentie – in het verlengde van uw regeringsverklaring dat ‘de Nederlandse regering zich blijft inzetten voor een kernwapenvrije wereld’ – zich sterk zou maken voor het eindelijk naleven van artikel VI, zodat internationale onderhandelingen gestart zouden kunnen worden om tot alge- hele kernontwapening te komen. Wij spreken onze hoop uit dat dit tijdens de uitgestelde toetsingsconferentie in 2021 alsnog zal gebeuren.

Wij vieren dit jaar dat wij 75 jaar geleden werden bevrijd van de oorlog, maar wij zijn helaas nog steeds niet bevrijd van kernwapens, alhoewel de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki toen al hoopten dat deze massa- vernietigingswapens voor eens en altijd zouden worden uitgebannen. Graag vernemen wij uw reactie op onze verklaring.

Hoogachtend,
Drs. G.R.M. (Geert) van Dartel, voorzitter, Drs. S.C. (Christien) Crouwel, alge- meen secretaris en Ir. K. (Kees) Nieuwerth, vicevoorzitter

Posted on

Over Etty Hillesum en de stilte

Door de redactie

Toine van Teeffelen uit Bethlehem wees ons op een uitzending van de Boeddhistische omroep. Een uitzending met gezongen gedichten van Rilke en beelden van het voorlezen van de namen van de 102.000 namen van mensen die van het kamp Westerbork naar Auschwitz zijn afgevoerd. Hoe een Israëlische rabbijn en een Pales- tijnse activiste dankzij Etty Hillesum de inspiratie ervaren die ook voor Vrede tussen Israël en Palestina nodig is.

Emma (Joodse rabijn) en Dinna (Palestijnse activiste) terwijl ze in Kamp Westerbork namen voorlazen.

Over deze uitzending:

Een Palestijnse en een Israëlische over trauma’s, vrede en stilte.

“Hoe blijf je de schoonheid van het leven zien in tijden dat het moeilijk is? Waar haal je inspiratie uit in ongunstige omstandigheden? Met deze vragen werkte ik (de cameravrouw Pat van Boeckel) aan een documentaire voor de Boeddhistische Omroep.

Driekwart jaar geleden las ik een artikel over Dinna Awwad-Srour en Emma Sham-Ba Ayalon, twee vrouwen uit Palestina en Israël. Emma is een joodse rabbijn en Dinna een Palestijnse die samenwerken voor vrede. Ik wilde hun werk in beeld brengen. Dinna en Emma werken veel met kaarten met fragmenten uit het dagboek van Etty Hillesum ‘Het verstoorde Leven’ Die fragmenten confronteren je met het leven in een oorlogssituatie. Nederland was lange tijd niet rijp voor Etty Hillesum. Anne Frank beschreef goed en fout. Etty schreef over wat er in de mens zelf zit en dat ook Joodse mensen fout kunnen zitten. Goed en fout zijn niet meer te scheiden. Het duurde decennia voordat een Nederlandse uitgeverij haar dagboeken wilde publiceren. Etty Hillesum is inmiddels ook in Israël beroemd geworden, maar dat is pas sinds kort.

Etty schreef op een dag, dat ze maar een half uurtje pessimistisch mocht zijn. Dat was een dag in Westerbork, die veel te lang duurde en waarin er weer een nieuwe noodverordening door de Duitsers was uitgevaardigd, Ze wilde niet vervallen in treurnis. Etty richtte zich op de wolkenluchten boven het kamp Westerbork. Ik probeer in deze documentaire haar zoektocht te verbeelden als een metafoor voor de moderne tijd.”

“Etty Hillesum ging mediteren en noemde het haar boeddhistische kwartiertje. Ik weet van de Zen Peacemaker dat zij moeilijke situaties opzoeken. Toen ik hoorde dat de Zen Peacemakers Lage Landen mee zouden doen met het lezen van de 102.000 namen, legde ik de mogelijkheid aan Emma en Dinna voor. Ze wilden graag naar Westerbork komen, om meer over Etty Hillesum te leren.

