Religieus Genootschap der Vrienden

Er is er een jarig, hoera hoera ♪♫…

Quaker Council for European Affairs

De Quaker Council for European Affairs (QCEA), ons team van pleitbezorgers in Brussel viert dit jaar haar 40e verjaardag!

In belangrijke mate wordt QCEA gesteund door Nederlandse Vrienden, die het terecht zien als hun persoonlijke bijdrage aan vrede en mensenrechten op Europees niveau. In de meeste uitgaven van de Vriendenkring wordt wel iets verteld over het QCEA werk. In de volgende Vriendenkring komt wat meer achtergrond over het ontstaan van QCEA, hier noemen we alleen enkele recente hoogtepunten en ook een verzoek dat bij een verjaardag hoort.

Het boek ‘Building Peace Together’, is een handleiding voor geweldloze vredesopbouw, met 40 instrumenten daarvoor en 80 voorbeelden, verspreid over allerlei sectoren van het maatschappelijk leven. Besproken met en geprezen door ons Ministerie van Buitenlandse Zaken, door ons inmiddels vertaald in het Frans, Russisch, Arabisch en Turks, gratis te lezen op internet, en met zelfs een link ernaar toe vanaf een van de NAVO websites.

Een op internet en twitter gebaseerde actie om haatzaaien tegen migranten tegen te gaan: www.ChooseRespect.eu en (op twitter #chooserespect), speciaal van belang in aanloop naar de Europese verkiezingen. Tot nu toe al bezocht door een half miljoen mensen, en nu net weer een nieuwe promotie vanuit ons Quakerteam, middels een korte videoboodschap. Je kunt die clip nog via twitter of facebook delen. Op de website vind je meer informatie over al het werk dat QCEA verricht. www.QCEA.org

Een verjaardagscadeau:

Een dertigtal Vrienden steunen QCEA al jaarlijks via hun lidmaatschap van de Nederlandse supportgroep, een vijftigtal Vrienden dus nog niet. Begrijpelijk want er bestaan veel goede doelen.

Graag vragen we jullie om je hand over het hart te strijken en allemaal als verjaardagscadeau een eenmalige extra bijdrage (groot of klein maakt niet uit) over te maken via de supportgroep, bankrekening NL93 TRIO 0391 2219 65 (t.n.v. VVQREA, of t.n.v. “Vrienden van de Quakerraad te Helmond”)
onder vermelding van QCEA 40 jaar.

Met Vriendengroet, Corien, Peter S, Hennie en Peter v.L.

Posted on

Van concern tot realiteit

Bij QCEA zijn onze Quaker pleitbezorgers en actievoerders bij de Europese instellingen. Een groepje Vrienden in Brussel in de vroege zeventiger jaren hielden stille samenkomsten bij elkaar thuis en hadden een droom, die tot een concern uitgroeide: Met jeugdig enthousiasme en vertrouwen zagen ze mogelijkheden voor politiek Quaker-werk in Brussel. Ook zagen ze in dit vroege stadium hoe belangrijk de EU, het Europese project zou worden. Maar vergis je niet: Zoiets groots te realiseren was een lange en zware taak met een toewijding die persoonlijke interesses moest overstijgen.

Uiteindelijk lukte het om het wereld comité van quakers (FWCC) met Britse Vrienden een bijeenkomst te laten organiseren over dit Brusselse concern, bijgewoond door eenendertig Vrienden uit Brussel, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Groot-Brittannië, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Nederland en Noorwegen. In de verklaring van deze vergadering zagen Vrienden het als hun verantwoordelijkheid om politici te helpen de Raad van Ministers bij te staan bij het aanpakken van de dringende behoeften zoals: economische ongelijkheid, rechtsongelijkheid, verspilling, ecologische schade, achtergestelde regio’s en mensen, de behandeling van migranten.

