fspraken, Tips & Aanbevelingen voor auteurs

Versie: oktober 2013

 

1. Doelstelling

Maandblad "De Vriendenkring" stelt zich primair tot doel informatie van en over Vrienden, het Genootschap der Vrienden, en het Quakerisme in de Nederlandse taal te verspreiden onder de lezers van het blad.
Secundair wordt in het blad aandacht geschonken aan kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, die voor de Nederlandse Vrienden van belang kunnen zijn.
Het blad richt zich met name tot de leden en attenders van de Nederlandse Jaarvergadering en hun kinderen, doch het is ook beschikbaar voor belangstellenden in de meest ruime zin. 


2. Inhoud artikelen

Artikelen, die binnen de doelstelling van "De Vriendenkring" vallen, komen in principe in aanmerking voor plaatsing. In geval van twijfel kan men contact opnemen met de hoofd/eindredacteur.


3. Omvang artikelen

In de regel zullen artikelen tot 4 pagina's A5 (d.w.z. 2 pagina's A4) zonder problemen geplaatst worden. Bij langere artikelen kan de redactie besluiten de tekst inkorten of over meerdere afleveringen te verdelen. Wel is het mogelijk om een serie artikelen over een onderwerp te leveren mits de afzonderlijke artikelen onafhankelijk van elkaar gelezen kunnen worden


4. Methoden van aanlevering

De methode van aanlevering kan in overleg tussen de hoofd/eindredacteur en de auteur worden vastgesteld.
In principe zal aanlevering via attach bij een e-mail geen problemen opleveren. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan Word- bestandsformaten.

Het wordt op prijs gesteld als er duidelijke allinea’s zonder inspringen, liefst met aparte kopjes worden aangebracht om de leesbaarheid te vergroten. De lay-out zal door de redactie worden gedaan in overeenstemming met de lay-out van alle andere artikelen.


5. Illustraties

Auteurs wordt gevraagd, om zelf te zorgen voor foto’s en tekeningen materiaal. Bij inzending van op elektronische wijze vastgelegd materiaal wordt de voorkeur gegeven aan bestanden in JPG- . Voor andere formaten kan contact met de hoofd/eindredacteur worden opgenomen.


6. Deadline

In principe is de 15e van iedere maand de sluitingsdatum voor het nummer van de volgende maand.
Voor actuele en/of spoedeisende bijdragen kan in overleg met de hoofd/eindredacteur een kortere termijn in acht genomen worden.


7. Bewerking door redactie

De redactie behoudt zich het recht voor correcties en/of aanpassingen van taalkundige, feitelijke of opmaak-technische aard in geleverde artikelen aan te brengen..
Datzelfde geldt voor inkortingen van te lange bijdragen. In dat laatste geval zal de redactie er naar eer en geweten voor zorgen dat de bedoeling van het artikel zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Waar nodig en/of mogelijk zal de redactie hierover contact opnemen met de auteur.


8 . Plaatsing

De redactie beoordeelt of een aangeboden artikel al dan niet geplaatst zal worden. Hierbij speelt naast een inhoudelijke toetsing aan de doelstellingen van het blad tevens de actualiteitswaarde van het betreffende artikel een rol.
De redactie kan niet garanderen dat een bepaald artikel in een bepaald nummer geplaatst zal worden. Met wensen van auteurs zal - indien mogelijk - rekening worden gehouden.
De redactie zal mede op basis van de strekking van de ingezonden artikelen en de beschikbare ruimte bepalen of een bepaalde bijdrage in De Vriendenkring, het Berichtenblad geplaatst zal worden.
Indien de redactie voornemens is om een origineel artikel niet te plaatsen zal hierover overleg plaatsvinden tussen de hoofd/eindredacteur en de  Commissie "De Vriendenkring". Op basis van dit overleg zal een definitief besluit over plaatsing genomen worden


9. Gebruik van namen.

Als in een artikel of verslag persoonsnamen worden gebruikt dient daarbij de volledige voornaam en achternaam gebruikt te worden.

10. Copyright en Overname.

De auteurs vrijwaren de redactie van aanspraken op grond van auteursrecht of andere wettelijke rechten.
Bij overname en bewerking van artikelen van derden dient door de inzender altijd de bron en auteur vermeld te worden.
Door het inzenden van hun bijdrage geven auteurs de redactie recht om hun oorspronkelijke bijdrage al dan niet na publicatie in De Vriendenkring door te leveren aan andere bladen en/of ten behoeve van andere publicaties te gebruiken of doen te gebruiken.

Vriendenkring