Wat geloven Quakers?

Het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), de officiële naam van ons kerkgenootschap, is zo'n 350 jaar geleden in Engeland ontstaan.

Quakers of Kwakers zoals ze in het oudhollands genoemd werden, laten zich inspireren  door de Geest die ook de bijbelschrijvers inspireerde. Zij erkennen alleen deze Geest, die zij meestal “het innerlijk Licht" noemen, als de hoogste autoriteit. quakers geloven dat ieder mens in een zekere mate met dit licht is begenadigd.
Tijdens hun samenkomsten wachten quakers gezamenlijk in stilte om de leiding van het innerlijk Licht te zoeken en daarnaar te leven.
Zij kennen slechts één sacrament, het LEVEN.

Quakers gaan ervan uit dat God met name in de stilte tot ieder mens persoonlijk spreekt.

Sinds het ontstaan van de quakers als religieuze organisatie hebben zij zich voor geweldloosheid ingezet.
Één van de vroegste en bekendste uitingen daarvan is hun Vredesgetuigenis, dat ze in 1660 aflegden tegenover koning Karel II van Engeland. Ook nu nog streven quakers ernaar dit getuigenis te leven

 

Een stukje Quaker geschiedenis

ontstaan

Het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) is rond 1650 ontstaan in Engeland. In die tijd heerste Cromwell in Engeland. Economisch onrecht en hongersnoden ten gevolge van revolutie en burgeroorlog en godsdienstige onzekerheid, die een gevolg was van de machtswisselingen tussen de rooms-katholieke en anglicaanse kerk deden in die tijd een groot aantal radicale groepen ontstaan, die zich onafhankelijk verklaarden van de officiële kerk.
Het Religieus Genootschap der Vrienden was in feite één van die groepen. Veel mensen hebben hun bijdrage aan het ontstaan van deze nieuwe beweging geleverd. De bekendste daarvan was George Fox. George Fox legde in zijn leer de nadruk op de persoonlijke relatie tussen mens en God en de daaruit voortvloeiende beleving van de leer van Christus. Hij vond dat kerkgebouwen, ("torenhuizen") priesters en predikanten overbodig waren.
In 1655 kon men in heel Engeland en Ierland groepen quakers vinden. Daarna verbreidde deze nieuwe kerkelijke stroming zich, via Nederland en Oost-Friesland over het vasteland van Europa. In 1682 stichtte William Penn de staat Pennsylvania op de Quaker levensbeschouwing gebaseerd.
Doordat quakers weigerden om de eed af te leggen, kerkelijke belasting te betalen, en iedereen als gelijken behandelden stonden zij bloot aan vervolgingen, waarbij zij tot langdurige gevangenisstraffen en in een aantal gevallen tot de doodstraf werden veroordeeld.

Organisatie

In de periode 1667 tot 1671 ontstond de kerkelijke organisatie, die ook nu nog van kracht is.
De locale en regionale groepen kwamen voor het bespreken van de kerkelijke zaken samen in zogenaamde "maandvergaderingen". Deze zijn met name belast met zaken als lidmaatschap en pastorale zorg.
Op landelijk niveau ontstond de "jaarvergadering", die zoals de naam al aangeeft jaarlijks bijeenkomt. Soms werden er tussen de jaarvergadering en maandvergadering ook nog zgn. kwartaalvergaderingen gehouden.
In 1937 werd om een betere afstemming tussen de jaarvergaderingen over de hele wereld te bereiken de "Friends World Committee for Consultation", F.W.C.C., opgericht waarbij vrijwel alle jaarvergaderingen zijn aangesloten. Het werk van F.W.C.C. wordt voor een groot deel door de 4 regionale secties uitgevoerd, maar éénmaal per drie jaar komen vertegenwoordigers bijeen voor de zogenaamde "triennial meeting".
Hoogtepunten voor het Religieus Genootschap der Vrienden zijn de wereldconferenties, die gemiddeld ééns in de 15 jaar worden gehouden. De laaste werd in 1991 op 3 locaties gehouden waarvan één in Nederland.

Vrienden en "Quakers"

Oorspronkelijk noemden de leden van het Religieus Genootschap der Vrienden zich Kinderen van het Licht of Vrienden van de Waarheid. Zij spraken elkaar aan met "Vriend".
De naam "Quaker" is in feite een scheldnaam. Tegenwoordig worden de benamingen "Vriend" en "Quaker" door elkaar gebruikt.

Vrienden en de Nederlandse Raad van Kerken

De Nederlandse Quakers hebben zich vanaf de oprichting aangesloten bij de Raad van Kerken in Nederland. Één van de leden namens het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) heeft zitting in het Moderamen van de Raad.


Quakers