Het concern trok veel aandacht, maar moest nu getoetst worden om een breed draagvlak te vinden, zowel om principiële als financiële redenen. Hoe bijvoorbeeld verhouden de Quaker getuigenissen zich tot politiek werk? FWCC drukte het als volgt uit:

De Quaker-interesse in internationale relaties komt voort uit het Vredesgetuigenis. Vrienden in Brussels Monthly Meeting hebben een unieke positie om een goed beeld te hebben van de Europese internationale relaties (n.b. denk aan de Derde wereld, het Oostblok, de NAVO). FWCC wees ook al op het voorbeeld van stille diplomatie zoals door QUNO bij de VN bedreven werd, een werkvorm die QCEA de afgelopen 2 jaar met veel succes weer heeft opgepakt.

Van Nederlandse kant speelden Majorie en Jan de Hartog hierbij een vroege voortrekkersrol samen met Nederlandse Vrienden, zoals Marianne Boelsma, Jan Ramaker, Frits Philip, Fie Hooykaas, Anita Wuyts en diverse andere, buitenlandse Vrienden. Velen waren grote pleitbezorgers in Nederland.

Allerlei uitdagingen moesten namelijk overwonnen worden: het vestigen van een Maandvergadering in Brussel, rechtstreeks onder het FWCC, de scepsis t.o.v. de Europese Gemeenschap als een rijkelui ’s club, overeenstemming vinden met diverse Quaker organen, voldoende financiële toezeggingen verkrijgen. Uiteindelijk, na ruim vier jaar bleek de aanhouder te winnen: QCEA, “de Quaker Raad voor Europese Aangelegenheden werd opgericht! We beschouwen QCEA als internationale Quaker vertegenwoordigers. We zijn dan inmiddels met Andrew Lane als directeur aan de tiende lichting bezig.

In 2015 vond er een grote herbezinning plaats over het werk van het QCEA team. Daarna timmert QCEA meer dan ooit aan de weg. Een voorbeeld is dat er meer dan een half miljoen mensen de anti-haat website http://www.ChooseRespect.eu aangeklikt hebben. Deze is in acht talen opgesteld. Tot nu toe werd er meer dan 70.000 keer op de Nederlandse versie geklikt. Ons vredesprogramma bouwt voort op het handboek ‘Building Peace Together’. Dit handboek heeft veertig geweldloze gereedschappen voor vredesopbouw in het Engels, Russisch, Frans, Arabisch, Turks: In mei organiseerde QCEA een evenement binnen de Europese Commissie over hoe en waar ze vredeseducatie kunnen vinden en over het belang hiervan. Samen met de universiteit van Newcastle zullen trainingsvideo’s gemaakt worden voor Europese regeringen over de genderdimensie van ‘Building Peace Together’.

Werk dat bij grotere organisaties vaak vergeten wordt, pakken wij op om aanvullend te kunnen werken. Onze “migranten kinderen in detentie” rapportages in 2017 en 2018 verschaften de meest uitgebreide informatie over kinderen in detentie in Europa. Ons rapport van 2019 publiceren we in samenwerking met andere migratie-organisaties.

Dit voorjaar hebben onze mensenrechten- en vredesprogramma’s samengewerkt om Europese regeringen en Libische burger organisaties samen te brengen in Quaker House in een vertrouwelijke, stille diplomatie setting. Naast werk t.b.v. Vluchtelingen, werken we (nog) meer met andere geloofsgemeenschappen samen. Ons netwerk met belangrijke contacten binnen en buiten de Europese instellingen groeit snel. We kregen de lid-status bij de internationale conferentie van mensenrechten organisaties binnen de Raad van Europa (47 landen – 800 miljoen mensen). Allemaal werk waar we als belangrijke donateurs trots op mogen zijn.