Zij waren beiden aanwezig toen de naam van Etty Hillesum werd voorgele- zen. Het was Manja Pach, die haar naam las, de oprichtster van het herden- kingscentrum Westerbork. Zij vertelde Dinna en Emma dat haar vader Etty gekend heeft. Haar vader was een joodse communist. Hij bood Etty aan om haar te helpen om uit Westerbork te vluchten, maar dat wilde ze niet. Manja’s vader ontvluchtte wel en overleefde de oorlog. Etty heeft bewust besloten, terwijl ze wist wat er daar gebeurde om met haar familie naar Auschwitz mee te gaan. Manja Pach woont in Deventer en heeft daar het Etty Hillesum centrum opgezet. Emma en Dinna hebben het centrum in Deventer bezocht.”

“Voor de documentaire heb ik Emma en Dinna in hun woonplaatsen in Israël bezocht. Ze wonen ver uit elkaar, in het zuiden en noorden. Emma is rabbijn en ook dichteres. Ze leest een gedicht voor en we laten zien waar en hoe ze woont. Dinna komt uit de Westbank, Palestina. Ze is met een Israëlische Palestijn getrouwd, ze wonen met hun gezin in Israël. Als Palestijnse in Israël heeft ze weinig rechten. Haar kinderen staan niet op haar naam, ze heeft geen paspoort en geen rijbewijs en moet steeds haar verblijfsvergunning verlengen. Emma mag daarentegen niet naar de Westbank, wat voor ons geen probleem was. Emma heeft als joodse rabbijn vaker met kaarten gewerkt, met name kabbalakaarten. Mensen trekken een kaart en lezen wat erop staat en betrekken het op zichzelf. Dat geeft verstilling en inzicht. Al sinds 10 jaar gebruikte Emma uitgetikte citaten van Etty Hillesum in het Engels, als kaarten bij ge- spreksgroepen. Vorig jaar heeft ze de kaarten samen met Dinna verder ontwikkeld. Ze hebben de dagboekcitaten van Etty vertaald in het Hebreeuws en het Arabisch en ze laten drukken. Het is een prachtige doos met kaarten en een boekje geworden. Als Joodse wordt Etty Hillesum ‘geclaimd’ door Israël, dus dat de teksten ook in het Arabisch op de kaarten staat valt niet bij iedereen in goede aarde. Maar de citaten zijn interessant en betrokken op het sa- menleven. Voor iedereen die in oorlogstijd leeft, zijn de teksten boeiend; het leven wordt er menselijk van. Met de kaarten van Etty wordt een ruimte opengelegd voorbij goed en fout. Etty zegt: “Laten we die ene Duitse soldaat omarmen die goed is”.

Etty Hillesum

Nu de citaten in zowel Hebreeuws als Arabisch vertaald zijn, kunnen Palestijnen Etty’s gedachtengoed leren kennen. Voor Dinna was het een begin om over de Holocaust te lezen, als ramp voor de Joden, en de Holocaust niet alleen te zien als oorzaak van het Israëlisch-Palestijns conflict.”

“In de documentaire leest Dinna een Arabische tekst en legt uit wie Etty is. Er wordt niet over het Palestijns-Israëlisch conflict gesproken, maar de citaten zijn toepasbaar op de situatie van de aanwezigen. Etty wijst geen schuldigen aan, ze benadrukt dat de situatie is zoals ze is en dat het de vraag is wat je dan het beste kunt doen. Daar zit de verbinding met het conflict Israël/Palestina.” Dinna zegt tegen de deelnemers aan de gespreksgroepen: “Luister en probeer te verstaan, onderzoek de oorlog die in jezelf woedt” De deelnemende Pales- tijnen en Joden in de gespreksgroepen kennen elkaar niet persoonlijk. Dinna vormt het contact met de Arabischsprekende mensen. We volgen Emma die iedere vrijdag naar een vredeskring gaat, vlak bij de grens van Gaza. Het zijn ‘bearing witness’ retraites in het klein. Dat doen ze nu al twee jaar. Via Skype leggen ze contact met Palestijnen in het bezette gebied. Het werken met de kaarten gaat als volgt. Een groep houdt een luistercirkel. Éen voor éen nemen mensen een kaart en vertellen elkaar wat de tekst hen doet. Dat kleine stukje tekst betrekt je sterk op jezelf. Zo vanuit met een groep mensen in de stilte een tekst tot je door laten dringen, dat komt anders binnen dan als je thuis een boek leest. Een beetje zoals Etty de gedichten van Rilke onder haar kussen in Westerbork koesterde en een strofe per dag las.”

