Wat is het Quaker Hulpfonds?

Het Quaker Hulpfonds is verschillende dingen voor verschillende mensen.

Primair is het een manier om steun te geven aan 'concerns' van Nederlandse Vrienden en vrienden van Vrienden én aan het wereldwijde Quaker-werk. Het is een manier om de (financiële) daad bij het woord te voegen als we ons als geloofsgemeenschap betrokken voelen bij initiatieven uit ons midden én een kanaal voor fondswerving voor Quaker-organisaties wereldwijd.


Goed om te weten:

* QHF heeft geen overheadkosten, 100% van de ontvangen gelden wordt overgemaakt aan de verschillende doelen;
* Het QHF is ANBI geregistreerd, en uw steun is dus aftrekbaar van de belasting.
* U kunt incidentele giften overmaken, maar ook middels een notariele acte meer substantiele steun geven, onze penningmeester kan u daarover adviseren.


Voor sommigen is Quaker-werk één van de goede doelen. Voor anderen is het hét kanaal om verschillende goede doelen te steunen.

De een wil graag weten wat er met zijn geld gebeurt. De ander wil vooral geïnformeerd worden over Quaker-werk in het algemeen. Een derde wil er aan bijdragen, maar heeft geen behoefte aan informatie.


Tenslotte fungeren we ook als 'doorgeefluik' voor maandvergaderingen en individuele Vrienden die hun eigen afwegingen maken. We bundelen en verzorgen de afhandeling van bestemde giften waartoe anderen besluiten voor zover die niet te ver buiten ons werkterrein vallen.


Wie zijn wij?

'We' zijn slechts een kleine commissie van de Nederlandse Jaarvergadering bestaande uit 4 mensen. Op dit moment bestaat de Quaker Hulpfonds commissie uit de volgende leden: Martine Kuipers, Sytse Tjallingii, Johannes Borger (tevens onze penningmeester) en Marielke Nieuwerth-van den Akker (momenteel onze schrijver). Naast baan en gezin besteden we €25.000 à €30.000 (klopt dit nog?)per jaar aan Quakerhulp. Informeren van (potentiële) donateurs doen we voornamelijk via de Vriendenkring. Dat betreft informatie over Quaker hulp in het algemeen en over de projecten en organisaties waaraan we het geld doorgeven in het bijzonder.

'We' zijn ook de ruim 90 leden van de Nederlandse Jaarvergadering plus tientallen andere bezoekers van wijdingsbijeenkomsten en overige lezers van de Vriendenkring. Sommigen zijn nauwer betrokken bij sommige projecten en organisaties die we financieel steunen dan wij drieën.

'We' zijn bovendien al die Quakers wereldwijd die -georganiseerd of ongeorganiseerd- ons geloof tot uitdrukking brengen in Quaker-werk. Als Quaker Hulpfonds zijn we een schakel in dat geheel.

Waarvoor staan wij?

Quaker-werk is werk uit roeping. 'Concern' is de Quaker-term waarmee we vaak verwijzen naar die religieuze drijfveer. Die drijfveer is er uiteraard in gradaties, altijd gemengd met andere drijfveren en niet noodzakelijk prominent aanwezig bij iedereen met wie we samenwerken. Als Quaker Hulpfonds kunnen en willen we niet formeel toetsen of iets 'van God' is op de manier die de Quaker traditie ons aanreikt (maar die we niet vaak gebruiken): vanuit de stilte, samen met de betrokkenen, als geloofsgemeenschap zoekend naar goddelijke leiding. Besluiten van Quaker-organen die daarvoor beter geëigend zijn, bijvoorbeeld maandvergaderingen, om bepaalde initiatieven te steunen vormen een belangrijk richtsnoer voor ons.

 

Die 'religieuze' drijfveer herkennen we niet alleen in Quaker-initiatieven. Ook anderen werken aan het (weer) verbinden van mensen ('religare'), aan gemeenschapsontwikkeling en verzoening. De projecten en organisaties die we financieel steunen worden niet persé door Quakers gerund. Bovendien 'beheert' het Hulpfonds ook het lidmaatschap als Jaarvergadering van bepaalde niet-Quaker organisaties (Kerkinactie, een paar kleine vredesorganisaties). Ook hun initiatieven komen in aanmerking voor onze steun.

 

Uitdrukking geven aan geloof is meer dan doneren aan (en/of in een testament zetten van) het Quaker Hulpfonds. Het zou aan moeten sluiten bij betrokkenheid van donateurs die zich ook op andere manieren uit. Het is dus belangrijk voor ons om onze donateurs te kennen en te weten wat hen bezig houdt. Ook dat is een richtsnoer voor onze keuzes. Zoals Martin Kunz, redacteur van de Quäker-Hilfe Mitteilungen, het verwoordde: "Quäker-Hilfe is betrokken waar Vrienden betrokken zijn. Ook als sommige bestuursleden niet altijd 100% achter een bepaald besluit staan. We vertrouwen er op dat iets niet wezenlijk fout kan zijn als een Vriend of Vriendin daar energie en geld voor over heeft."

 

Welke criteria hanteren wij?

We hebben ervoor gekozen de volgende criteria te hanteren:

•Het te ondersteunen project moet aansluiten bij het Quaker geloofsgetuigenis. Thema's die we graag steunen (mensenrechten, vrede en gerechtigheid, participatie, ecologische of agrarische projecten, vrouwen, etc).

•Zelfstandigheid: Financiële steun is niet bedoeld voor levensonderhoud, maar voor het mogelijk maken van activiteiten. Dat sluit elkaar niet helemaal uit... Trekkers van projecten en medewerkers van organisaties moeten tenslotte ook leven en hebben niet altijd een andere broodwinning.

•We geven langdurige steun aan een aantal projecten en organisaties waarbij we al lang betrokken zijn, die we representatief vinden voor het internationale Quaker-werk door grotere Quaker hulporganisaties en waarbij de Jaarvergadering via het Quaker Hulpfonds haar betrokkenheid wil tonen.

•We proberen ruimte te houden voor steun aan korter lopende en acuut opduikende projecten.

 

Hulpfonds