P.S. Mocht je nog niet toegekomen zijn aan een extra donatie, nu QCEA in 2019 haar 40e verjaardag beleeft, dan kan dat nog steeds: Bankrekening NL93 TRIO 0391 2219 65 (t.n.v. VVQREA, of t.n.v. “Vrienden van de Quakerraad te Helmond”) vermeldt: QCEA 40 jaar

Een gedetailleerd verslag van de geboorte van QCEA is te lezen op www.QCEA.org, door onderaan te zoeken op het woord ‘QIAR’ (Quaker International Affairs Representative)

Posted on

Zendbrief Algemene Vergadering uit 2019

Beste Vrienden waar ook ter wereld,

Wij zenden jullie een hartelijke groet vanuit de Algemene Vergadering 2019 van de Nederlandse Quakers, bijeen in Bennekom. We bevinden ons in een bosrijke omgeving en zijn met goede moed begonnen aan het bespreken van het thema: Quaker zijn NU.

Hoe zijn we Quaker in het leven van elke dag?

Hoe leren we nieuwkomers wat Quaker-zijn inhoudt of groeien ze daar vanzelf in?

Hoe kunnen we ons Quaker woordgebruik moderniseren?

Hoe stel je je een bruisende of levendige meeting voor?

Afbeelding met tekst, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Onze Vriend Jan de Winter gaf een voorzet over hoe onze organisatievorm belemmerend of juist stimulerend kan werken. Een van de antwoorden op bovenstaande vragen zou kunnen zijn, naar Paulus, ”De letter doodt, de geest maakt levend”. Of, naar onze voormalige prins Claus, die zei: ”Gooi je stropdas af als hij knelt”.

Op een van de avonden hebben we een buitengewoon origineel spel gespeeld met indringende vragen. Het spel is bruikbaar in meetings om op ontspannen wijze zaken aan de orde te stellen zoals: trage besluitvorming en gedachten over vernieuwd woordgebruik, zoals stille samenkomst i.p.v. wijdingssamenkomst en gesprek vanuit de stilte i.p.v. het Engelse Worship Sharing.

Afbeelding met gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Deze zendbrief is mede opgesteld door Emiel Westra, 10 jaar. Samen met de andere aanwezige kinderen beleeft hij veel plezier aan het kleien, het trampoline springen en schaken. Af en toe een korte aanwezigheid bij de volwassenen brengt hen op de hoogte van de gebruiken en inzichten van Quakers. Gedurende de avond verzorgden de kinderen de drankjesbar en het kampvuur. De opbrengsten van de verkooptafel gaan dit jaar naar de ondersteuning van vluchtelingen in Calais, Frankrijk, waarbij Quakers in Nederland zich erg betrokken voelen en naar het Am’ary Play Centre bij Ramallah.

Het doorgaande werk aan de publicatie Quaker Geloven en Werken kende soms moeizame perioden. Maar nu, nadat het werk bijna gedaan is, en we toewerken naar onze eerste publicatie, realiseren we ons dat het “betere soms de vijand is van het goede”. Als oplossing hiervoor noemen we de gedrukte versie een tijdsgebonden document, en er komt een website versie die een levend document is, dat we voortdurend kunnen blijven verrijken.

Via onze EMES vertegenwoordiger hoorden we de rapportage over het Am’ary Play Centre bij Ramallah dat nu een moeilijke tijd doormaakt. Dit is al vele jaren een concern van de Nederlandse Jaarvergadering, dat we blijven ondersteunen.

Een ander langdurig concern van ons is QCEA (Quaker Centre for European Affairs) dat al 40 jaar zijn diensten, o.a. stille diplomatie en vredesopvoeding, aanbiedt aan de instellingen van de Europese gemeenschap.

Tezamen met het Nederlands Quakerhulpfonds geeft onze kleine Jaarvergadering op deze wijze vorm aan onze betrokkenheid bij de wereld om ons heen.

We hebben gemerkt hoe belangrijk het is om op een Quakerwijze met onze conflicten om te gaan en hoe we elkaar kunnen ondersteunen in de emoties die dat kan oproepen. Daarin hebben we ons zeer verbonden gevoeld met elkaar.

Wij zenden onze liefdevolle groeten aan alle Vrienden overal ter wereld.

In Vriendschap

Marlies Tjallingii, schrijver

Posted on