Posted on

En toch

Tekst van Moeder Theresa Ingezonden door Marlies Tjallingii

“People are often unreasonable, irrational, and self-centered.
Love them anyway.

If you do good, people may accuse you of selfish, ulterior motives.
Do good anyway.

If you are successful, you will win false friends and true enemies.
Succeed anyway.

Honesty and frankness make you vulnerable.
Be honest and frank anyway.

What you spent years creating, may be destroyed overnight.
Create anyway.

If you find serenity and happiness, some may be jealous.
Be happy anyway.

The good you do today, will often be forgotten.
Do good anyway.

Give the best you have, and it will never be enough.
Give your best anyway.

In the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway.

Mensen zijn vaak onredelijk, irrationeel en egocentrisch.
Hou toch van ze.
Als je goed doet, kunnen mensen je beschuldigen van egoïstische, bijbedoelingen. Doe toch goed.
Als je succesvol bent, win je valse vrienden en echte vijanden.
Ga toch door met succes hebben.
Eerlijkheid en geluk maken je kwetsbaar.
Wees toch eerlijk en oprecht.
Wat je in jaren hebt gecreëerd, kan van de ene op de andere dag worden vernietigd. Ga gewoon door met creëren.
Als je rust en geluk vindt, zijn sommigen misschien jaloers.
Wees toch gelukkig.
Het goede dat je vandaag doet, wordt vaak vergeten.
Doe het toch.
Geef het beste wat je hebt en het zal nooit genoeg zijn.
Geef toch het beste.
Uiteindelijk is het tussen jou en God. Het was hoe dan ook nooit tussen jou en hen.

Posted on

Goede wil en Innerlijk Licht

Citaat van de maand, door Willem Furnée

In ieder mens is ‘dat van God’ aanwezig. Laten we dat meer dan ooit uitdragen.
We worden omringd door miljoenen verse graven en geconfronteerd met de roep van mensen die hongerlijden en van hen die al hun hebben en houden verloren hebben.

Laten we niet alleen maar de rampzalige hoop koesteren dat alleen onze ‘natuurlijke goedheid’ voldoende is om vorm te geven aan een betere wereld.

Gilbert H. Kilpack, 1914-1999

Gilbert Kilpack, maakt zich zorgen om mensen die menen dat ‘natuurlijke goedheid’ voldoende is om de wereld te verbeteren. Als voorbeeld verwijst hij naar de gruwelen en de gevolgen van de wereldoorlogen die bewijzen dat ‘na- tuurlijke goedheid’ onvoldoende gebleken is.

Als tegenhanger staat hem waarschijnlijk voor ogen hoe de quakers zich hebben ingezet om tijdens de wereldoorlogen I en II hulp te bieden aan de slacht- offers en ook na de oorlogen door verzoening tussen partijen te bevorderen.

‘Natuurlijke goedheid’ is een prachtig uitgangspunt om de wereld te verbeteren, maar er is meer nodig: het concretiseren van deze goedheid in acties, het organiseren van samenwerkingsverbanden om de daadkracht te versterken, een methode om alle ‘natuurlijke goedheid’ te bundelen en te concretiseren in uitvoerbare projecten!

Dit alles is precies waar de Quakers zich door de eeuwen heen, geïnspireerd door het Innerlijk Licht, voor hebben ingezet .

Wat zou de bijdrage van onze generatie kunnen zijn…?

Posted on